ކ. މާލެ
|
21 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 11:38
އުނިމާ ޕާކިންގ ޒޯން
އުނިމާ ޕާކިންގ ޒޯން
އަރބަންކޯ
އުނިމާ ޕާކިންގ ޒޯން
އުނިމާ ޕާކިންގ ޒޯނުން ކާރު ޕާކުކުރާނެ ޖާގަ ދޫކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފި
 
ބީލަމުގެ އުސޫލުން ދޫކުރަނީ ޖުމުލަ 10 ޖާގަ

ރެޑްވޭވް މެގަމޯލް ކައިރީގައި ހަދާފައިވާ އުނިމާ ޕާކިން ޒޯނުން ކާރު ޕާކު ކުރާނެ ޖާގަ ކުއްޔަށްދިނުމަށް އަރބަންކޯ އިން 17 މޭ ގައި ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

ބީލަމުގެ އުސޫލުން ދޫކުރުމަށް ޖުމުލަ 10 ޖާގަ ހުޅުވާލާފައި ވާއިރު ބީލަން ފެށޭ އަގަކީ 1500 ރުފިޔާއެވެ. އަދި މި ޖާގަތައް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިވަފިވަނީ މީލާދީ ގޮތުން 12 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ.  

މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަން ޖެހޭ ޝަރުތު ތަކުގެ ތެރޭގައި، ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވުން، އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިވުން، އަދި އެ ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކާރަކަށް ޕާކު ކުރަން ބޭނުންވާ ކާރު ވުން ހިމެނެއެވެ. އަދި އެފަރާތަކީ އަރބަންކޯ މިވަގުތު އެއްވެސް ޕާކިން ޖާގައެއް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

Advertisement

މި ޖާގަތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި ބީލަމުގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ އަގަށް 80 ޕޮއިންޓު، އަދި އެ ނޭބަރހުޑްގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް 20 ޕޮއިންޓު ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

މިކަމުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުމާލޭގައި ފަސޭހަ ކަމާއި އަދި ހަމަހަމަ ކަމާއެކު ކާރު ޕާކު ކުރުމަށް މަގުފައި ކޮށްދިނުމެވެ. ޖާގައިގެ ދަތިކަމުގެ ސަބަބުން ވެހިކަލް ޕާކު ކުރުމަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލު ކުރުމަށް އަރބަންކޯއިން އަންނަނީ ގިނަގުނަ މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްމެ ފުރަތަމަ ސްމާޓް ޕާކިންގ ސޮލިއުޝަން އެ ކޯޕަރޭޝަނުން މިވަނީ މި ހަފުތާ ތެރޭގައި ތައާރަފު ކޮށްފައެވެ.

ފުރަތަމަ ސްމާޓް ޕާކިންގ ޒޯންގެ ގޮތުގައި ހުޅުމާލޭގެ ފެރީ ޓާމިނަލް ސަރަހައްދުގައިވާ ފިތުރޯނު ސްމާޓް ޕާކިންގ ޒޯނު ހުޅުވައި، އިތުރު ސްމާޓް ޕާކިންގ ޒޯނުތައް ތައާރަފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން މިވަގުތު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް ލުއިފަސޭހަ އިންގިލާބީ ބަދަލެއް ޕާކިންގެ ކަންކަމަށް ގެނައުމަކީ އެ ކުންފުނީގެ އުއްމީދެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް