ކ. މާލެ
|
7 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 17:23
ސިނގެރޭޓު
ސިނގެރޭޓު
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން
ދުންފަތުގައި ޖެހި މީހާ ހަލާކަށް ދޫކޮށްނުލާ!
 
ގިނަބަޔަކު މިކަން ކުރަނީ ކަމުގެ ނުރައްކާތެރިކަން އެނގިތިބެ
 
މި އާދަ ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައިވެސް މިއަދު ވަނީ އަށަގަނެފައި

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމުގެ ގޯސް އާދަ އިންސާނުންގެ ތެރޭގައި އާންމުވެ، އަށަގަނެފައިވާތާ މިހާރު އެތައް ގަރުނެއް ވަނީ ވެފައެވެ. އެތައް ގަރުނެއް ފަހުން މިއަދުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު ނުރައްކާ ހިސާބަކަށް މި ކަންތައް ވަނީ ގޮސްފައެވެ. މިހާރު މިކަމުގައި އުޅެނީ ވަކި އުމުރެއްގެ އަދި ވަކި ޖިންސެއްގެ ބައެއްވެސް ނޫނެވެ. އަދި ޒަމާން ބަދަލުވުމާއެކު ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައްވެސް ވަނީ ފުޅާވެގެންގޮސްފައެވެ.

ސިނގިރޭޓުން ފެށިގެން އީ-ސިނގެރޭޓާއި، ޝީޝާ ފަދަ އެތައް ބާވަތެއްގެ އާލާތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން މިއަދު ވަނީ އާންމުކަމަކަށް ވެފައެވެ. މިއަދު މިކަން "ކޫލް" ކަމަކަށް ވަނީ ވެފައެވެ. މިއަދު ސިނގެރޭޓެއް ނުވަތަ އީ-ސިނގެރޭޓެއް ނުގެންގުޅޭ މީހަކު މަދެވެ. ކުޑަކުދިންވެސް މިކަމުގެ ތެރެއަށް ވަދެފައިވަނީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މިންވަރަށެވެ.

ސިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ މީހަކު ގާތުގައި ދުވަހަކުވެސް ނުކުރާނެ އެއް ކަމެއް ފާހަގަކޮށްލަން ބުނީމަ ހަމަގައިމުވެސް އެ ލިސްޓުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހިމެނޭނެއެވެ. ހަށިގަނޑުގެ އެކި ގުނަވަންތަކަށް މިކަމުގެ ނުރައްކާ ފޯރައެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް ފުރާނައަށް ނުރައްކާ ވެގެންދެއެވެ.

ހަގީގަތުގައި މިއަދު މިކަމުގެ ތެރެއަށް ގިނަ މީހުން ވަންނަނީ ކަމުގައި ހުރި ނުރައްކާ މިންވަރު އެނގިތިބެއެވެ. މިއީ އަދި މާ ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެކެވެ. މިއީ އެނގިތިބެ އަމިއްލަ ނަފުސަށް ގެއްލުންދިނުން ފަދަ ކަމެކެވެ. ހަގީގަތުގައި ކަމުގެ ގެއްލުން އެނގިތިބެވެސް މި ނޯމަލައިޒް ކޮށްލެވެނީ ވަރަށް ގޯސް އާދައެކެވެ.

މިހާތަނަށް ހަދާފައިވާ އެކި ދިރާސާތަކުންނާއި ހޯދުންތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމަކީ އެކި ގުނަވަންތަކަށް ކެންސަރު ޖެހުމާއި، ހިތުގެ ބަލިތަކާއި، ސްޓްރޯކް ޖެހުމާއި، ފުއްޕާމޭގެ ބަލިތަކާއި، ހަކުރު ބަލި ފަދަ ނުރައްކާތެރި އެތައް ބައްޔަކަށް މަގުފަހިކުރުވާ ކަމެކެވެ.

ކޮންމެ ގޮތަކަށް ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރިއަސް ދުންފަތަކީ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުން ހުރި އެއްޗެކެވެ. އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ދުންފަތެއްގައި ހަށިގަނޑަށް ރައްކާތެރި ފައިދާކުރަނިވި އެއްވެސް މާއްދާއެއް އެކުލެވިގެނެއް ނުވެއެވެ. އެގޮތުން އޭސްޓޯން، ޓާޔާ، ނިކޮޓިން އަދި ކާބަން މޮނޮކްސައިޑަކީ ހަށިގަނޑަށް އެތައްގޮތަކުން ގެއްލުންދޭ މާއްދާތަކެވެ.

އެނގިތިބެ އަމިއްލަ ނަފުސަށް މިފަދަ ގެއްލުން ދިނުމަކީ ހެޔޮވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަމިއްލައަށް މަސައްކަތްކޮށްގެން ނޫނި އެހީ ހޯދައިގެންވިޔަސް މިކަމުން ދުރުވާން ޖެހެއެވެ. މި ވަބާއިން އަހަރުމެންގެ ޅަ ކުދިން ސަލާމަތްކުރަންޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް