ކ. މާލެ
|
17 މެއި 2023 | ބުދަ 13:07
ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް
ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ
ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓު
ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓުގެ އައު ރަންވޭގެ މަސައްކަތާއި ޢިމާރާތްތަކުގެ މަސައްކަތް އަދި ޑްރެޖިން ދަނީ ކުރިއަށް - މިނިސްޓްރީ
 
މުޅި މި މަޝްރޫޢު 2024 ގައި ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރޭ
 
މިއީ 136.6 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫޢުއެއް
 
މިއީ މާލެ ފިޔަވައި އެހެން ރަށެއްގައި ހިންގާ ތަރައްޤީގެ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް މަޝްރޫޢު

ހަނިމާދޫ ބައިނަލްއަގުވާމީ ވައިގެ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އައު ރަންވޭގެ މަސައްކަތާއި ޢިމާރާތްތަކުގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް އަދި ޑްރެޖިންގ މަސައްކަތް ދަނީ ބާރަށް ކުރިޔަށް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އެފަދައިން ބުނެފައި ވަނީ ބުދަ ދުވަހުކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައެވެ. އެ ޓްވީޓުގައި ބުނެފައި ވަނީ މި މަޝްރޫޢު އަކީ ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެ ތަރައްޤީއާ ގުޅިފައިވާ އެންމެ މުހިންމު އެއް މަޝްރޫޢު ކަމަށެވެ.

ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އެއަރޕޯޓްގެ ރަންވޭގެ ތާރުގެ މަސައްކަތްތައް ފަށާފައި ވަނީ 9 މޭއި 2023ގައެވެ. މީގެ ކުރިން 2012 ވަނަ އަހަރު ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓުގެ ނަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަކަށް ބަދަލުކުރިނަމަވެސް އެތަނުން ލިބޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅެއް ނުވެއެވެ. އެގޮތުން ހަފްތާއަކު 1 ދުވަހު، ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއަރލައިން މޯލްޑިވިއަންއިން ބާއްވާ އިންޑިއާ ދަތުރު ފިޔަވާ، އިތުރު ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރެއް ތާވަލްކޮށްފައެއް ނެތެވެ.

ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް - އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކޮށް ނިމުމުން އުތުރުގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް އިންޤިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެެ. އަދި އެކަމުގެ އިޤްތިޞާދީ މަންފާ ސަރަޙައްދުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ވުޒާރާއިން ބުނެއެވެ.

މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ 18ވަނަ ދުވަހު ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުއެވެ. މިއީ މާލެ ފިޔަވާ އެހެން ތަނެއްގައި ހިންގާ ތަރައްޤީގެ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް މަޝްރޫޢުއެވެ.

މުޅި މި މަޝްރޫޢު 2024 ގައި ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާއިރު މިއީ 136.6 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫޢުއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
17 މެއި 2023 | ބުދަ 14:21
ޢަޖާއިބު
މިގޮތަށް ހަނިމާދޫ އެއަޕޯޓު ތަރައްގީކުރެވެން އޮއްވާ ޖެހިގެން ހުރި ކުޅުދުއްފުށީގަ އެއަރޕޯޓެއް އެޅީމަ ދެކޮޅު ނުޖެހޭ. ބޭސްފަރުވާ ފަދަ އަސާސީ ހިދުމަތެއް ނުލިބިގެންނަމަ އެރަށަށް ބޭނުންވީހީ އެއަރޕޯޓެއް ނޫން. އެ އަސާސީ ހިދުމަތް ރަށުން ލިބޭނެ ގޮތެއް. އޭރުވެސް ހުރިހާ ކަމެއް ކުރީ އިންތިހާބަށް. މިހާރުވެސް އެހެން