ކ. މާލެ
|
29 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 15:23
ހިޔާ ފްލެޓްތައް
ހިޔާ ފްލެޓްތައް
އަމްނާ އިމާދު
ހިޔާ ފްލެޓްގެ ކުލި ކުޑަ ކުރުން
ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ކުލި ކުޑަ ކުރަން ނިންމައިފި
 
ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ކުލި ނަގަން ފަށާފައިވަނީ 2 އޭޕްރީލް 2022 ގައި
 
ލޯނު އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތަށް ސަރުކާރުން އިތުރު ކޮށްދީފައިވަނީ 7 އަހަރުގެ މުއްދަތެއް
 
ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ކުލި 5300 އަށް ކުޑަ ކުރުމަށް ނިންމީ އިންސްޓޯލްމަންޓުގެ މުއްދަތު ދިގު ކުރުމަށްފަހު

ހުޅުމާލެ-ފޭސް2 ގެ ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ކުލި ކުޑަ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

ސަރުކާރުގެ އިސް އޮފިޝަލުންނާއި ހަވާލާދީ ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ކުލި 5300 އަށް ކުޑަ ކުރުމަށް ނިންމީ އިންސްޓޯލްމަންޓުގެ މުއްދަތު ދިގު ކުރުމަށްފަހު އެވެ. ހިޔާ ފްލެޓްގެ ފިނިޝިން މަސައްކަތަށް ފްލެޓްގެ ވެރިން ނަގާފައިވާ ލޯނުތައް ދައްކަން ޖެހޭ މުއްދަތަށް ބަލައި ކުޑަކޮށް ދިނީ ކަމަށާ އެ ލޯނު އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތަށް ސަރުކާރުން 7 އަހަރުގެ މުއްދަތެއް އިތުރު ކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. ކުރިން ލޯނު އަނބުރާ ދައްކަން ކަނޑައަޅާފައި އޮތް 25 އަހަރުގެ ތެރެއަށް 7 އަހަރު އިތުރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލް ވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ޞާލިހްވެސް ވަނީ އެކަން ޔަގީން ކޮށްދެއްވާފައެވެ. ނަމަވެސް ތަފްސީލް އަދި ރަސްމީ ކޮށް އިއުލާން ނުކުރާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ކުލި ކުޑަކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ރައީސް އޮފީހުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ވަޒީރުންގެ ބައްދަލުވުމެއްގަ އެވެ.

Advertisement

ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ކުލި ނަގަން ފަށާފައިވަނީ 2 އޭޕްރީލް 2022 ގައި 3 ފަހަރެއްގެ މަތިން، ކުލިނެގުން ސަރުކާރުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް ފަހުގައެވެ.

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ކޮންޓްރެކްޓަރާއެކު, އެތަނުގެ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެއްބަސްވެވިފައެއްނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން، މި ތަންތަން އާންމުންނާ ހަވާލު ކުރެވިފައިވަނީ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް ނުނިންމައެވެ. ވުމާއެކު ފްލެޓްތަކުގައި މުށިޖެހުމާއި، ކުލަލުމާއި، ބަދިގެ ކަބަޑުސެޓު ޖެހުމާއި، ފަންކާއާއި ބޮކިވެސް ހަރުކުރަންޖެހުނީ ފްލެޓްތަކުގެ ވެރިންގެ ޚަރަދުގައި އަމިއްލައަށެވެ. އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު ފުރަތަމަ ތިން މަސް ދިނީ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށެވެ. އޭރު ވެސް ފްލެޓްތަކުގެ ކުލި ކުޑަ ކޮށްދިނުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގޮވާލަމުން ދިޔައެވެ. ފެލެޓްތަކުގެ ވެރިން ބުނެފައިވަނީ ފިނިޝިންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޮޑު ހޭދައެއް އަތުން ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި، ކުލި ދެއްކުމަށް ވަރަށް ދަތިވާ ކަމަށެވެ.

ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ މިހާރުގެ ކުއްޔަކީ މަހަކު 7,500 ރުފިޔާ އެވެ. އަދި ފްލެޓްގެ މެއިންޓަނަންސް ފީގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މަހަކު 1,000 ރުފިޔާ ނަގަނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް