ކ. މާލެ
|
23 މެއި 2023 | އަންގާރަ 14:57
އާރްޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މޫސާ އަލި މަނިކް (މޫކޭ)
އާރްޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މޫސާ އަލި މަނިކް (މޫކޭ)
ރާއްޖެއެމްވީ
އާރްޑީސީގެ މަސައްކަތްތައް
ކުރުމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އާރްޑީސީއަކީ ފައިދާވާ ކުންފުންޏަކަށް ހެދުމަކީ އެންމެ ބޮޑު ފަޚުރު: މޫކޭ
 
އާރްޑީސީ އަކީ އެމްއާރްޑީސީ ކަމަށް ދެކޭތީ އާރްޑީސީ އަށް ގޮންޖެހުމަކަށް ވޭ
 
އާރްޑީސީ ވެގެންދާނީ އެންމެ ސިސްޓަމެޓިކްކޮށް ހިނގާ އެންމެ ހަރުދަނާ އެއް ކުންފުންޏަށް ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި

ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އާރްޑީސީ އަކީ ފައިދާވާ ކުންފުންޏަކަށް ހެދުމަކީ ލިބިވަޑައިގެންނެވި އެންމެ ބޮޑު ފަޚުރު ކަމަށް އާރްޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މޫސާ އަލީ މަނިކު (މޫކޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި އާރްޑީސީ އަކީ މި ސަރުކާރުން ވެރިކަމާއި ހަވާލުވުމަށް ފަހު އަލަށް އެކުލަވާލި ކުންފުންޏަކަށް ވުމުން ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ފަށަން ޖެހުނީ ސުމަކުން ކަމަށެވެ. އަދި ކުންފުންޏަށް ފުރަތަމަ އަހަރު ގެއްލުންވި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ވެސް އެއީ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މީހުން ބިނާ ކުރުމަށާއި ވަސީލަތްތައް ހޯދުމަށް އޭރު ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް ކުންފުނިން ކުރަން ޖެހުނު ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މޫސާ އަލީ މަނިކު ވިދާޅުވީ އޭރު ކުންފުންޏަށް ގެއްލުންވި ނަމަވެސް މިހާރު ކުންފުންޏަކީ ފައިދާވާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުރިން އެމްއާރްޑީސީގެ ނަމުގައި ކުރީގެ ސަރުކާރުން އުފައްދާފައިވާ ކުންފުނީގެ ސަބަބުން އާރްޑީސީ އަށް ވަރަށް ގިނަ ދަތިތަކާއި ދިމާވި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ވިޔަފާރިވެރިންނާއި އެހެނިހެން މީހުންނާއި ބައްދަލުވުމުން އެމްއާރްޑީސީން ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ނުދީ ވާ ކަމަށް ބުނެ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އާރްޑީސީ އަކީ އަލަށް އުފެއްދި ކުންފުންޏަކަށް ވީ ނަމަވެސް އެއީ އެމްއާރްޑީސީ ކަމަށް ދެކޭ މީހުން ތިބި ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ކުންފުންޏަށް ހުތުރު ނަން ލިބުނު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިތުރަށް ވާހަކަދައްކަވަމުން މޫސާ އަލީ މަނިކު ވިދާޅުވީ އެ ކުންފުންޏަށް ފައިދާ ހޯދައި ދިނުމުގައި އެންމެ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރަމުން ދަނީ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއްދޭ ކަމަކީ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ވަސީލަތްތައް ކުރިއަރުވާ ފުރިހަމަކުރުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން މިހާރު އާރްޑީސީ ވެގެންދާނީ އެންމެ ސިސްޓަމެޓިކްކޮށް ހިނގާ އެންމެ ހަރުދަނާ އެއް ކުންފުންޏަށް ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް