ކ. މާލެ
|
14 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 08:24
ކުޑަކުއްޖަކާއި މަންމައެއް
ކުޑަކުއްޖަކާއި މަންމައެއް
ގޫގުލް
މަންމައިންގެ ދުވަސް
މަންމައަށް ލޯބިދީ! ސުވަރުގެވަނީ މައިމީހާގެ ފައިތިލަދަށުގައި
 
އިސްލާމްދީނުގައި މަންމައަށް ދީފައިވާ ދަރަޖަ މަތިވެރި
 
މިއަދު މަންމައަށް އިތުރަށް ލޯބި ދޭންޖެހޭ
 
މިއަދަކީ މަަންމައިންގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަސް

އިސްލާމްދީނުގައި މައިންނަށް ދީފައިވަނީ އެންމެ މަތިވެރިވެގެންވާ ގަދަރެވެ. މައި މީހާއަށް އަޅާލުމަކީ އާޚިރަތްދުވަހުން ތިމާ ސުވަރުގެ ވައްދަވާ ކަމެކެވެ. މައިންގެ ސަބަބުން ދަރިންނަށް ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި ލިބޭ ފައިދާ އިންތިހާއަށް ބޮޑުއިރު، މައިންނަކީ ކިހާ މާތް ބައެއްކަން މިކަމުންވެސް އެނގެއެވެ.

މަންމައަކަށްވުމަކީ އެތައް ގޮތަކުން އެތައް ގޮންޖެހުމަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ދަރިފުޅު އުފަންވުމުގެ ކުރިންނާއި ފަހުންވެސް އެތައް ކަމަކާ މައިންނަށް ކުރިމަތިލާންޖެހޭއިރު، މަންމައިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަކީ މައިން އެ ވާ ހުރިހާ ގުރުބާނީއެއްވެސް ބަލައިގަންނަކަން ހާމަވާ ކަމެކެވެ. އާއިލާގެ ތެރޭގައި އެމީހުން އުފުލާ ބުރައަކީ އިތުރު މީހަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަން ބުނެދެވޭ ކަމެކެވެ. މައިންނަށް ދަރިންގެ ކިބައިން ލޯބި ލިބޭކަމުގެ އިހުސާސްވާ ކަމެކެވެ.

މައިންގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މެއި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަސް މަންމައިންގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެއެވެ. މިއަދު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މަންމައިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުންދާއިރު، މައިންގެ ފަރާތުން ދަރިންނަށް ލިބޭ ލޯބި މިއަދު ހާމަވެގެންދެއެވެ. ދަރިންނަށް ދެވޭ ތަރުބިއްޔަތާއި، މަންމަގެ ފަރާތުން ދަރިފުޅަށް ކުރާ ރަނގަޅު އަސަރު މިއަދު އެނގިގެންދެއެވެ.

Advertisement

މިއީ އާއިލާގެ އެންމެން އެކުވެ ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތެކެވެ. އަދި މަންމަގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ ހެޔޮ އަސަރު ބުނެދޭން ލިބޭ ފުރުސަތެއްވެސް މެއެވެ. މި ފުރުސަތުގައި މަންމައާއެކު ވަގުތު ހޭދަކޮށް މަންމައާ ވާހަކަދައްކައި، މަންމަ ހިތްހަމަޖައްސައިިދޭންޖެހެއެވެ. އެ މަންމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވާހާ ގުރުބާނީއަކީ ދަރިން ބަލައިގަންނަ ކަމެއްކަން މަންމައަށް ބުނެދޭންޖެހެއެވެ.

މިގޮތަށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މައިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުންދެއެވެ. ހަނދާންކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ މަންމަ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އެވާ ގުރުބާނީއަކީ ހަމައެކަނި މަންމައިންގެ ދުވަހުގައި ބަލައިގަންނަންޖެހޭ ކަންކަން ނޫން ކަމެވެ. އަދި މަންމައާއެކު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލަން ޖެހެނީވެސް ހަމައެކަނި މި ދުވަހު ނޫން ކަމެކެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް މަންމައަށް އެ ލޯބި އިހުސާސްކޮށްދޭންޖެހެއެވެ. މަންމައާ ވާހަކަދައްކައި، ހިތްހަމަޖައްސައިދޭންޖެހެއެވެ. މަންމައަށް އަޅާލަންޖެހެއެވެ.

ވަކިން ޚާއްސަކޮށް އިސްލާމްދީނުގައި މައިންނަށް ދީފައިވާ ދަރަޖަ އިންތިހާއަށް މަތިވެރިއިރު މައިންނަށް އަޅާލައި ލޯބިދޭންޖެހެއެވެ. ސުވަރުގެވަނީ މައިމީހާގެ ފައިތިލަދަށުގައޭ ބުނާ ބުނުމަށް ވިސްނާލިއަސް އިސްލާމްދީނުގައި މައިންނަށް ދީފައިވާ މަތިވެރި ދަރަޖަ ސާފުކޮށް އެނގެއެވެ. މިއީ ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައިވެސް ތިމާއަށް އޭގެ ފައިދާ ލިބޭނެ ކަމެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
20%
0%
20%
0%
60%
ކޮމެންޓް