ކ. މާލެ
|
14 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 22:12
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޓީސީސީ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުން
މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަށް 30 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްފައިވާނެ: އެމްޓީސީސީ
 
50 ސްކޮލަރޝިޕެއްގެ ދަށުން ޔޫރަޕުގެ ގައުމުތަކުން މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކޮށްފައިވޭ
 
16،900 ގަޑިއިރުގެ ތަމްރީނު އެމްޓީސީސީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދީފައިވޭ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަކީ ގާބިލް ބަޔަކަށް ހެދުމަށް 30 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްފައިވާކަމަށް އެކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަދައްކަވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެންމެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދެއްވަނީ އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ކުރިއެރުވުމަށް ކަމަށެވެ. މިގޮތުން 16،900 ގަޑިއިރުގެ ތަމްރީނު އެމްޓީސީސީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދީފައިވާނެކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އެކި ދާއިރާތަކުން މީހުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން 2021 އަދި 2022 ވަނަ އަހަރު 50 ސްކޮލަރޝިޕެއްގެ ދަށުން ޔޫރަޕުގެ ގައުމުތަކުން މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކޮށްފައިވާކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ ޓެކްނިކަލް ދާއިރާތަކުން މީހުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ސްކޮލަރޝިޕްތަކެއް ކަމަށާއި، ޓެކްނިކަލް ޓީމު ވަރުގަދަނުކޮށް އެމްޓީސީސީ ފަދަ ކުންފުންޏެއް އިތުރަށް ތަރައްގީ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޓީސީސީގައި މަސައްކަތްކުރާ ޓީމު ވަރުގަދަކުރުމަށް އެކުންފުނީގެ ބޯޑުން ދޭ އެއްބާރުލުން އާޒިމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިގޮތުން މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަށް 30 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ އެވަރުގެ ބަޖެޓެއްގައި ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. މި ތަމްރީނުތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ އިތުރުވެގެންދާ ކަމަށާއިި، މިއީ ކުންފުނީގެ ކުރިމަގަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތެއް ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ސަރުކާރު ހަވާލުވީއިރު ގެއްލުމުގައި ހިންގި ކުންފުންޏަކަށް މިއަދު މިވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 4 އަހަރުތެރޭ 800 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާ ލިބިފައި. މިއީ މީހުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ނަތީޖާ
ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

އާޒިމް ވިދާޅުވީ ފާއިތުވި 4 އަހަރުވެސް އެ ކުންފުންޏަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް ވެފައިވާކަމަށެވެ. މި ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ބިނާވަނީ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ތަމްރީނަށް ކަމަށާއި، ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައިވެސް ރައީސްގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް އެމްޓީސީސީގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބިދޭސީން ކުރާ ކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމުގައި ވަނީ ނުކުޅެދިފައި، އެކަން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ - އާޒިމް
މާރުކޭޓަށް ތަކެތި ގެނެސް ވިއްކުމުގެ މުޅި ނިޒާމްގެ ކޮންޓްރޯލް ބިދޭސީން ނަގާފަވާތީ އާޒިމްގެ ކަންބޮޑުވުން
ހުޅުދޫގައި ނެރު ފުން ނުކުރެވި ވަނީ އެމްޓީސީސީ އޮތް ހާލަތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ މިނިސްޓަރ ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅު- އާޒިމް
އަލިފުށީ އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ހުއްޓުނީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކަށް މޭޔަރު އާޒިމް ރައްދު ދެއްވައިފި
މާއުނގޫދޫ ބަނދަރު ތަަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 55 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
މާލެ ސިޓީގެ މަގުތަކުގެ ކާނުތައް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސާފުކޮށް ނިންމުމަށް ވަނީ އަމާޒުހިފާފައި: އާޒިމް
ބޯހިޔާވަހިކަން ހައްލުކުރުމުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަހެއް ހިމެނުމަށް ގޮވާލާ ރައީސަށް ސިޓީ އެއް ފޮނުވަނީ
ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ކުނި އުކޭނެ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސަނީ