ކ. މާލެ
|
28 އޭޕްރިލް 2023 | ހުކުރު 22:53
އިން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި ހޯދި ކާމިޔާބީއާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
އިން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި ހޯދި ކާމިޔާބީއާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
އިން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ
ސަރުކާރުގެ ނިންމުމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނުގެ ދަށުން ލިބެން އޮތް އެންމެ ބޮޑު މިން ރާއްޖެއަށް ހޯދުން - ޝާހިދު
 
އެންމެ ވެލިފުކުއްގެ މިންވަރުވެސް ދޫ ނުދިނުން އެއީ ސަރުކާރުގެ ނިންމުން

ސަރުކާރުގެ ނިންމުމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނުގެ ދަށުން ލިބެން އޮތް އެންމެ ބޮޑު މިން ރާއްޖެއަށް ހޯދުން ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގައި އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ މި ފާހަގަވެގެން މިދަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރިޔާސަތުގެ ދަށުން ރާއްޖެއަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު އެއް ކާމިޔާބީ ލިބުނު ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ. ރާއްޖެ 1965 ވަނަ އަހަރު މިނިވަންވުމަށްފަހުގައި، ރާއްޖޭގެ އިން ކަނޑައެޅުމުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ އުސޫލުތަކާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް ކަސްޓަމަރީ ލޯއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން 1976 ވަނަ އަހަރު ވަނީ އުތުރުގެ ބައުންޑަރީތައް ކަނޑައެޅިފައި ކަމަށެވެ.

Advertisement

ނަމަވެސް ތަފާތު ސަރުކާރުތަކުން އެކިއެކި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވީކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން ދެކުނުގެ ބައުންޑަރީ ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ހާއްސަ ސަރަހައްދަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ވަދެ، ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުން ނުހައްގު ފައިދާތައް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ނަގަމުން ގެންދިޔަ ކަމަށެވެ.

މިއަދު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިވަނީ ރާއްޖެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނުގެ ދަށުން ސަރަހައްދު ފުރިހަމައަށް ކަނޑައެޅިފައި. މި ސަރުކާރުގެ ނިންމުމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނުގެ ދަށުން ލިބެން އޮތް އެންމެ ބޮޑު މިން ރާއްޖެއަށް ހޯދުން. އެންމެ ވެލިފުކުއްގެ މިންވަރުވެސް ދޫ ނުދިނުން. މިއަދު އިޓްލޮސްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން އެ އިއްވެވި ހުކުމުން އެނގޭނެ މޮރިޝަސްއިން ހުށަހެޅި އެއްވެސް ކަމެއް ކާމިޔާބެއް ނުވޭ.
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ބަންޑާރަނައިބު ހުށަހެޅުއްވި ހުރިހާ ކަމެއް ރާއްޖެއަށް ކާމިޔާބުވެގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ. އެއީ ދިވެހިރާއްޖެއަށާއި، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ނަސްރެއް އަދި ފަތަހައެއް ކަމަށާއި، މި ސަރުކާރުގެ ދުރުވިސްނޭ ހާރިޖީ ސިޔާސަތު އަދި ރައީސްގެ ހާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ލޯޔަރުންލައްވާ ކުރެއްވި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވެގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސް ސާލިޙު އެމްޑީޕީ ކެމްޕޭނަށް ބ އަތޮޅަށް
ރައީސް ޞޯލިޙް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް: ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒުގައި ނުޖެހި، ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ވޯޓު ލެވޭނެ މަގެއް ފަހިކޮށްދެއްވާ
ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމާއެކީ ފެއްޓެވީ، ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމު ހަލާކުކޮށްލައި، ޚުދުމުހްތާރު ވެރިކަމެއް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް: ރައީސް ޞާލިޙް
ޗާގޯސް-ރާއްޖެ ކަނޑުގެ މައްސަލައަކީ އިސްތިއުނާފުނުކުރެވޭނެ މައްސަލައެއްކަން ސަރުކާރުން އިއުތިރާފުވެ ހެދީ ދޮގުކަން ހާމަވެއްޖެ - ޖީހާން
ސަރުކާރުން އިޓްލޮސްގެ ނިންމުމަށް ގޮންޖައްސަވައިފި، ބުނަނީ އެއީ އިޓްލޮސްއަށް ނިންމޭނެ ނިންމުމެއްވެސް ނޫންކަމަށް
ފައިސަލްއަކީ އިތުބާރުކުރެވޭ އަދި މި ސަރުކާރު ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި މުހިންމު ބޭފުޅަކަށް ވެގެންދާނެ - ރައީސް ޞާލިޙު
ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓުން މަސްވެރިންނަށް ކަނޑައެޅި 100 މިލިއަން ރުފިޔާއިން މުއިއްޒު ކުރެއްވީ ހަނީމޫން ދަތުރުތަކެއް - ރައީސް ޞާލިޙު
މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ދަނީ ގޮންޖައްސަވަމުން: ރައީސް ޞޯލިޙް