ކ. މާލެ
|
17 މެއި 2023 | ބުދަ 16:55
ހުޅުމާލޭގައި ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް ޚިދުމަތް ދޭ ތަނެއް
ހުޅުމާލޭގައި ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް ޚިދުމަތް ދޭ ތަނެއް
އަރބަންކޯ
ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސްތަކުން ދޭ ޚިދުމަތް އިތުރުކުރުން
ހުޅުމާލޭ ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސްތަކުން ދޭ ޚިދުމަތް އިތުރުކުރުމަށް، ބިމުގެ ޖާގަ އިތުރުކޮށްދީފި
 
ޖާގަ އިތުރުކޮށްދީފައިވަނީ އެ ސަރަހައްދުތަކުން އާންމުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތައް އިތުރުކުރުމަށް
 
ކޮންމެ ސަރަހައްދަކުން 20 ފޫޓު އިތުރުކޮށްދީފައިވޭ
 
ޖުމްލަ 12 ސަރަހައްދެއްގައި ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް ހިންގުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވޭ

ހުޅުމާލޭގައި ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް ހިންގުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގެ ޖާގަ އިތުރުކޮށްދީފިއެވެ.

އާބަންކޯއިން ބުނީ ހުޅުމާލޭގައި ޖުމްލަ 12 ސަރަހައްދެއްގައި ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް ހިންގުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާކަމަށާއި، ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް ޚިދުމަތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ސަރަހައްދަކުން 20 ފޫޓު އިތުރުކޮށްދީފައި ވާކަމަށެވެ. މި ޖާގަ އިތުރުކޮށްދީފައިވަނީ އެ ސަރަހައްދުތަކުން އާންމުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތައް އިތުރުކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި ކަމަށް އާބަންކޯއިން ބުނެއެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި؛ ބީޗަށް ދާ ހުރިހާ އާންމު ފަރާތްތަކަށްވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެ ޕަބްލިކް ޓޮއިލެޓަކާއި، އައުޓްޑޯރ ޝަވަރެއް ގާއިމްކުރަން ޖެހެއެވެ. އަދި އެ ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާއި، ސާފުކުރުމާއި، މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތްތަކަކީ އެ ސަރަހައްދު ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށް އާބަންކޯއިން ބުނެއެވެ.

Advertisement

އާބަންކޯއިން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ ހުޅުމާލޭގެ ބީޗު ސަރަހައްދުން އާންމުންނަށް ލިބޭ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށް، އާންމުން އެންމެ ބޭނުންވާނެ ޚިދުމަތްތައް އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ. މި މަގުސަދުގައި މީގެ ކުރިން އާބަންކޯއިން ވަނީ ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ޓޭކްއަވޭ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަވެސް ދީފައެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ބީޗަށް ދާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ސްނެކްސް ފަދަ ކާބޯތަކެއްޗާއި ފެން، އަދި މި ނޫންވެސް ބައެއް ތަކެތި އެ ސަރަހައްދުން ލިބޭނެ މަގު ވަނީ ފަހިވެފައެވެ.

މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް، ހަފުތާ ބަންދާއި އެކި ޗުއްޓީތަކުގައި ހުޅުމާލެއަށް ގޮސް ހުޅުމާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އުޅެމުން އަންނައިރު، ހުޅުމާލޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކީވެސް މުޖުތަމައުގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް، އާއިލާތަކާއި ރަހްމަތްތެރިންނަށްވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެފަދަ މާހައުލަކަށް ހެދުމަށް އާބަންކޯއިން ދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް