ކ. މާލެ
|
18 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 03:11
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގެ ދެގައުމުގެ މިނިސްޓަރުން ސޮއިކުރައްވަނީ
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގެ ދެގައުމުގެ މިނިސްޓަރުން ސޮއިކުރައްވަނީ
ފިޝަރީސް މިނިސްޓްރީ
ރާއްޖެ-ޔޫއޭއީ ގުޅުން
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއާއި ޔޫއޭއީއާ ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
 
ދެ ގައުމުގައި ވެސް އެއްބާރުލުން ދިނުމާއި އިންވެސްޓްމަންޓް ފުރުސަތުތަކާއި އުފެއްދުންތަކުގެ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނު
 
ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނު

މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ޔޫއޭއީ ސަރުކާރާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން ބުނީ ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން، މަސްވެރިކަމާއި ކަނޑުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ދެގައުމުގެ އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރުމަށާއި އެކަން ތަރައްގީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރާއި ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް ސަރުކާރާ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މި އެއްބަސްވުމުގައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ، މިނިސްޓަރު ޑރ ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން އެވެ. އަދި ޔޫއޭއީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރެޓްސްގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް، މަަރްޔަމް ބިންތް މުޙައްމަދު ސަޢީދު ހަރެބް އަލްމެހްރިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން ވަނީ ޔޫއޭއީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް މަަރްޔަމް ބިންތް މުޙައްމަދު ސަޢީދު ހަރެބް އަލްމެހްރިއާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ދެ ގައުމުގައި ވެސް އެއްބާރުލުން ދިނުމާއި އިންވެސްޓްމަންޓް ފުރުސަތުތަކާއި އުފެއްދުންތަކުގެ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.

ޔޫއޭއީގެ އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރުގެ މި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހާއި، ރާއްޖޭގެ އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު އާމިނަތު ޝައުނާއާ ވެސް ބައްދަލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް