ކ. މާލެ
|
22 މެއި 2023 | ހޯމަ 11:09
މިނިސްޓަރު އިމްރާން
މިނިސްޓަރު އިމްރާން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުން
ފުލުހުން ރެކްރޫޓްވާ މިންވަރަށް ބެލުމަށްފަހު ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ނެތް ރަށްރަށުގައި ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުން ކުރިއަށްދޭ: އިމްރާން
 
ފުލުހުން ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށް
 
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމްކޮށްފައި ނެތް ރަށްރަށުގައި އެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ސަމާލުކަން ދޭ

ފުލުހުން ރެކްރޫޓްވާ މިންވަރަށް ބެލުމަށް ފަހު، ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ނެތް ރަށްރަށުގައި ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުން ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މިނިސްޓަރު އެފަދައިން ވިދާޅުވީ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ޝިފާއު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ. ޝިފާއު ސުވާލުކުރެއްވީ ފުލުހުން ޤާއިމްވެ ނެތް ރަށްރަށުގައި ފުލުހުން ޤާއިމްކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ.

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމްކޮށްފައި ނެތް ރަށްރަށުގައި އެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ އިރުޝާދާއި އެކު ހޯމް މިނިސްޓްރީން ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމްކުރުމުން ޚިދުމަތް ދެމުންދާ ގޮތަށް ބަދަލެއް ނައިސް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެ ރަށްރަށަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ފުލުހުން ރެކްރޫޓްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އެ މަސައްކަތަށް ސަރުކާރުން މި އަހަރު ވަރަށް ފަހި ފުރުސަތުތަކެއް ފަހިކޮށްދެއްވާފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ބަޖެޓުގެ ތެެރެއިން އިތުރު 600 ފުލުހުން ރެކްރޫޓް ކުރުމަށް ފުރުސަތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފުލުހުންގެ ތެރެއަށް މީހުން ރެކްރޫޓްކުރުމަކީ އެކަމަށްޓަކާ ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ހުންނަ، ގިނަ ކަންކަން އެކަމެއްގެ މައްޗަށް ތަރުތީބުވެގެން އަންނަ ކަމަކަށް ވުމުން، ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފުޅާ ކުރެވޭނީ ރެކްރޫޓް ކުރެވޭ މިންވަރާއި ތަމްރީނު ކުރެވޭ ބެލުމަށް ފަހުގައި ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާރުވެސް އިތުރު ފުލުހުން ރެކްރޫޓްކުރުމާއި ތަމްރީންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި އެއާއި އެކު ޚިދުމަތް ވެސް އިތުރަށް ފުޅާވާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. 117 ރަށުގައި ފުލުހުން ތިބި އިރު ފުލުހުންގެ އަމިއްލަ ސްޓޭޝަނެއް ހުރީ އެންމެ 17 ރަށުގައި ކަމަށާއި އެއީ ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންވުމުން ފުލުހުން ތިބޭނެ ތަނެއް ހޯދަނީ ކައުންސިލްގެ އެހީގައި ނުވަތަ ކުއްޔަށް ތަނެއް ހޯދައިގެން ކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް