ކ. މާލެ
|
8 މެއި 2023 | ހޯމަ 07:36
ބަންގްލަދޭޝްގެ މިނިވަންދުވަހާއި ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ނާއިބު ރައީސް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ބަންގްލަދޭޝްގެ މިނިވަންދުވަހާއި ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ނާއިބު ރައީސް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖެ - ބަންގްލަދޭޝް
ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ސަރުކާރުން ނަގަހައްޓާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެން- ނާއިބު ރައީސް
 
ބަންގްލަދޭޝް އަކީ މުއްސަނދި ސަގާފަތަކާއި ތާރީޚެއް ލިބިފައިވާ ޤައުމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ބަންގްލަދޭޝްއަކީ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ތަރައްޤީ އަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ޤައުމެއް

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން ނަގަހައްޓާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްވައިފިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބަންގްލަދޭޝް އަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންގެ ހައްގުތައް ނަގަހައްޓާނެ ކަމަށް ނާއިބު ރައީސް ވިދާޅުވީ ބަންގްލަދޭޝްގެ މިނިވަންދުވަހާއި ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ބަންގްލަދޭޝް އެމްބަސީން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.

އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ނާއިބު ރައީސް ވިދާޅުވީ ބަންގްލަދޭޝްއަކީ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ތަރައްޤީ އަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ގާތްއެކުވެރި ޤައުމެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖެ އާއި ބަންގްލަދޭޝްއާ ދެމެދު އޮންނަ ޒަމާންވީ ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުން އެގޮތުގައި އަބަދުވެސް ދެމިއޮންނާނެ ކަމަށް ނާއިބު ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތުން، ރާއްޖޭގެ އިޖްތިމާޢީ-އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބަންގްލަދޭޝް އަކީ މުއްސަނދި ސަގާފަތަކާއި ތާރީޚެއް ލިބިފައިވާ ޤައުމެއް ކަމަށާއި، 1978 ވަނަ އަހަރު ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން ޤާއިމުކުރުމުގެ ކުރިންވެސް މި ދެޤައުމަކީ އާދަކާދައާއި ސަގާފަތާ އަދި ވިޔަފާރިއާ ކަނޑުދަތުރުފަތުރުކުރުން ފަދަ ކަންކަމުގައި ވަރަށް އެއްގޮތް އާދަކާދަތަކެއް ހިއްސާކުރާ ދެ ޤައުމުކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ ބަންގަލަދޭޝްގެ ތާރީޚަށް އަލިއަޅުވާލައްވައި އެޤައުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބާނީ، ބަންގަބަންދު ޝެއިޚް މުޖީބުއްރަޙްމާން ވެވަޑައިގެންނެވި ގުރުބާނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި 1971 ވަނަ އަހަރު ބަންގްލަދޭޝް އުފެދިގެން ދިޔައީ ބަންގަބަންދުގެ ލާމަސީލު ލީޑަރޝިޕާއި އިންސާފަށް ކެނޑިނޭޅި ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅުތަކުންކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ބަންގުދޭޝްއާ ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން ޤާއިމުކޮށްފައި ވަނީ 1978 ސެޓެމްބަރު 22 ގައެވެ. 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
8 މެއި 2023 | ހޯމަ 08:29
ހައްގޭ
ހައްގު ކަށަވަރު ކުރަންވާނީ ގާނޫނު ތަކާ އެއްގޮތަށް. އެއާ ޚިލާފަކަށް ނޫން. ވިސާ އަކާއި ނުލައި، ވޯކް ޕާމިޓަކާ ނުލައި ކިހިނެއްތޯ ބޭރުމީހުން ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ؟ މިތަނުގައި މިގެއްލެނީ ކޮންބައެއްގެ ހައްގެއްތޯ؟ ފުރަތަމަ ގާނޫނާއި ގަވާއިދު ގެ ދަށުން ހައްގު ކަށަވަރު ކޮށްދީ. 5 އަހަރު ވީއިރު ހައްލު ނުހޯދުނީމާ، ތިބަނީ ފެއިލްވެފައި.