ކ. މާލެ
|
22 މެއި 2023 | ހޯމަ 07:23
ދަރިވަރުންތަކެއް ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފްލާގައި
ދަރިވަރުންތަކެއް ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފްލާގައި
ރައީސް އޮފީސް
ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުސަތު
ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ދޭ ސްކޮލަރޝިޕަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
މި ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް އެދި އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 28 މެއި 2023

ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ދޭން ހަމަޖެހިފައިވާ ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކެޝާނުން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ ޖަޕާނުގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން "ޖަޕަނީޒް ގަވަރމެންޓް ސްކޮލަރޝިޕް ފޮރ 2024" ގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ދަރިވަރުންނަށް ޖަޕާނުގެ ޔުނިވަރސިޓީތަކުގައި ކިޔެވުމަށް ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުސަތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޖަޕާން އެމްބަސީން އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި ސްކޮލަރޝިޕަށް ކެނޑިޑޭޓުން ހޮވުމުގެ ގޮތުން އެޕްލިކޭޝަން ރިވިއުކޮށް ޓެސްޓް އަދި އިންޓަރވިއު މަރުހަލާއަށް ކެންޑިޑޭޓުން ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނީ ޖަޕާން އެމްބަސީގެ ފަރާތުން ކަމަށާއި މި ޓެސްޓް އަދި އިންޓަވިއު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީވެސް ޖަޕާން އެމްބަސީގައި ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

މި ސްކޮލަރޝިޕްތަކުގެ ދަށުން ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރާނީ ޖަޕާނު ސަރުކާރުންނެވެ.

Advertisement

މި ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް އެދި އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 28 މެއި 2023އެވެ.

ހަޔަރ އެޑިއުކެޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ކޯސްތަކަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކުން، ކޯހަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ކޯސް ހިންގާ އިންސްޓިޓިއުޓަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ (އެމްކިޔުއޭ) އިން ޤަބޫލުކުރާ އިންސްޓިޓިއުޓެއްތޯއާއި، ހޮވިފައިވާ ކޯހަކީ އެމްކިޔުއޭ އިން ގަބޫލުކުރާ ކޯހެއްތޯ ކަށަވަރު ކުރުމަށް އެދިފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ޕްރޮފެޝަނަލް ނުވަތަ ލައިސެންސިންގ ދާއިރާތަކުގެ ކޯސް ހެދުމަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކުން، ކޯހަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް ހެލްތް ކައުންސިލް، މޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފްރީ ކައުންސިލް، މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލް، ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ ފަދަ އިދާރާތަކުން ގަބޫލުކުރާ މަރުކަޒެއްގައި އެ އިދާރާއަކުން ގަބޫލުކުރާ ކޯހެއްތޯ ކަށަވަރު ކުރުމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން އިލްތިމާސްކުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް