ކ. މާލެ
|
24 މެއި 2023 | ބުދަ 10:13
ޑރ.ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން - މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ޑރ.ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން - މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މިފްކޯ އިން ތައިލެންޑަށް ވިއްކާ މަސް
މިފްކޯ އިން ތައިލެންޑަށް ވިއްކާ މަހުގެ ހިސާބުތަކަކީ މިނިސްޓްރީން އެއްކޮށް ބަލަހައްޓާ މައުލޫމާތެއް ނޫން - ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ
 
ތައިލެންޑުގެ ބަނދަރާއި ހިސާބުން ނުވަތަ ގަންނަ ފަރާތުގެ ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖާއި ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކުރައްވާފައިވޭ
 
މިފްކޯ އިން ތައިލެންޑަށް ވިއްކާ މަހުގެ ހިސާބުތައް ނެތީ އެ ކުންފުނި މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ނެތުމުން

މިފްކޯ އިން ތައިލެންޑަށް ވިއްކާ މަހުގެ ހިސާބުތަކަކީ މިނިސްޓްރީން އެއްކޮށް ބަލަހައްޓާ މައުލޫމާތެއް ނޫން ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޑޮކްޓަރ ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ލިޔުމުން ޖަވާބު ހޯއްދެވުމަށް ކުރައްވާފައިވާ 3 ސުވާލުގެ ޖަވާބު ވަނީ އިއްވާފައެވެ.

މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ކުރައްވާފައިވާ އެންމެ ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ މިފްކޯއިން ތައިލެންޑަށް ވިއްކާފައިވާ ގަނޑުކުރި ކަޅުބިލަމަހާއި ކުދި ކަންނެލި މަހުގެ ރިޖެކްޓް ލެވެލް ފާއިތުވި 3 އަހަރު މިފްކޯގެ އިންވޮއިސްތަކުން ޑިސްކައުންޓް ކުރެވިފައިވާނަމަ ނުވަތަ ހިލޭ ދޫކޮށްލާފައިވާނަމަ އެ ފައިސާގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ ކޮބައިތޯއެވެ. އަދި އެ ހިސާބުތައް 2016 ،2017 އަދި 2018 ގައި ހުރި މިންވަރުގެ ތަފްސީލަކީ ކޮބާތޯ އޭނާ ވަނީ ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

ދެ ވަނަ ސުވާލެއްގެ ގޮތުން ކުރައްވާފައި ވަނީ ފާއިތުވި 3 އަހަރު މިފްކޯ އިން ތައިލެންޑަށް ވިއްކާފައިވާ ގަނޑުކުރި ކަޅުބިލަމަހާއި ކުދި ކަންނެލި މަހުގެ ރިޖެކްޝަން ލެވެލް އަކީ ނުވަތަ ޝިޕްމެންޓްތަކުގެ އިންސައްތައަކީ ކިހާވަރެއްތޯ ސާފުކުރުމަށް ކުރައްވާފައިވާ ސުވާލެކެވެ.

ތިން ވަނަ ސުވާލަކީ ތައިލެންޑުގެ ބަނދަރާއި ހިސާބުން ނުވަތަ ގަންނަ ފަރާތުގެ ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖާއި ހިސާބުން ރިޖެކްޓްވާ ގަނޑުކުރި ކަޅުބިލަމަހާއި ކުދި ކަންނެލި މަހަށް ހައްދަވަނީ ކިހިނެތްތޯ ސާފުކުރުމަށް ކުރައްވާފައިވާ ސުވާލެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެ މައުލޫމާތަކީ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ބަލަހައްޓާ މައުލޫމާތެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އެ މައުލޫމާތަކީ މިފްކޯ އިން ބަލަހައްޓާ ކަމަށް ބެލެވޭ އެ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި އާއި ބެހޭ މައުލޫމާތެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިފްކޯ އަކީ އެ ވުޒާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ވާ ތަނަކަށް ނުވާތީ އެ މައުލޫމާތު އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް