ކ. މާލެ
|
11 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 16:25
ފުލުހުންގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޑިނަރ ނައިޓް
ފުލުހުންގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޑިނަރ ނައިޓް
ޕޮލިސް
ފުލުހުންގެ 90 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް
ފުލުހުންގެ 90 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ހާއްސަ ޑިނަރ ނައިޓު އޭދަފުށީގައި ބާއްވައިފި
 
ސަމާލުކަންދީގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ނޯތު ޕޮލިސް ރީޖަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންގެ ކިބައިން ސީޕީ އެދިވަޑައިގަތް

ފުލުހުންގެ 90 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ހާއްސަ ޑިނަރ ނައިޓު ބ. އޭދަފުށީގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

މި މަހު 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި އެ ޑިނަރ ނައިޓުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އިމްރާން އަބްދުﷲއާއި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދާއި ފުލުހުންގެ އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުންނާއި ކޮމިޝަންޑު އޮފިސަރުންނާއި ދައުވަތު އެރުވިގެން ވަޑައިގެންނެވި އެހެނިހެން އިއްޒަތްތެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

ޑިނަރ ނައިޓުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، އޭދަފުއްޓާއި މާޅޮހު ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅުދައްކާލެއްވުމަކީ ހިތްޕުޅަށް ލިބުނު ހަމަޖެހުމެއް ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތައް ރައްޔިތުން ބަލައިގެންފައިވާކަން އެނގިވަޑައިގެންފިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަދިވެސް ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަންކަން ހުރިކަމަށާއި އެކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް ދެފަރާތުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށާއި، ކުށް ހިނގުމުގެ ކުރިން ކުށް ހުއްޓުވައި، އެދެވޭ މަސައްކަތްތަކެއް ފުލުހުން ކުރާކަމަށް ގިނަ ރައްޔިތުން ފާހަގަކުރިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ހަމައެހެންމެ ރައްޔިތުންނާ ފުލުހުން ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރައްވައި، ނޯތު ޕޮލިސް ރީޖަންގައި ހުރި މައްސަލަތައް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ސްކޭމް މައްސަލަތަކާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގެ އިތުރުން، ކުޑަކުދިންނާމެދު ހިންގޭ ކުށްތައް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެކުށްތަކުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން މައްސަލަތައްވެސް ހުރިކަން ފާހަގަކުރައްވައި އެކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނޯތު ޕޮލިސް ރީޖަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގަތެވެ. 

ކޮމިޝަނަރުގެ ވާހަކަފުޅު ނިންމަވައިލެއްވީ ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ އާއިލާތަކަށް ޝުކުރާއި ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެ، އަދި ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތަކަށް އެކިގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރުއަދާކުރެއްވުމާ އެކުގައެވެ.

މި ޑިނަރ ނައިޓުގައި، ނޯތު ޕޮލިސް ރީޖަންގެ ފުލުހުންގެ މަސައްކަތަށް އެކިގޮތްގޮތުން ހާއްސަ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ވަޒީފާގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި އެކިގޮތްގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ ހިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި، ޑިނަރ ނައިޓުގެ އިންތިޒާމުތަކަށް އެކިގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ހަނދާނީ ލިޔުންދީފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ފުލުހުންގެ 90 އަހަރުގެ ވީޑިޔޯ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ދެއްކުމާއި އަހަރީ ދުވަހުގެ ހާއްސަ ވީޑިއޯ ލަވަ ރިލީޒްކުރުމުގެ އިތުރުން، ބޮޑުބެރުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އަދި ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހަވާއަރުވާފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް