ކ. މާލެ
|
10 މެއި 2023 | ބުދަ 20:48
ޗައިނާގައި ވަރުގަދަ ސަރވެއިލަންސް ނިޒާމެއްވަނީ ގާއިމްކޮށްފައި
ޗައިނާގައި ވަރުގަދަ ސަރވެއިލަންސް ނިޒާމެއްވަނީ ގާއިމްކޮށްފައި
ވަޔަން
ޗައިނާގެ މުސްލިމުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ
އުއިގުރު މުސްލިމުންގެ ފޯނަށް ޤުރުއާން އަޅާފައިވާނަމަ އެއީ އެކްސްޓްރީމިސްޓުން ކަމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން ބަލާ
 
މިދިޔަ ރަމަޟާން މަހުވެސް، އަމިއްލަ ގޭގައިވެސް ނަމާދުކުރުމާއި ޤުރުއާން ކިޔެވުން އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަނާކޮށްފައި

ޗައިނާގައި އުއިގުރު ނަސްލުގެ މުސްލިމުންގެ ފޯނަށް ކީރިތި ޤުރުއާން އެޕް އަޅާފައިވާނަމަ އެއީ އެކްސްޓްރީމިސްޓުން (ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ މީހުން) ކަމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން ބަލާކަމަށް، ހިއުމަންރައިޓްސް ވޮޗްގެ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފިއެވެ. ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވާގޮތުގައި ޗައިނާ ފުލުހުންގެ އަތުގައި މިފަދަ 50 ހާހެއްހާ ފަރާތުގެ މަލްޓިމީޑިއާ ފައިލް ހިމެނޭ މާސްޓަރ ލިސްޓެއް އެބައޮތެވެ. އަދި މިފަރާތްތަކަށް ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް ދުއްތުރާތައް ކުރިމަތިކުރުވަމުން ގެންދެއެވެ.

ހިއުމަންރައިޓްސް ވޮޗްގެ ފަރާތުން މި މާސްޓަރ ލިސްޓް ބަލައި ކުރި ތަހުގީގުތަކުން ފެނިފައިވާގޮތުގައި، 2017 އަދި 2018 ވަނަ އަހަރު ނުވަ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުލުހުން ވަނީ 1.2 މިލިއަން މޯބައިލް ފޯނުގެ ޑޭޓާ ބެލުމަށް 11 މިލިއަން ފަހަރު ފޯނުތަކުގެ މައުލޫމާތުތައް ސަރޗްކޮށްފައެވެ. ފުލުހުން މިކަން ކުރަނީ އެމީހުން ބޭނުންކުރާ އޮޓޮމޭޓަޑް މާސް ސަރވޭލަންސް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް ރިޕޯޓްގައި ވެއެވެ. މި ނިޒާމް މެދުވެރިކޮށް ފުލުހުންނަށް އެންމެންގެ ފޯނުތައްވެސް ބެލޭނެއެވެ.

ހިއުމަންރައިޓްސް ވޮޗްގެ ޗައިނާގެ އެކްޓިންގ ޑައިރެކްޓަރ މާޔާ ވެންގް ވިދާޅުވީ، އުއިގުރު މުސްލިމުން އެންމެ ގިނަ ޒިންޖިއަންގްގައި، ފުލުހުން ގެންގުޅޭ ސަރވެއިލަންސް ޓެކްނޮލޮޖީ މެދުވެރިކޮށް ބަލާއިރު ފޯނުގައި ޤުރުއާން އެޕް ހިމެނޭނަމަ އެކަނިވެސް އެއީ ފުލުހުންގެ ހަރުކަށި ރައްދުތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ކަމަކަށް ވެދެއެވެ.

ހަމައެކަނި މުސްލިމުންނަށް ވުމީވެސް ޓެރަރިސްޓުން ނުވަތަ އެކްސްޓްރީމިސްޓުން ކަމަށް ބަލައި، މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން ހިންގަމުންގެންދާ ހަރުކަށި އަމަލުތައް ކުށްވެރިކޮށް ހިއުމަންރައިޓްސް ވޮޗްއިން އެތައް ފަހަރަކު ވަނީ އަޑު އުފުލާފައެވެ. އެންމެފަހުން ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓްގައިވެސް ބުނެފައިވާގޮތުގައި؛ ޗައިނާގެ ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ގާނޫނުގައި "ޓެރަރިޒަމް" އަދި "އެކްސްޓްރީމިޒަމް" މިދެލަފްޒު ބުނެދީފައިވަނީ ވަރަށް ފުޅާ މާނައެއްގައިކަމަށާއި، އަދި ޔަގީންނުވާ ގޮތަކަށް ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ. އަދި ދީނީގޮތުން، ނުވަތަ ސިޔާސީ ގޮތުން ވިޔަސް، ކޮންމެހެން މީހަކަށް ސީރިއަސް ގެއްލުމެއްދީ، ނުވަތަ މެރުމަށް ގަސްތުކޮށްގެން ނޫން ގޮތަކަށް ހިންގާ އަމަލުތައްވެސް މި ދެ ގޮޅިއަށް ފައްތައި ޝަރީއަތަށް ހުށަހަޅަމުން ދާކަމަށް ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދަށުން، މިދިޔަ ރަމަޟާން މަހުވެސް އަމިއްލަ ގޭގައިވެސް ނަމާދުކުރުމާއި ޤުރުއާން ކިޔެވުން އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަނާކޮށްފައެވެ. އަދި ފުލުހުން ގޭގެޔަށް ވަދެ، ނަމާދަށް ތިއްބައި މީހުން ދަމައި ނެރެ އަނިޔާކޮށް ހައްޔަރުކުރަމުން ގެންގޮސްފައި ވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، އީދު ނަމާދަށް މިސްކިތަށް ދިއުންވެސް އޮތީ މަނާކޮށްފައެވެ.

މިފަދަ އަމަލުތަކާ ގުޅިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ވޮޗްއިން މިހާރު ވަނީ މިކަން ބެލުމަށް، މިނިވަން އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ ތަހުގީގެއް ހިންގައިދިނުމަށް އދ.ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލްގައި އެދިފައެވެ.

މައުލޫމާތު: ވިއޯން ރިޕޯޓް  

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް