ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 18:39
ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު، އަހުމަދު ޝަރީފް
ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު، އަހުމަދު ޝަރީފް
ސްޓެލްކޯ
ސްޓެލްކޯގެ ޚިދުމަތް
ރައްޔިތުންނާ ހަމަޔަށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ސްޓެލްކޯއާ އެއްހަމައަށް އާދެވޭނެ ބަޔަކު ނެތް: ޝަރީފް
 
އެއްވެސް މިންވަރެއްގެ ނުވަތަ ބާވަތެއްގެ އިހުމާލެއް އޮވެގެން ނުވާނެކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވި
 
މިފަދަ އިތުރު ފުރުސަތުތައް ކުންފުނިން ތަނަވަސްކޮށްދޭނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި

ރައްޔިތުންނާ ހަމަޔަށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ސްޓެލްކޯއާ އެއްހަމަޔަކަށް އާދެވޭނެ ބަޔަކު ރާއްޖޭގައި ނެތްކަމަށް, ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝަރީފް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީއާ ގުޅިގެން ހިންގި، ނޭޝަނަލް ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސިސްޓަމް އޮޕަރޭޝަން އެންޑް މެއިންޓަނެންސްއާއި، ނޭޝަނަލް ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ސުވަރޭޖް ސިސްޓަމް އޮޕަރޭޝަން އެންޑް މެއިންޓަނެންސް ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.

Advertisement

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ސްޓެލްކޯގެ މެކޭނިކަލް އަދި އިލެކްޓްރިކަލް އިންޖިނިއަރުންނާ އެއް ލެވެލެއްގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ މަސައްކަތްތެރިންނެއް ރާއްޖެއަކު ނުތިބޭކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފެނާއި ނަރުދަމާއަކީ ސްޓެލްކޯއަށް އާ ދެ ޚިދުމަތް ކަމަށާއި، އެ މައުލޫމާތާއި، ތަޖުރިބާ ސްޓެލްކޯއަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރިމަގުގައި މިފަދަ އިތުރު ފުރުސަތުތައް ކުންފުނިން ތަނަވަސްކޮށްދޭނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ސްޓެލްކޯގެ އަސާސް ނުވަތަ ޕްރައިމް މެންޑޭޓަކީ އާންމުރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުންކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ތިން ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، ނުވަތަ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގައި އެއްވެސް މިންވަރެއްގެ ނުވަތަ ބާވަތެއްގެ އިހުމާލެއް އަދި އެއްވެސް މިންވަރެއްގެ ފަރުވާ ކުޑަކުރުމެއް އޮވެގެން ނުވާނެކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނޭޝަނަލް ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސިސްޓަމް އޮޕަރޭޝަން އެންޑް މެއިންޓަނެންސްއާއި ނޭޝަނަލް ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ސްވަރޭޖް ސިސްޓަމް އޮޕަރޭޝަން އެންޑް މެއިންޓަނެންސް ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު - ސްޓެލްކޯ

މީގެ އިތުރުން, ކުންފުނީގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރާނީ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ނޫންކަމަށާއި، އެކަން ކުރާނީ ޚިދުމަތް ލިބޭ މީހުންކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ ފެންވަރު ރަނގަޅު، ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރާ މިންވަރުތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯވެސް ނިންމާނީ ޚިދުމަތް ލިބޭ ފަރާތްތަކުން ކަމަށާއި، މުވައްޒަފުންގެ ދައުރަކަށް ވާންވާނީ ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތްތައް ހިތްހަމަޖެހޭފަދަ ޚިދުމަތެއް ދިނުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ، ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ދާއިރާތަކުން އެމްކިއުއޭއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިނިމަމް ކޮލިފިކޭޝަން ހާސިލްކޮށްފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުމާއި، އިލްމީ އަދި ފަންނީ ގޮތުން ގާބިލް، ހުނަރުވެރި މުވައްޒަފުންތަކެއް ސްޓެލްކޯގައި ބިނާކުރުންކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ސްޓެލްކޯއިން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ސްޓާފުންނަށް އެންމެ ޒަމާނީ އިލްމާއި ތަޖުރިބާ ހޯދައިދިނުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އަމާޒެއްކަމަށެވެ. އެއީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެވެސް ވަރަށް ބޮޑު އަމާޒެއްކަމަށާއި، އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގައި ހުނަރުވެރި ގާބިލް މަސައްކަތްތެރިން އުފެއްދުންކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ސްޓެލްކޯގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ކުރާ އެ މަސައްކަތަކީ، މަސައްކަތްތެރިންގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި ގާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން، އެންމެ ޒަމާނީ މައުލޫމާތާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ތިބި މަސައްކަތްތެރި ހުނަރުވެރިން އުފެއްދުމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ދެ ކޯހުގައި ޖުމްލަ 89 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްކޮށްފައިވާއިރު، މީގެތެރެއިން ނޭޝަނަލް ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސިސްޓަމް އޮޕަރޭޝަން އެންޑް މެއިންޓަނެންސްގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ 66 މުވައްޒަފުންނެވެ. އަދި ނޭޝަނަލް ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ސުވަރޭޖް ސިސްޓަމް އޮޕަރޭޝަން އެންޑް މެއިންޓަނެންސްގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ 23 މުވައްޒަފުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅުވައި ހިޔާ ޓަވަރުތަކުން ކަރަންޓް ކަނޑާކަމަށް ބުނެ ފަތުރަނީ ދޮގު ޚަބަރެއް: ސްޓެލްކޯ
އުންމީދަކީ އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ކަރަންޓުގެ ފްލެޓް ރޭޓެއް ކަނޑައެޅުން - ޝަރީފް
ކަރަންޓް ފުލެޓް ރޭޓަކަށް ހެއްދެވޭނީ ރައްޔިތުންނާއި ދޭތެރޭގައި އިހްލާސްތެރިކަމާ އޯގާތެރިކަމާއެކު ވިސްނަވާ ބޭފުޅަކަށް - ޝަރީފް
މުވައްޒަފުން ބަދުނާމުކޮށް، ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅުވައިގެން ދޮގު ވާހަކަ ފެތުރުމަކީ ބަލައިގަންނަ ކަމެއް ނޫން: ސްޓެލްކޯ
ސްޓެލްކޯގެ ކަރަންޓު ފޮއްޓެއްގައި ރޯކޮށްލި މައްސަލަ: ދައުވާލިބޭ މީހުން ބޭނުންވަނީ އިއުތިރާފު އެއްބަސްވުމެއް ހަދަން
ބައެއް ފަރާތްތަކުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވަނީ "ހިޔަންޏަށް މުޑި" ނަގާހެން - ޝަރީފް
ރަސްދޫގައި 100 ޓަނުގެ ފެން އުފެއްދޭ އާރު.އޯ ޕްލާންޓެއް ބަހައްޓައިފި
ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ޓްރާންސްފޯމަރުތައް ބަހައްޓަން ބިމުގެ ޖާގަ އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމައިފި