ކ. މާލެ
|
12 މެއި 2023 | ހުކުރު 07:26
ގަސް
ގަސް
ރާއްޖެއެމްވީ
ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގަހުގެ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ދުވަސް
އަހަރުމެންނާއި ދުނިޔޭގެ ދުޅަހެޔޮކަން ބިނާވަނީ ގަހަށް، އެކަމަކު ރައްކަލެއް ނެތް!
 
12 މޭއި އަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑޭ އޮފް ޕްލާންޓް ހެލްތް ޑޭ

ދިރާސާތަކުން އެނގޭ ގޮތުން އަހަރުމެން ކެއިން ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ 80 އިންސައްތަ ބިނާވަނީ ގަސްގަހާއި ގެހީގެ ޒަރީއާއިން ލިބޭ ތަކެތީގެ މައްޗަށެވެ. އަދި އަހަރުމެން ނޭވާލާން ބޭނުންވާ އޮކްސިޖަންގެ 98 އިންސައްތަ ލިއްބައިދެނީ ގަސްތަކުގެ ޒަރީއާއިންނެވެ. އަހަރުމެންނާއި އަހަރުމެންނަށް ބޭނުންވާ ދިރުންތަކުގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ޓަކައި ގަސްތަކަކީ ދުޅަހެޔޮ އެއްޗަކަށް ވުން ވަރަށް މުހިންމެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ހިތާމަ އަކީ ގަސްގަހާއި ގެއްސަށް އަޅާލާން ޖެހޭ މިންވަރާއި ގާތަށް ވެސް އަޅާ ނުލެވޭކަމެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އެކި ކަހަލަ ސޫފާސޫފިތަކުގެ ސަބަބުންނާއި ބަލިތަކުގެ ސަބަބުން 40 އިންސައްތަ ގަސް ހަލާކުވެއެވެ. ގަސްތައް މަދުވުމަކީ ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަަމަށް އޮތް ވަރަށް ބޮޑު ނުރައްކަލެކެވެ. އެއީ އެ ސިނާއަތުން ލިބޭ އާމްދަނީ އަށް އޮތް ގޮންޖެހުމެއްވެސްމެއެވެ. އަދި ތިމާވެއްޓަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުމެކެވެ.

މޫސުމީ ހިރާސްތަކާއި އިންސާނުންގެ އަމަލުތައް ބަހައްޓާ ގޮތުގެ ސަބަބުން ގުދުރަތީ ނިޒާމަށް އިންތިހާ އަށް އޭގެ އަސަރުދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އިންސާނުންގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށްޓަކާ އަދި އަހަރުމެން ދިރިއުޅޭ ދުނިޔޭގެ ސަލާމަތަށްޓަކާ ގަސްގަހާއި ގެހީގެ ރައްކާތެރިކަން ވަަރަށް މުހިންމެވެ. މިއީ ހީކުރާވަރަށް ވުރެ ސީރިއަސް، ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭ މައްސަލައެކެވެ. މިއީ ހަމައެކަނި އެއް ޤައުމަކަށް ނޫނީ ސަރަހައްދަކަށް ދިމާވެފައިވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. މިއީ މުޅި ދުނިޔެ އެކަމަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ކަމެކެވެ.

Advertisement

ގަސްގަހާއި ގެހީގެ ދުޅަހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އިން ވަނީ 12 މޭއި އަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑޭ އޮފް ޕްލާންޓް ހެލްތް ޑޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައެވެ. މަގްސަދަކީ ގަސް ހިމާޔަތް ކުރުމެވެ. ސަބަބަކީ ގަސްތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަކީ ބަނޑުހައި ހޫނުކަން ނައްތާލާ، ފަގީރުކަން ކުޑަކޮށް، ގުދުރަތީ ދިރުމާއި ވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް އޮތް ބާރަކަށް ވުމުންނެވެ. އަދި އިގްތިސާދީ ބާރުވެރިކަަމަށް އެޅޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅަކަށްވުމެވެ.

މިފަދަ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރާ އިރު ތަރައްގީގެ ބޭނުމުގައި އާއި އެހެނިހެން އުމްރާނީ ސަބަބުތަކާއި ހުރެ ކަނޑާލަކީ ކިތައް ގަސްތޯ ވިސްނާލުން މުހިންމެވެ. ނޭނގުމެއްގެ ތެރޭގައ ހަލާކުގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލެވެނީ ކިތައް ގަސްތޯ ވިސްނާލުން ބޭނުންތެރިއެވެ. މި މަގަށް ބާރު އެޅުމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.

އެގޮތުން 2030ގެ ނިޔަަލަށް ގަސްތައް ދުޅަހެޔޮކުރުމަކީ ޔޫއެންގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. އަދި ގަހަށް ނުރައްކާ ވެދާނެ ކަންކަމުގެ ނުރައްކަލުގެ ސިގްނަލް ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ވަނީ ޤާއިމްކޮށްފައެވެ. އަދި ގަހަށް އިންވެސްޓްކުރުމާއި، ގަހާއި ގުޅޭ ތަހުލީލުތައް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް މި އަމާޒަށް ވާސިލްވުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ މީހެކެވެ. ގެންނަ ކުޑަ ބަދަލަކުން ބޮޑު ފައިދާ އެއް ހާސިލްކުރެވިދާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް