ކ. މާލެ
|
18 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 19:12
ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ގާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ވޯކްޝޮޕްގެ ތެރެއިން
ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ގާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ވޯކްޝޮޕްގެ ތެރެއިން
ހޯމް މިނިސްޓްރީ
ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ގާނޫނު
ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ގާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުުރުވުމުގެ ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި
28 ފަރާތަކުން މިބުރުގެ ޓްރެއިނިންގގައި ބައިވެރިވެފައިވޭ

ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ގާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުުރުމަށް ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މި ވޯކްޝޮޕަކީ، ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ގާނޫނުން ބާރު ލިބިގެން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދު، ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ އާންމު ގަވާއިދުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއަރޒްގެ ބެލުމުގެދަށުން އުފެދި، ހިނގަމުންދާ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް އޯވަރސައިޓް ކޮމެޓީގެ ނިންމުމުގެ ދަށުން، އދ.ގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ގާނޫނާއި ޚިލާފު އަމަލުތަކާބެހޭ އޮފީސް (ޔޫއެންއޯޑީސީ)ގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، 2021 ވަނަ އަހަރު ފެސިލިޓޭޓަރުންތައް ތަމްރީނުކުރެވި، ވަކި މެނުއަލެއް ހެދި، ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ 5 މުއައްސަސާއާ ގުޅިގެން، އެކި ހައިސިއްޔަތުން ކުޑަކުދިންނާ މުއާމަލާތްކޮށް އެކުދިންގެ މަސްލަހަތުގައި ގޮތް ނިންމާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވި 5 ދުވަހުގެ ވޯކްޝޮޕެކެވެ.

ނިމިގެންދިޔަ ވޯކްޝޮޕަކީ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ، ނަމަވެސް މި ފަދަ 6 ވަނަ ވޯކްޝޮޕެވެ. މާލޭގެ އިތުރުން ޏ. ފުވައްމުލައް އަދި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ވަނީ މި ފަދަ ޓްރެއިނިންގއެއް ހިންގާފައެވެ. ޏ. ފުވައްމުލަކުގެ ޓްރެއިނިންގގައި ޏ އަތޮޅުގެ އިތުރުން އައްޑު އަތޮޅުގެ ނިޒާމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ހދ. ކުޅުއްދުއްފުށީގެ ޓްރެއިނިންގައި ހދ އަތޮޅުގެ އިތުރުން، ހއ އަދި ށ އަތޮޅުގެ ފަރާތްތައް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

މި ވޯކްޝޮޕް ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ، މި ވޯކްޝޮޕްގެ އަލީގައި ލިބިގެންދިޔަ މައުލޫމާތާއި ތަމްރީނާއެކު ކުޑަކުދިންގެ ކަންކަން ކުރުމުގައި މުއައްސަސާތަކުން މިހާރަށްވުރެވެސް ހަރުދަނާ އުސޫލެއްގެ މަތިން ކަންކަން ކުރާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާކަމަށެވެ.

މިހާތަނަށް ބޭއްވުނު ޓްރެއިނިންގތަކުން ގާތްގަނޑަށް 170 ވަރަކަށް މީހުން ވަނީ ތަމްރީން ހާސިލްކޮށްފައެވެ.

މި ފަހަރުގެ ޓްރެއިނިންގގައި 28 ފަރާތެއް ވަނީ ތަމްރީނުކުރެވިފައެވެ. ޔޫއެންއޯޑީސީން ވަނީ މި ޓްރެއިނިންގގެ އިތުރުން ރިފްރެޝަރ ޓްރެއިނިންގއެއްގެ ގޮތުގައި 2022 އޮކްޓޯބަރު 18އިން 19އަށް ވެސް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް އެހީތެރިވެފައެވެ.

މި ޓްރެއިނިންގައި ކުޑަކުދިންގެ އަދުލާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ ގައުމީ އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ މިންގަނޑުތަކުގެ އިތުރުން، ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ނިޒާމަށް ހުށަހެޅުމުން ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކާއި، ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ނިޒާމެއް އޮތުމުގެ މުހިންމުކަމަށް ބައިވެރިން އަހުލުވެރިކުރެވިފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންނާ މުއާމަލާތްކުރާއިރު ގެންގުޅެންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކާއި، ކުޑަކުދިންނަށް އަދަބު ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ރިހެބިލިޓޭޓްކޮށް، ބިނާކުރަނިވިގޮތެއްގައި މުޖުތަމައަށް ނެރުމަށްޓަކައި މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމާއި، ގޮންޖެހުންތައް ހުރި ކަމުގައި ވިޔަސް، ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް ބަލައިލާފައިވެއެވެ.

ކުޑަކުދިންނަށް ލިބިގެންވާ ހައްގުތަކަށް ބައިވެރިން އަހުލުވެރިކޮށް، ކުޑަކުދިންގޭ ޙައްޤުތަކަށް އަހުލުވެރިކޮށް، އަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއްގައިވެސް ކުޑަކުދިންނަށް ލިބިގެންވާ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭކަން ކަމާގުޅޭ މައުލޫމާތު ބަދަލުކޮށް ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.

- ކޮމެންޓް