ކ. މާލެ
|
12 މެއި 2023 | ހުކުރު 05:26
ސިއްހަތު ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ސިއްހަތު ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ހައިލައިޓްސް އޮފް ކޮވިޑް-19 ރެސްޕޮންސް
ކޮވިޑް-19އާ ގުޅޭ ޚާއްސަ ރިޕޯޓެއް ރައީސަށް އަރުވައިފި
 
މި ރިޕޯޓް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވާފައި ވަނީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު

ކޮވިޑް 19އާ ގުޅޭ ޚާއްސަ ރިޕޯޓެއް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހަށް އަރުވައިފިއެވެ.

މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައި ވަނީ ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ފެނުނު ހިސާބުން ފެށިގެން އެ ބަލިން އަރައިގަތުމަށް ކުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލެވެ.

މި ރިޕޯޓް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވާފައި ވަނީޯ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މައިމޫނާ އަބޫބަކުރުއެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެ ރިޕޯޓުގެ ނަމަކީ "ހައިލައިޓްސް އޮފް ކޮވިޑް-19 ރެސްޕޮންސް" ރިޕޯޓެވެ.

އެ ރިޕޯޓުގައި އަލިއަޅުވާލާފައި ވަނީ ދުނިޔެއިން މި ބަލި ފެނުނު ހިސާބުން ފެށިގެން ރާއްޖެއަށް ބަލި އައިސްދާނެކަމަށް ބަލާ އަޅަންފެށި ފިޔަވަޅުތަކުގެ އިތުރުން، ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން މި ބަލީގެ ކުއްލި ޙާލަތު އުވާލުމާއި ހަމައަށް ރާއްޖެއިން އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނޭޝަނަލް ހެލްތް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ހިންގުމާއި، ބަލީގެ ހާލަތުގެ އިތުުރުން ބަލި މެނޭޖުކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތަށް ބަލާލާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް