ކ. މާލެ
|
24 މެއި 2023 | ބުދަ 13:01
އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ބީއެމްއެލްގެ ކަސްޓަމަރަކު ފައިސާ ދައްކަނީ
އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ބީއެމްއެލްގެ ކަސްޓަމަރަކު ފައިސާ ދައްކަނީ
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް
އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ދުވާލަކު 230،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މުއާމަލާތް ކުރޭ: ބީއެމްއެލް
 
އޭޓީއެމްތައް މެދުވެރިކޮށް 14 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މުއާމަލާތް ކޮށްފައިވޭ
 
ފާއިތުވި އަހަރު އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް 85 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މުއާމަލާތް ކޮށްފައިވޭ
 
2022 ވަނަ އަހަރު އެކަނިވެސް 25،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ކަސްޓަމަރުން އަލަށް ބީއެމްއެލްއާ ގުޅުނު

އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 230،000 އަށްވުރެ ގިނަ މުއާމަލާތް ކުރާ ކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ބުނެފިއެވެ.

ބީއެމްއެލްގެ ކާމިޔާބީތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އެ ބޭންކުން ބުނީ 2015 ވަނަ އަހަރު ޒަމާނީ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން އަކާއެކު އާންމު ފަރުދުންނަށް އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގ ތައާރަފް ކުރުން ވެގެންދިޔައީ ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ބޭންކިންގ ހިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ގޮތަށް ބަދަލުގެނުވިކަމަކަށް ކަމަށެވެ. އަދި ބޭންކިންގ ހިދުމަތަކީ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް، ފަސޭހަކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބޭނުންކުރެވޭނެ ވަސީލަތަކަށް ހެދުމަށް ބީއެމްއެލުން ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި މިއަދު، އެ ބޭންކުގެ އިންޓަނެޓް އަދި މޯބައިލް ބޭންކިންގ ހިދުމަތަކީ ގިނަ ބަދަލުތަކެއް ގެނެވި ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމާއި ގުޅި ލާމެހިފައިވާ އަދި އެއާ ނުލައި ދިރިއުޅުން ފަސޭހަ ނުވާނެ ހިދުމަތެއް ކަމަށް ފާހަގަކުރިއެވެ.

ބޭންކިންގ ހިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ބީއެމްއެލުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް އެ ބޭންކުން ބުނީ 2022 ވަނަ އަހަރު އެކަނިވެސް 25،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ކަސްޓަމަރުން އަލަށް އެ ބޭންކާ ގުޅުނު ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގ ހިދުމަތް ބޭނުންކުރާ މިންވަރަށް ބަލާއިރު، މިދިޔަ އަހަރުތެރޭ އެވްރެޖްކޮށް ދުވާލަކު އިންޓަރނެޓް އަދި މޮބައިލް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް 232،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މުއާމަލާތްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ފާއިތުވި އަހަރު އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް 85 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މުއާމަލާތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ ބޭންކުން ބުންޏެވެ.

އޮންލައިން ބޭންކިންގ މަގުބޫލުވެފައިވީ ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ބަލާއިރު މިއަދު ބޭންކުގެ ހިދުމަތްތައް ފުޅާވެ، އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތަކީވެސް ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ކަސްޓަމަރުން ބަރޯސާވާ މުހިންމު ހިދުމަތެކެވެ. ބީއެމްއެލުން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ރާއްޖޭގައި 182 އޭޓީއެމް ގާއިމްކޮށްފައިވާއިރު މީގެ ތެރެއިން 141 އޭޓީއެމްއަކީ އެ ބޭންކުން ގާއިމްކޮށްފައިވާ އޭޓީއެމެވެ. ފާއިތުވި އަހަރު މި އޭޓީއެމްތައް މެދުވެރިކޮށް 14 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މުއާމަލާތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެބޭންކުން ބުންޏެވެ. މިއީ ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު 39،000 މުއާމަލާތެވެ.

މުޅި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ބޭންކިންގ ވިއުގަޔަކާއެކު 20 އަތޮޅުގައި 38 ބްރާންޗް، 87 ސެލްފްސަރވިސް ބޭންކިންގ ސެންޓަރ، 143 އޭޓީއެމް، 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ކޭޝް އޭޖެންޓުންގެ އިތުރުން އެންމެ ޒަމާނީ އޮންލައިން ބޭންކިންގ ޚިދުމަތާއެކު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ އަމާޒަކީ އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިވާ މުޖުތަމައުތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް