ކ. މާލެ
|
19 މެއި 2023 | ހުކުރު 21:23
ފަޅު ރަށް
ފަޅު ރަށް
ރާއްޖެއެމްވީ
ފަޅުރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން
އިޤްތިސާދީ ބޭނުންތަކަށް ފަޅުރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނެ ޚާއްސަ ޤަވާއިދެއް
 
އިގްތިސާދީ ބޭނުންތަކަށް ތަރައްގީކުރަން ކަނޑައަޅާ ފަޅުރަށްރަށް ކުއްޔަށް ދެވޭނީ ދެ ގޮތަކަށް

އިޤްތިސާދީ ބޭނުންތަކަށް ފަޅުރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނެ ޚާއްސަ ޤަވާއިދެއް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލައިފިއެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލާފައިވާ "އިގްތިސާދީ ބޭނުންތަކަށް ތަރައްގީކުރުމަށް ފަޅުރަށްރަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ" ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުން، ވަކި ބޭނުންތަކަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފަޅުރަށްތައް ފިޔަވައި އެހެން ފަޅުރަށްތައް އިގްތިސާދީ ބޭނުންތަކަށް ތަރައްގީކުރަން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.

އިޤްތިސާދީ ބޭނުންތަކަށް ފަޅުރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫނުކުރެވޭނެ ފަޅުރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަޅުރަށްތަކާއި ހަމައެކަނި މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ އިގްތިސާދީ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަޅުރަށްތަކުގެ އިތުރަށް ވަރުވާއަށް ލިޔެދޭ ފަޅުރަށްތަކެވެ.

Advertisement

އިގްތިސާދީ ބޭނުންތަކަށް ތަރައްގީކުރަން ކަނޑައަޅާ ފަޅުރަށްރަށް ކުއްޔަށް ދެވޭނީ ދެ ގޮތަކަށެވެ. އެއްގޮތަކީ ބީލަމުގެ އުސޫލުން އާންމުކޮށް އިއުލާންކޮށްގެން، އެކަށީގެންވާ އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ދޫކުރުާ އުސޫލެވެ. އަދި ބިޑުކުރުމުގެ ދައުވަތަކާއި ނުލައި ސަރުކާރަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ އުސޫލުގެ ދަށުން، ރަށުގައި ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަކާބެހޭ ތަފްސީލު ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުން އެ ޕޮލިސީގެ ދަށުން ހުއްދަދެވޭ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށެވެ. އަދި މި ދެ އުސޫލުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ރަށްރަށް ކުއްޔަށް ދޭނ،ީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިންކަމަށް ޤަވާއިދުގައިވެއެވެ.

ދައުވަތަކާ ނުލައި ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް ފަޅުރަށްރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރަން ހުއްދަ ދޭއިރު، އެކުއިޒިޝަން ފީގެ ގޮތުގައި އަގެއް ދެއްކުމަށް ޝަރުތުކުރުމުގެ އިހުތިޔާރު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އެކުއިޒިޝަން ފީގެ އަދަދު ކަނޑައަޅާނީ އެ ރަށެއްގައި ކުރަން ހުށަހަޅާ މަސައްކަތްތަކާއި ސިނާއަތުގެ ޒާތަށާއި އިންވެސްޓްމަންޓުގެ އަދަދަށް ރިއާޔަތްކުރުމަށްފަހު، އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުންނެވެ.

ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ރަށްރަށުގެ ކުލި ކަނޑައަޅާނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީންނެވެ. އަދި ކުލީގެ އަދަދު، އަކަފޫޓަކަށް އަހަރަކަށް 10 ލާރިއަށް ވުރެ ދަށްވެގެން ނުވާނެކަމަށް ޤަވައިދުގައިވެއެވެ. އަދި 21 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ފަޅުރަށްތައް ކުއްޔަށް ދޭއިރު، މުއްދަތު އިތުރުކުރަން އެދުމުން، 50 އަހަރަށް ވުރެ އިތުރުނުވާ ގޮތަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް