ކ. މާލެ
|
9 ޖުލައި 2017 | އާދީއްތަ 09:21
ޖޯންސަންވަނީ ކުވެއިތުގެ އިތުރުން ގަތަރަށްވެސް ވަޑައިގެންފައި
ޖޯންސަންވަނީ ކުވެއިތުގެ އިތުރުން ގަތަރަށްވެސް ވަޑައިގެންފައި
ޔާހޫ
ގަތަރުގެ މައްސަލަ
ގަތަރުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރުމަށް އިނގިރޭސި ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ގޮވާލައްވައިފި
 
ގަތަރު އަދި އެ ގައުމާމެދު ޚިޔާލު ތަފާތުވެފައިވާ ހަތަތު ގައުމުން އެކުގައި އަދި ބައްދަލުކޮށްފައެއްނުވޭ
 
ކުވެއިތަށްފަހު ޖޯންސަންވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ފަހުގެ ވަގުތެއްގައި ދޯހާއަށް ވަޑައިގެން ޤަތަރުގެ އަމީރާ ބައްދަލުކުރައްވާފަ

ގަތަރާއި އިތުރު ހަތަރު ގައުމަކާމެދު އުފެދިފައިވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް "މަޝްވަރާތައް" ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ބޮރިސް ޖޯންސަން ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޖޯންސަން ވަނީ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މެދުވެރިއެއްގެ ދައުރު އަދާކުރަމުންދާ ކުވެއިތުގެ މަސައްކަތައް ކުރައްވާ ތާއީދު ތަކުރާރުކުރައްވާފައެވެ.

ކުވެއިތުގެ ދައުލަތުގެ ނޫސް އޭޖެންސީ ކޫނާއިން ބުނިގޮތުގައި ޖޯންސަން މިހެން ވިދާޅުވީ ކުވެއިތުގެވެރިރަށް ކުވެއިތު ސިޓީއަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ވަޑައިގެން ޚާރިޖީ ވަޒީރުގެ އަރިހަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތެއްގައެވެ.

"އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ މަންޒަރަކީ ކުރިއެރުން ހޯދޭތަން...އެކަމަކު އަޅުގަނޑު ނެތިން އެއީ އެއްރޭ އެއްދުވާލުންކަމެއް ކަނޑައަޅާކަށް........"

ގަތަރު އަދި އެ ގައުމާމެދު ޚިޔާލު ތަފާތުވެފައިވާ ހަތަތު ގައުމުން އެކުގައި އަދި ބައްދަލުކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.

ޖޯންސަންވަނީ އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އިނގިލި ދިމާނުކޮށް ހަމަ ވިސްނުމާއެކު މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.އަދި ދެ ފަރާތުންވެސް މައްސަލަ ފިނި ކުރުމަށްވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ.

"އަސްކަރިއްޔާ ނެރެންޖެހޭ ހާލަތަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް" އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖޯންސަން ވަނީ ޓެރެރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތްކޮށް ކުރިޔަށްދާނެ ގޮތްތައް ކުވެއިތުގެ އެކުވެރިންނަށް އަންގައިދީ އެހީތެރިވާކަމަށާއި އެއީ ހަމައެކަނި ގަތަރަށް ނޫންކަމަށާއި އެ ސަރަހައްދުގެ އެކުވެރި ހުރިހާ ގައުމަކަށް ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ކުވެއިތަށްފަހު ޖޯންސަންވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ފަހުގެ ވަގުތެއްގައި ދޯހާއަށް ވަޑައިގެން ޤަތަރުގެ އަމީރު ޝެއިޚް ތަމީމް ބިން ހަމަދް އަލް ޘާނީއާ އެ ގައިމުގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

ޤަތަރުގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ބުނިގޮތުގައި ޖޯންސަންގެ ދަތުރުފުޅުގައި ގަލްފްގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ މައްސަލައާ ކައުންޓަރ ޓެރެރިޒަމްގެ ދާއިރާއިން ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި އެއްބާރުލުން އިތުރު ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުންވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.

 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި