ކ. މާލެ
|
22 މެއި 2023 | ހޯމަ 15:20
ވައްކަން ކުރި މީހާ ގައިގައި ދަވާދު ހާކާފައި
ވައްކަން ކުރި މީހާ ގައިގައި ދަވާދު ހާކާފައި
ސޯޝަލްމީޑިއާ
ވައްކަން ކުރި މީހަކަށް އަނިޔާކުރުން
މާލޭގައި ވައްކަން ކުރި މީހެއްގެ ގައިގައި ދަވާދު ހޭކި މައްސަލަ ބަލަނީ
 
ވައްކަން ކުރި މީހާ ހިފަހައްޓާ އޭނާގެ ގައިގައި ކުލަ ހާކާފައިވާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯ އެއް މީސްމީޑިއާގައި ވަނީ އާއްމުވެފަ

މާލޭގައި ވައްކަން ކުރި މީހެއްގެ ގައިގައި ދަވާދު ހޭކި މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މާފަންނުގައި ހުރި ފިހާރައަކުން ވައްކަން ކުރި މީހަކު ހިފަހައްޓައިގެން އުޅޭ ކަމަށް މައުލޫމަތު ލިބިފައި ވަނީ ރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ.

އެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކުރުމުން ފުލުހުން އެ ސަރަހައްދަށް ދިޔަ އިރު ވައްކަން ކުރި މީހާ އާއި އޭނާ ހިފެހެއްޓި މީހުން އެ ސަރަހައްދު ދޫކޮށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެހެންކަމުން އެ ސަރަހައްދުގެ ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖް ބަލައިގެން ވައްކަން ކުރި މީހާ އާއި އޭނާ އާއި މެދު އެ އަމަލު ހިންގި މީހުން ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފުލުހުން މިހެން ބުނެފައިވާއިރު ވައްކަން ކުރި މީހާ ހިފަހައްޓާ އޭނާގެ ގައިގައި ކުލަ ހާކާފައިވާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯ އެއް މީސްމީޑިއާގައި ވަނީ އާއްމުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
13%
0%
0%
25%
25%
38%
ކޮމެންޓް
22 މެއި 2023 | ހޯމަ 21:13
ހޮރެން
50ފަހަރު އެކަކު ވައްކަންކުރަނަ ދޫކޮށްލާފަ ބަހައްޓާ މައްސަލަ ބަލާބަލަ ފުރަތަމަ. ދެން ތިމާމެންނަށް ގެއްލިންވަންޏާ ތިކަހަލަކަންކަންވެސް ހިނގާނެ. ތަކުރާރުކޮށް ކުއްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން އެބަޖެހޭ މުޖުތަމައު ސަލާމަތްކުރަން.