ކ. މާލެ
|
26 އޭޕްރިލް 2023 | ބުދަ 11:17
މުހައްމަދު ނަޝީދު - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް
މުހައްމަދު ނަޝީދު - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މެއި 6ގެ ހަމަލާ
އަލިމަނިކު ދޫކޮށްލި ގޮތުގެ މައުލޫމާތު މަޖިލީހަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރައީސްގެ ކިބައިން އެދެން - ނަޝީދު
 
އަލި މަނިކަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ މައްސަލައެއްގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން އައި މީހެއް
 
މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް 17 އޮކްޓޫބަރު 2021ގަ އާއި 23 މެއި 2022ގައި ރައީސް އޮފީހުގައި އެދުނު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ އަބްދުﷲ އަލިމަނިކު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ސަބަބު މަޖިލީހާއި ހިއްސާކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ އަރިހުން ރައީސް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.

ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފް ވަނީ އަލިމަނިކު ދޫކޮށްލި ގޮތް ހޯދަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތުގައި ނަޝީދު ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ މައްސަލައިގައި ހަސަން ލަތީފް މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ފޮނުއްވި ސިޓީ އާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ. އެގޮތުން އެފަދަ މައްސަލައެއްގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މީހަކު ދޫކޮށްލުމުން ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ މައުލޫމާތު ހޯދަން ރައީސްގެ އަރިހުން އެދިވަޑައިގަންނަވާނެ އެހެން ގޮތެއް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލި މަނިކަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ މައްސަލައެއްގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން އައި މީހެކެވެ. އަދި އޭނާ އަކީ 10 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދިޔަ މީހެއް ކަމަށްވީ ނަމަވެސް 10 އޮގަސްޓް 2019 ގައި "މައާފު ދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނު"ގެ ދަށުން އޭނާ ވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ.

Advertisement

އަދި އޭނާގެ ހުކުމް މާފުކޮށްފައިވަނީ އަހުލާގީ ރިޕޯޓާއި ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ބެލުމަށްފަހު ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް އޭނާގެ އަހުލާގީ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށްފައި ވަނީ 1 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 ގައި ކަމަށާއި އަދި ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށްފައި ވަނީ އަހުލާގީ ރިޕޯޓަށް ބަލައިގެން ނޫން ކަމަށްވެސް ހަސަން ލަތީފުގެ މައްސަލައިގައިވެއެވެ.

އެ މައުލޫމާތު ހޯދަން މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމެޓީން 17 އޮކްޓޫބަރު 2021ގަ އާއި 23 މެއި 2022ގައި ރައީސް އޮފީހުގައި އެދިފައިވެއެވެ. ހަސަން ލަތީފު ވަނީ ރައީސް އޮފީހުން އެ ކަމަށް ޖަވާބެއް ނުލިބޭތީ އެ މައްސަލާގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ބަހެއް ލިބޭނެ ގޮތް ހައްދަވައި ދިނުމަށް މަޖިލީހުގައި އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އަލިމަނިކު ހައްޔަރުކުރީ އެ ހަމަލާ ރޭވުމުގެ މޭސްތިރިޔާގެ ތުހުމަތުގައެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާއިރު އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ދަނީ ކުރިއަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް