ކ. މާލެ
|
9 ޖުލައި 2017 | އާދީއްތަ 20:21
މޫސަލް ހިފުމަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދަނީ މިދިއަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 17 ން ފެށިގެން
މޫސަލް ހިފުމަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދަނީ މިދިއަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 17 ން ފެށިގެން
ބީބީސީ
މޫސަލް މިނިވަންކުރުން
މޫސަލް މިނިވަންވުމުން ބޮޑުވަޒީރު އަބާދީ އެ ސިޓީއަށް ވަޑައިގެންފި
 
މޫސަލް ހިފުމަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދަނީ މިދިއަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 17 ން ފެށިގެން
 
އައިއެސްގެ ހަނގުރާމަވެރިން މޫސަލް ހިފާފައިވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރު
 
އެންމެ ފުރަތަމަ މަރުހަބާ ވިދާޅުވި އެއް ބޭފުޅަކީ ފްރާންސްގެ ރައީސް

އައިއެސްގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދުމުން އިރާގުގެ ސިފައިންނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް އިރާގުގެ ބޮޑުވަޒީރު ހައިދަރު އަލް އަބާދީ މޫސަލްއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

އަބާދީގެ އޮފީހުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އަބާދީ އެ ސީޓީއަށް ވަޑައިގަތީ "މިނިވަންވެ" "ނަސްރު" ލިބުނު ކަން އިއުލާނުކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާގެ މަދަދާއެކު އިރާގުގެ ފައުޖުތަކުން މޫސަލް ހިފުމަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދަނީ މިދިއަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 17 ން ފެށިގެންނެވެ.

އައިއެސްގެ ހަނގުރާމަވެރިން މޫސަލް ހިފާފައިވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.އެއީ އެގައުމުގެ މުހިއްމުއްމު އެހެން ސަރަހައްދުތައް ހިފައި އިރާގާއި ސީރިޔާގައި ޚިލާފަތު އިއުލާނުކުރުމުގެ ކުރިންނެވެ.

ކުރުދިޝް ޕެޝްމާގާ ހަނގުރާމަވެރިންނާއި،ސުންނީ އަރަބި ހަނގުރާމަވެރިންނާއި އަދި ޝިއައީ ހަނގުރާމަވެރިންވެސްވަނީ އައިއެސްއާ ދެކޮޅަށް ކުރި ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.

އިރާގުގެ ބޮޑުވަޒީރު ވަޑައިގަތީ"ސިފައިންނާއި އިރާގުގެ ރައްޔިތުންނަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވުމަށް"އާދީއްތަ ދުވަހު ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

މަދު ސަރަހައްދުތަކުން ކުދި ކުދި ގޮވުންތަކާއި ބަޑީގެ ހަމަލާތަކުގެ އަޑު އަދިވެސް އިވޭއިރު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދުންއަރާ މަންޒަރުތައްވެސް ފެނެވެ.

އިރާގުގެ ފައުޖުތަކުން ކުރިއެރުމާއެކު ފިލަންދިޔަ އައިއެސްގެ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ތިރީސް މީހަކު ވަނީ އެމީހުން އަމިއްލައަށް ޓައިގްރިސް ކޯރަށް ފުންމާލައިގެން މަރުވެފައިކަމަށް ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ބުނެއެވެ.

ސަރުކާރުންވަނީ އިރުމަތީ މޫސަލް އެކީގައި މިނިވަންވެފައިވާކަމަށް ޖެނުއަރީ މަހު އިއުލާނުކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ހުޅަނގު މޫސަލްވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ގޮންޖެހުންކުރިމަތިވި ސަރަހައްދަކަށެވެ.

މި ސިޓީގައި 2014 ވަނަ އަހަރު ހަނގުރާމަ ފެށުނުފަހުން 900،000 އެއްހާ މީހުންވަނީ ގެދޮރު ގެއްލިފައެވެ. އެހީދޭ ފަރާތްތަކުން ބުނާގޮތުގައި އެއީ ހަނގުރާމަ ފެށުމުގެ ކުރިން އޮތް އާބާދީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައެއްހާ މީހުންނެވެ.

އިރާގުގެ ސިފައިން ސަރަހައްދުތަކުން ވަކިވަކިން ކުރިމަތިލާން ފެށިފަހުން އައިއެސްއަށްވަނީ އެ ޖަމާއަތުން ކުރިން ކޮންޓްރޯލް ކުރަމުން ދިއަ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ކޮންޓްރޯލް ގެއްލިފައެވެ.

އިރާގަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ އެންމެ ފުރަތަ ފާހަގަކުރެއްވި ވެރިންގެ ތެރޭގައި ފްރާންސްގެ ރައީސް އެމަނުއެލް މެކްރޮން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

މެކްރޮން ވަނީ އައިއެސްއާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރި ހަނގުރާމަވެރިންނާ ފްރާންސްގެ ސިފައިންނަށް ތައުރީފް ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު މުހުސިނު
0%
50%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް
10 ޖުލައި 2017 | ހޯމަ 12:18
ސާގުކިލޯ
މިނިވަންވީއިރު ތަންއޮތީ ބިމާހަމަވެފަ..އެތައްއާއްމުންނެއް މަރުވެފަ. ނުލަފާކަން އަބާދީމެންގެ
9 ޖުލައި 2017 | އާދީއްތަ 21:12
ވަހީދު
މޫސަލް މިނިވަންވީކީއެއްނޫން ، އަޅުވެތިވީ ، ބަލަގަ 9މަސްދުވަހުގެ ދިގުދެމިގެން ދިޔަ ފަނާކުރަނިވި ހަނގުރާމައެއް 60 ގައުމުގެ ސިފައިން ގެ އެއްބާރުލުމާއި ، ދުނިޔޭގައި އަސްކަރީ ބޮޑެތި ވައިގެ ބާރު ތަކުން މުޅި މޫސަލް ތަޅާ ސުންނާފަތި ކޮއްލުން އެއީ ކޮން ގޮތަކުން ލިބުނު ކާމިޔާބެއްތަ، އައިއެސް ގެ 3000 މުޖާހިދުން 160،000 ކާފަރުންނާ ކުރިމަތިލީ ، އަދިވެސް މުޅި މޫސަލް ކާފަރުންގެ ބާރުގެ ދަށައް ނުގެންދެވޭ...އެވަރުންވެސް ކާމިޔާބޭ.....