ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 19:30
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މަޖިލީހުގެ މަސްރަހު
މަޖިލީހަށްވެސް ސިޔާސީ "ޖޫން ޖުލައި"
 
ސިޔާސީ މަސްރަހަށް ދަނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުން
 
ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކަކީ މަޖިލީހުގައި ސިޔާސީ ފޯރިގަދަ ދުވަސްކޮޅެއް

ދިވެހިން ކިޔައިއުޅޭ ގޮތުން ނަމަ އެންމެ ގަދައީ ޖޫން ޖުލައިގެ ވިއްސާރައެވެ. އެ ދުވަސްވަރުގެ މޫސުމަކީ ބަރޯސާވާން ދަތި، އަވަސް އަވަހަށް ބަދަލުވާ ވަހުތާނެކެވެ. އެހެންކަމުން ކަންކަން ގޯސްވެ، ކައިރި ކައިރީގައި ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަނަމަ އެއީ ޖޫން ޖުލައިގެ ވިއްސާރަ އައުންކަަމަށް ބުނެއުޅެއެވެ. ހަޔާތުގައި ކުއްލިއަކަށް ދިމާވާ ބަނަކަމަކީވެސް މި ދެންނެވި ފަދައިން "ޖޫން ޖުލައި" އައުންކަމަށް ސިފަކުރެއެވެ.

ކަން މިހެން އޮތްއިރު ބައެއް ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ސިފަކުރާގޮތުގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް މި ދުވަސްވަރަކީ ރާއްޖެއަށް ސިޔާސީ "ޖޫން ޖުލައި"އާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ދުވަސްކޮޅެކެވެ. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހި، ކުސްތަޅާފައި އާ ފިކުރުތައް އުފެއްދުމާއި، ޕާޓީތަކުން ވަކިވުމާއި، އެއް ޕާޓީން އަނެއް ޕާޓީއަށް ބަދަލުވުމުގެ ސަގާފަތަކީ މި ދުވަސްވަރާ ދިމާކޮށް ދިވެހި ސިޔާސީ މަސްރަހުން ފަރިތަކޮށް ފެންނަ ކުލަވަރެކެވެ.

ކަން މިހެން އޮތްއިރު "ޖޫން ޖުލައި"ގެ ސިޔާސީ ވިއްސާރައިގެ ކޮޅިގަނޑު އެންމެ ބޮޑުކޮށް ފެންނަން އޮތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންނެވެ. ތެދަށް ދަންނަވާނަމަ، އަބަދުވެސް ރާއްޖޭގެ މަޖިލީހަކީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގެ މޫނުބަލާ ލޯގަނޑެވެ. މަޖިލީހަށް ބަލައިލުމުން، އެއިރެއްގެ ސިޔާސީ ފިކުރާއި އޮއިވަރު ހުރި ގޮތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފެންނާން އޮވެއެވެ. އެކަމުގެ އެއް މިސާލަކީ މެމްބަރުންގެ ވާހަކަ އަޅައިކިޔައިލުމުން ސަރުކާރުތަކާމެދު މެމްބަރުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާގޮތުން ފެށިގެން ޕާޓީތަކުގެ އެތެރޭގެ ނުތަނަވަސްކަމަށް ދާން ދެން މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ބަންޑުންކޮށްލެއްވުމެވެ.

އިއްޔެގެ ސިޔާސީ ހަތުރުން މިތުރުންނަށް ވެއްޖެއެވެ. އިއްޔެ ރޯނު އެދުރުންނަށް ގޮވި މީހުން މިއަދު މޮޅު ހާކިމުންނަށް ވެއްޖެއެވެ. އިއްޔެގެ ހަތުރުން އެކުވެރިންނަށް، އިއްޔެގެ ރައްޓެހިން ސިޔާސީ ދުޝްމިނުންނަށް ވެއްޖެއެވެ. ދުވަހަކުވެސް އެއްގަލަކަށް ނާރާނެކަމަށް ބުނި ފަރާތްތައް ކޮނޑާ ކޮނޑު ޖައްސައިގެން ހިނގަންފަށައިފިއެވެ. ހައްތަހާވެސް ބަދަލުތަކެވެ.

ދާދި މިދާކަށްދުވަހު މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން، ސިޔާސީ ހިތްޕުޅުހަމަނުޖެހުމާއި ނުތަނަވަސްކަމުގައި ޕާޓީއެއް ދޫކުރައްވައިފިއެވެ. އެއާއެކު އެތައް ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަޖިލީހުގައި ނުގޮތަކަށް ދައްކަމުން އައި ނުތަނަވަސްކަން އިތުރުވެ، މިހާރު ކޮޅިގަނޑުގެ ކެރި އޮއްސައިލާން ކައިރިވާ ކަހަލައެވެ. ވަށްބަހުން ޖެހުމާއި، މަލާމާތްކުރުމުގެ ހަވާސާގައި ފޮރުވިފައި އޮތް ސިޔާސީ ރުޅިވެރިކަން ފަހުމުކުރެވޭވަރަށްވުރެ މިހާރު ބަރުވެއްޖެެއެވެ. މިހައި ދުވަހު ނުސީދާކޮށް ކީ ފާޑުކިޔުންތައް ފާޅުގައި ކުރާ ހުޝާމަދަކަށް ވެއްޖެއެވެ.

ޕާޓީގެ މަސަލަަސްކަމަށްޓަކައި އިހު ކެތްކޮށްލައިގެން ސިޔާސީ އެކުވެރިންނަށް ވެގެން ތިބި ތިބުންވެސް ނިމުމަކަށް އަތުވެއްޖެއެވެ. އެއާއެކު، ނުރުއްސަވާ ވަޒީރުންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހަޅުއްވަން ބައެއް މެމްބަރުން ފޫގަޅުއްވައި މަސައްކަތް ފައްޓަވައިފިއެވެ. ރިޔާސަތުން ހިތްޕުޅުހަމަޖެހޭ ބޭފުޅުންނަށް ގިނަ ވަގުތު، ހިތްޕުޅުހަމަނުޖެހޭ ބޭފުޅުންނަށް ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް ދެއްވާކަމުގެ ޝަކުވާވެސް އެހައި ގަދައެވެ. ނުވިތާކަށް، ރިޔާސަތުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންގެ އަމަލުތައް ހުރީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަަމަށް ވިދާޅުވެ، ނިޒާމީ ނުކުތާތައް ނަންގަވާ އަދަދުވެސް އިންތިހާއަށް އިތުރެވެ.

މަޖިލީހުގައި އޮތް ސިޔާސީ ޖޫން ޖުލައިގެ ހައްސާސްކަން އެނގޭ އަނެއްކަމަކީ، ރިޔާސަތުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އެއް ބޭފުޅެއްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ނިންމަން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ހިސާބަށް ކަންކަން ދިއުމެވެ. އަދި މަޖިލީހުގައި މެމްބަރުންނަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގައި އަބަދުމެ އަމަލުކުރަމުން އައި އުސޫލާމެދު ވެސް މިއަދު ހިތްޕުޅުހަމަނުޖެހޭ ގޮތްވެ ސިޔާސީ ބޮޑު ބަހުސެއް އުފެދުމެވެ.

އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކަކީ މަޖިލީހުގައި ސިޔާސީ ފޯރިގަދަ ދުވަސްކޮޅެކެވެ. އަދި މި ވިއްސާރައިގެ އަސަރު މުޅި ސިޔާސީ މަސްރަހަށް ނުގޮސް ނުދާނެކަން ޔަގީނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް