ކ. މާލެ
|
23 މެއި 2023 | އަންގާރަ 18:59
ޕްރެޒިޑެންޓްސް އެވޯޑް އަދި ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލާރޝިޕްގެ ޑިޕާޗަރ ބްރީފިންގ ދިނުން
ޕްރެޒިޑެންޓްސް އެވޯޑް އަދި ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލާރޝިޕްގެ ޑިޕާޗަރ ބްރީފިންގ ދިނުން
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން
ސްކޮލާރޝިޕް
ޕްރެޒިޑެންޓްސް އެވޯޑް އަދި ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލާރޝިޕްގެ ޑިޕާޗަރ ބްރީފިންގ ދީފި
 
ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލާރޝިޕް 138 ދަރިވަރަކަށް ވަނީ ލިބިފައި
 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚާއްސަ ސްކޮލާރޝިޕް 17 ދަރިވަރަކަށް ދީފައިވޭ

2022 ވަނަ އަހަރު މަތީ ސާނަވީ އިމްތިހާނު ފުރިހަމަކުރި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްސަ ސްކޮލަރޝިޕާއި ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕްގެ ޑިޕާޗަރ ބްރީފިންގ ދީފިއެވެ.

އުމަރު ޒާހިރު އޮފީސް ބިލްޑިންގުގައި މިއަދު ބޭއްވި ބްރީފިންގ ސެޝަންގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން، ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހީމް ހަސަން ވަނީ ދަރިވަރުން ކިޔެވުން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އަނބުރައި ގައުމަށް އައިސް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ މުހިއްމުކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވައިލައްވާފައެވެ. މިނިސްޓަރު ވަނީ، ކިޔެވުމަށް ސަރުކާރުން ބޮޑު އިންވެސްޓްމެންޓެއް ކުރަމުން ގެންދާކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކިޔަވައި ނިންމުމަށްފަހު ގައުމަށް އެނބުރި އައިސް ގައުމަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެވަޑައިގެންނެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރު ވަނީ، ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކިޔަވަމުންދާއިރު އަބަދުވެސް ތިމާއަކީ މުސްލިމެއްކަން ހަނދާންބެހެއްޓުމަށާއި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ޕްރެޒިޑެންޓްސް އެވޯޑް އެންޑް ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލާރޝިޕުގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު އެކަމަށް ބޭއްވި ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއްގައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚާއްސަ ސްކޮލާރޝިޕް ދެއްވުމުގެ ބޭނުމަކީ މަތީ ސާނަވީ މަރުހަލާގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔެވުމަށް ބާރުއެޅުއްވުމާއި، ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދުމަށް ހިތްވަރުދެއްވުމެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚާއްސަ ސްކޮލާރޝިޕް ދެއްވަނީ ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ކިޔެވުމަށް ނުވަތަ ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށްވުރެ ދަށުގެ ސަނަދަކަށް ކިޔެވުމަށެވެ. މި ސްކޮލާރޝިޕްގައި ދަރިވަރު ބޭނުންވާ ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން ބޭނުން ގައުމެއްގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ.

މި ސްކޮލާރޝިޕްތައް ދީފައިވަނީ އިސްލާމާއި ދިވެހި ހިމެނޭގޮތަށް 5 މާއްދާއިން އޭ ސްޓާރ ހާސިލްކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ޝަހާދާ ސާނަވީ އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވެ ހުރިހާ މާއްދާއަކުން އޭ ސްޓާރ ހާސިލްކޮށްފައިވާ ދަރިވަރުންނަށެވެ. އަދި ޖީސީއީ އޯލެވެލް / އައިޖީސީއެސްސީ ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރުގެ އިމްތިހާނަކުން އިނގިރޭސިން "ސީ"ން ފެށިގެން މަތީ ގްރޭޑް ލިބިފައިވާ ދަރިވަރުންވެސް މީގެތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

މި ސްކޮލާރޝިޕްގެ އުސޫލުގައި އޮންނަ ގޮތުން، ކުރިއަށް އޮތް 18 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފައި ކިޔަވަން ފަށަންޖެހެއެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚާއްސަ ސްކޮލާރޝިޕް 17 ދަރިވަރަކަށް، އަދި ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލާރޝިޕް 138 ދަރިވަރަކަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް