ކ. މާލެ
|
22 މެއި 2023 | ހޯމަ 17:05
ފެމިލީ ކޯޓް
ފެމިލީ ކޯޓް
އަވަސް
ފެމިލީ ކޯޓަށް ގާޒީއަކު ހޯދުން
ފެމިލީ ކޯޓުގެ ގާޒީކަމަށް 25 ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލައްވައިފި
 
ފެމިލީ ކޯޓަށް ގާޒީއަކު ހޯދަން އިއުލާނުކުރީ މިމަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ގާޒީކަމަށް 25 ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލައްވައިފިއެވެ.

މެއި 9 ވަނަ ދުވަހު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)ން ވަނީ ފެމިލީ ކޯޓަށް ގާޒީއަކު ހޯދުމަށް އިއުލާނުކޮށްފައެވެ. މި މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހަމަވެފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement

ޖޭއެސްސީން ބުނީ މުއްދަތު ހަމަވީއިރު މި މަގާމަށް 25 ފަރާތެއް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާކަމަށެވެ. އެއީ:

 1. މުހައްމަދު އިހުސާން/ ނޫރުވާދީ، ކ. ތުލުސްދޫ
 2. އާމިނަތު ޒިދުނާ/ މ. ހިތަށްފިނިވާގެ، މާލެ
 3. އަލީ ނަސީރު/ ގާރޑެނިޔާވިލާ، ބ. ކިހާދޫ
 4. އަހުމަދު ރިފްޝާން/ ކަޝްމީރުގެ، ސ. ފޭދޫ
 5. ސިޔާމާ މުހައްމަދު/ ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 13194 މާލެ
 6. ފާތިމަތު ސާޖިދާ/ މާލެގަން، މާވިނަ، ޏ.ފުވައްމުލައް
 7. ފާތިމަތު ނަބާހާ/ ޝާދީވިލާ، ގދ. ފިޔޯރީ
 8. އާއިޝަތު ނިހާ/ މޫންޕްލާޒާ، ހދ. ވައިކަރަދޫ
 9. ނަފީލު މުހައްމަދު/ ލަކީހޯމް، ގއ. ދާންދޫ
 10. އަބްދުލްމުހުސިން އަބްދުލްހަކީމް/ އާކުރި، ގއ. ނިލަންދޫ
 11. މުހައްމަދު މުނައްވަރު އަލީ/ ވެސްޓްބީޗް، އއ. މަތިވެރި
 12. އާމިނަތު އީމާން އަބްދުލްޣަފޫރު/ މއ. ރޯޒް 1، މާލެ
 13. އަބްދުއްސަލާމް/ މިސްކިތްދޮށުގެ، ގއ. ގެމަނަފުށި
 14. މަރްޔަމް އަފްޝާ/ ރޯޒީ، ކ. ތުލުސްދޫ
 15. އަހުމަދު ހަސަންމަނިކު/ ސަންސައިން، ނ. ޅޮހީ
 16. ފާތިމަތި ނިޒްނާ/ ކަށިކެޔޮމާގެ، ގދ. ގައްދޫ
 17. އާއިޝަތު މާޝިތާ/ ވަލުތެރޭގެ، ތ. ވިލުފުށި
 18. މުހައްމަދު މޫސާ/ ސިނަމާގެ، ޅ. ނައިފަރު
 19. މަރްޔަމް ރައުހާ/ ސްކައިވިލާ، ށ. މާއުނގޫދޫ
 20. އަހުމަދު ޝިފާއު/ ލަކީސްޓަރ، ހއ. މާރަންދޫ
 21. އުސާމާ މޫސާ/ ޗަމަން، ށ. ކޮމަންޑޫ
 22. އަލީ ޝަރީފު އަބްދުއްސަމަދު/ ސަމާޕެލަސް، ތ. ކަނޑޫދޫ
 23. ފާތިމަތު ނަސޫހާ/ ނޫރާނީވިލާ، ރ. އަލިފުށި
 24. ރަޒާނާ އިބްރާހިމް/ ޒިންދަގީ، ގދ. ތިނަދޫ
 25. އާއިޝަތު ސިމައިނާ/ ލިލަކު، ލ. ކުނަހަންދޫ

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ގާޒީއެއްގެ އަސާސީ މުސާރައަކީ 30،000 ރުފިޔާއެވެ. ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު 15،000 ރުފިޔާ ލިބޭއިރު، ރިސްކް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު 1،375 ރުފިޔާ ލިބެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް