ކ. މާލެ
|
26 މެއި 2023 | ހުކުރު 13:12
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޝާހު
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޝާހު
އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއަށް 28 އަހަރު ފުރުން
4 އަހަރުތެރޭގައި ފޮނި ނަތީޖާތަކެއް ނެރެވިއްޖެ: ޝާހު
 
32 ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން

ވޭތުވެދިޔަ 4 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކާއެކު ވެސް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއަށް ކުރިއެރުންތަކެއް ހާސިލްކުރެވި، ނަތީޖާ ނެރެވިފައިވާކަމަށް އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޝާހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝާހު މިހެން ވިދާޅުވީ އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ 28 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

ޝާހު ވިދާޅުވީ ކުންފުނީގެ ހުރިހާ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް، ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު އެތައް ގުނައަކުން ރަނގަޅުކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ. އެކުންފުނިން މިހާރު ރާއްޖޭގެ 32 ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު މިހާރު ބައެއް ރަށްރަށުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާކަން ޝާހު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޝަހުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ ފާއިތުވި އަހަރު އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކަށް އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ.

Advertisement

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަނީ އެކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް، އެއަހަރެއްގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ޚާއްސަ އެވޯޑުތަކެއް ދީފައެވެ. އަދި އެކުންފުނިން ދޭ އެންމެ ޚާއްސަ އެވޯޑު، ދަ ޗެއަރމަންސް އެވޯޑް ފޯރ އެކްސެލެންސް ވެސް ވަނީ ދީފައެވެ. މިއީ އެކުންފުނީގެ ކުރިއެރުމަށާއި ތަރައްގީއަށް ފާހަގަކުރެވޭ، އަގުހުރި އިޚްލާސްތެރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން ކުންފުނީގެ ތަސައްވަރު ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދިން އެވޯޑެކެވެ.

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއަކީ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުންޏެއްގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އިންޖީނިއަރިންގ އަި މެނުފެކްޗަރިންގ ގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކުންފުންޏެކެވެ. އެކުންފުނިން ދަނީ ގްރޭޓަރ މާލެ ރީޖަންގެ އިތުރުން، ކ. މާފުށި، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި އަދި ރ. ދުވާފަރުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދެމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް