ކ. މާލެ
|
7 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 17:37
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް އޮންލައިން ބޭންކިންގއަށް ޓޫ-ފެކްޓަރ އޮތެންޓިކޭޝަން ތައާރަފްކޮށްފި
 
މި ފެށޭ ހަފުތާތެރޭގައި މި ޚިދުމަތް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގއަށް ވެސް ލިބިގެންދާނެ

ކަސްޓަމަރުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އަޅާ އިތުރު ފިޔަވަޅެއްގެގޮތުން, މޯބައިލް ބޭންކިންގ ލޮގިންއަށް ޓޫ-ފެކްޓަރ އޮތެންޓިކޭޝަން ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

ބީއެމްއެލްއިން ބުނީ މި ފެށޭ ހަފުތާތެރޭގައި މި ޚިދުމަތް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގއަށްވެސް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. މި އަޕްޑޭޓާއެކު، ލޮގިންވާ ފަރާތަކީ ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ކަސްޓަމަރުކަން ޔަގީންކުރުމަށްޓަކައި އިތުރު ސެކިއުރިޓީ ލޭޔަރއެއް އިތުރުކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް ބީއެމްއެލްއިން ބުނެއެވެ.

އެޕް އަޕްޓޭޑް ކުރުމާއެކު، ކަސްޓަމަރުންނަށް މޯބައިލް ބޭންކިންގ އެޕަށް ލޮގިންވުމަށްފަހު، ލޮގިންވުމުގެ ދެވަނަ ސްޓެޕެއްގެ ގޮތުގައި އޯޓީޕީ ޖަހަންޖެހޭނެއެވެ. ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ މޯބައިލް ނަންބަރު ނުވަތަ އޮތެންޓިކޭޓަރ އެޕް މެދުވެރިކޮށްވެސް އޯޓީޕީ ޖެނެރޭޓް ކުރެވޭނެއެވެ. 

ސްކޭމްތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކުން އެމީހުންގެ އުކުޅުތައް އެކި ދުވަސްވަރު އެކި ގޮތްގޮތަށް ބަދަލަކުރަމުން އަންނައިރު، ކަސްޓަމަރުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ބޭންކުން މެދުނުކެނޑި މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާކަމަށް ބީއެމްއެލްއިން ބުނެއެވެ. މިގޮތުން މާރިޗު 2023ގައި، ބޭންކުންވަނީ ހުރިހާ ސްކޭން-ޓު-ޕޭ މުއާމަލާތްތަކަށް ވަން ޓައިމް ޕާސްވޯޑް (އޯޓީޕީ) ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި، އިންޓަރނެޓް އަދި މޯބައިލް ބޭންކިންގއަށް ލޮގިންވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެލަރޓް ދާގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައެވެ.

ބޭންކުން ތަކުރާރުކޮށް އެދެނީ ކަސްޓަމަރުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު އެހެން ފަރާތަކާ ހިއްސާނުކުރުމަށެވެ. އަދި ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ޕާސްވޯޑް ބަދަލުކުރުމާއި ވަރުގަދަ ޕާސްވޯޑެއް ބޭނުންކުރުމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް