ކ. މާލެ
|
27 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 18:22
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް
ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު
އުމްރާވެރިން ރާއްޖެއަށް އައުން
ގިނަ އަދަދެއްގެ އުމްރާވެރިން ރާއްޖެ އަންނާތީ، ވީއައިއޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުންގެ އަދަދު އިތުރުކޮށްފި
 
އޮފިސަރުންގެ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް އެދިފައިވޭ
 
ފުރާ މީހުން ވަގުތު އޮއްވައި އެއާޕޯޓަށް ގޮސް، ފުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވޭ
 
އެއާޕޯޓުން ފުރާ މީހުންނަށްވެސް ޓްރެފިކް ތޮއްޖެހުމުގެ ސަބަބުން ލަސްވުން އެކަށީގެންވޭ

ކުރިއަށް އޮތް ދެދުވަހު ގިނަ އަދަދެއްގެ އުމްރާވެރިން ރާއްޖެ އަންނާތީ ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް (ވީއައިއޭ)ގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުންގެ އަދަދު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، ރަމަޟާން މަހުގެ އުމްރާއަށް ދިޔަ ގިނަ އަދަދެއްގެ އުމްރާވެރިން އޭޕްރީލް 28 އަދި 29 ވަނަ ދުވަހު ވީއައިއޭއަށް އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށާއި، އެއަރޕޯޓުގައި ޓްރެފިކް ތޮއްޖެހުން ބޮޑުވާނެކަމަށް ބެލެވޭކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، އަމާންއޮމާންކަމާއެކު ޓްރެފިކް ފްލޯ ކުރިއަށް ދާނެކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް މި ދެ ދުވަހު އިތުރު ފުލުހުން އެއަރޕޯޓުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެކަމަށެވެ.

އެއާޕޯޓުން ފުރާ މީހުންނަށްވެސް ޓްރެފިކް ތޮއްޖެހުމުގެ ސަބަބުން ލަސްވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަން ފާހަގަކޮށް ފުލުހުން ވަނީ، މި ދެ ދުވަހު ފުރާ މީހުން ވަގުތު އޮއްވައި އެއަރޕޯޓަށް ގޮސް ފުރުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ދުރާލައި ނިންމުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި ދެ ދުވަހު ދަތުރުކުރާ މީހުންނަށް ކުރިމަތިވެދާނެ އުނދަގޫތައް ކުޑަކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި ކަންކަން އޮފިސަރުން ކުރަމުން ގެންދާނެކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފުލުހުން ބުނީ، އުމްރާވެރިންނަށް އިސްތިގުބާލު ކުރުމަށް އަންނަ ގާތްތިމާގެ މީހުންވެސް އޮފިސަރުންގެ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް އެދޭކަމަށެވެ. އަދި އޮފިސަރުން މަސައްކަތްކުރާނީ އާއްމުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ، އަމާންކަމާއި އޮމާންކަމާއެކު ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް