ކ. މާލެ
|
26 މެއި 2023 | ހުކުރު 12:51
ކ. މާފުށި
ކ. މާފުށި
މޯލްޑިވްސް މެގަޒިން
ސްޕާ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން
ރަށްރަށުގައި ސްޕާ ހިންގުމުގެ ހުއްދަދޭނީ ކައުންސިލްތަކުން ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި
 
އިންސްޕެކްޝަން ފީ 1000 ރުފިޔާއިން 2000 ރުފިޔާއަށް ވަނީ ބޮޑުކޮށްފައި
 
ސްޕާގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓްރީކުރަން ހުށަހަޅާނީ އޮންލައިން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ޓޫރިސްޓް ހޮޓާތަކާއި، ގެސްޓްހައުސްތަކުގައި ހިންގާ ސްޕާގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ފިޔަވައި ވަކި ރަށެއްގައި ނުވަތަ ސިޓީއެއްގައި ސްޕާ ހިންގަން ހުއްދަ ދޭނީ އެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލުން ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ސްޕާ ހިންގުމުގެ ގަވައިދަށް ބަދަލު ގެނެސްފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ ވަނީ ސްޕާގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު ގެޒެޓްކޮށްފައެވެ.

މިގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ހިންގޭ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާތަކުގައި ހިންގާ ސްޕާގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ފިޔަވައި ވަކި ރަށެއްގައި ނުވަތަ ސިޓީއެއްގައި ސްޕާގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުމެއް މިނިސްޓްރީއަށް ލިބުމުން ސްޕާގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ހިންގުމަށް އެދޭ ރަށުގައި ނުވަތަ ސިޓީގައި ސްޕާގެ ވިޔަފާރި ހިންގޭނެކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލުގައި ނުވަތަ ސިޓީއެއްގެ ސިޓީ ކައުންސިލުގައި މިނިސްޓްރީން އެދޭނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓްރީން ފޮނުވާ ފޮނުވުމަކާއި ގުޅިގެން ރަށު ކައުންސިލުން ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ ރެ ރަށެއްގައި ނުވަތަ ސިޓީއެއްގައި ސްޕާގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން ކަނޑައެޅޭ ކަނޑައެޅުން ކަމަށް ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ސްޕާގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓްރީކުރަން ހުށަހަޅާނީ އޮންލައިން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސްޕާތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭނެ މިންގަނޑުތައް ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ ބެލުމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އާ މަތިކޮށްފައިވާ މާއްދާ ވަނީ އުވާލާފައެވެ. މިނިސްޓްރީ އިން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން، ސްޕާތަކުގެ އިންސްޕެކްޝަން ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު، އިންސްޕެކްޝަންފީ 1000 ރުފިޔާއިން 2،000 ރުފިޔާއަށް ވަނީ ބޮޑުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް