ކ. މާލެ
|
16 މެއި 2023 | އަންގާރަ 12:37
ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އިބްރާހީމް މާހިރު
ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އިބްރާހީމް މާހިރު
ފެމިލީ ކޯޓު
އާއިލާތައް ރޫޅުން
"އާއިލާތައް ރޫޅެނީ ޒަވާޖީ ހަޔާތަށް ތައްޔާރުނުވެ ކައިވެނިކުރާތީ"
 
މައްސަލައެއް ޖެހުމުން ކައިވެނި ރޫޅާލުމަށް އާއިލާއިންވެސް ހިތްވަރުދޭ
 
ކައިވެނީގެ ޕާޓީއާ ދޭތެރޭ މަޝްވަރާކުރެވޭ މިންވަރަށް އާއިލާއާމެދު މަޝްވަރާނުކުރޭ

އާއިލީ މައްސަލަތައް އުފަންވުމާއި، އާއިލާ ރޫޅެން މެދުވެރިވާ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ އުފާވެރި ޒަވާޖީ ހަޔާތަކަށް ތައްޔާރުނުވެ ކައިވެނިކުރުން ކަމަށް ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އިބްރާހީމް މާހިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގާޒީ މިހެން ވިދާޅުވީ ބައިނަލްއަގުވާމީ އާއިލާތަކުގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ފޮނުއްވި ޚިޠާބުގައެވެ.

އާއިލާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކަށް އިޝާރަތްކުރައްވައި ގާޒީ މާހިރު ވިދާޅުވީ ކައިވެނީގެ ޕާޓީގެ ކަންކަމާ މަޝްވަރާކުރެވޭ ވަރަށްވެސް ދިރިއުޅޭނެތަނާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމާއި، ޒިންމާތައް ބަހާލުމާއި، އާއިލީ ދިރިއުޅުން ބައްޓަންކުރުމަށް ބޭނުންވާގޮތާއި، ސިއްހީ މައްސަލައެއް ހުރިނަމަ އެކަމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތްފަދަ ދެމަފިރިންނާ ސީދާ ގުޅުންހުރި މުހިންމު ކަންކަމަށް މަޝްވަރާ ނުކޮށް ޒަވާޖީ ހަޔާތް ފެށުމަކީ މައްސަލަތައް ޖެހުން އަވަސްވާ ސަބަބެއް ކަމަށް އިސްގާޒީ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި މައްސަލަތައް ޖެހުމުން، ދެމަފިރިންނާއި ދަރިންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އަވަހަށް ކައިވެނި ރޫޅާލުމަށް އާއިލާގެ ތެރެއިންނާއި ރައްޓެހިންގެ ފަރާތުން ހިތްވަރުދެވޭކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ގާޒީ މާހިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު އާންމުކޮށް އެންމެ ގިނައިން ހުށަހެޅެނީ ދެމަފިރިން ނުވަތަ ވަރިވެފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ކަމަށް ގާޒީ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ދަރިންގެ ފަރާތުން މައިންބަފައިންނަށް ގެވެށި އަނިޔާ ލިބެމުންދާތީ ރައްކާތެރިކަމަށް އެކި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް މިފަހަކަށް އައިސް އިތުރުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށް ގާޒީ މާހިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ދަރިންނަކީ މައިންބަފައިންނަށް ލޯތްބާއި އަޅާލުމާއި، ހިމާޔަތާއި އަމާންކަމާއި ލޮލަށް ފިނިކަން ގެނުވާ ބަޔަކަށް ވާންޖެހުނުނަމަވެސް ބައެއް އާއިލާތަކުގައި މައިންބަފައިންގެ ހިތުގައި އަޅަމުންދާ ވޭން ކޯޓުގައި އެމައިންބަފައިން އަޅާ ކަރުނައިން ފާޅުވާކަން ގާޒީ އިބްރާހިމް މާހިރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
25%
25%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް
16 މެއި 2023 | އަންގާރަ 13:25
މުހައްމަދު
މިޒަމާނުގެ ގިނަ އަންހެނުން ފިރިއެއް ބޭނުންވަނީ ބޮޑީ ގާޑަކަށް، ޑްރައިވަރަކަށް، ގެ ފޮޅާސާފުކޮށް މަރާތުކުރާމީހަކަށް، ޚަރަދުކުރާނެ ފައިސާ ހޯދާދޭ މީހަކަށް. އެއްދާންކުރާކަށް ބެނުމެއްނުވޭ، ދަރިންހޯދާ އާއިލާއެއް ބިނާކުރާކަށް ބޭނުމެއްނުވޭ.
16 މެއި 2023 | އަންގާރަ 12:59
މަހުދީ
އާއިލާތައް ރޫޅެނީ ޒަވާޖީ ހަޔާތަށް ތައްޔާރުނުވެ ކައިވެނިކުރާތީއޭ ނޫން. އާއިލާ ތެރޭގައި ހަސަދަވެރިކަން އުފެދި ގެއިން ބޭރުން ގެއަށް އަންނަ އަންހެން ކުއްޖާ ނިކަމެތިކޮށް ،ބުލީކޮށް، މައިދަތަ ސިހުރު ހަދާ އެދެފިރިން ވަކިވާ ހިސާބަ ދާއިރުވެސް ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އިބްރާހީމް މާހިރު ތިގޮތައް ވިދާޅުވީ ކިހާވަރެއް ދިރާސާއެއް ކޮށްފައެއްތޯ؟