ކ. މާލެ
|
25 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 10:34
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގައި ބޯޅަ ހޮވުމަށް ބިދޭސީއަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގައި ބޯޅަ ހޮވުމަށް ބިދޭސީއަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ
އެފްއޭއެމް
ބޯޅަ ހޮވާ ކުދިން ނުލިބި، ފުޓުބޯޅަ މެޗުތަކުގައި ބޯޅަ ހޮވަން ބިދޭސީން!
 
އެފްއޭއެމުން ބޯޅަ ހޮވާ ކުދިން ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް، އެ އެސޯސިއޭޝަނަށް އެކަން ކާމިޔާބުވެފައެއް ނުވޭ

ފުޓުބޯޅަ ސީޒަނުގެ މެޗުތަކުގައި ބޯޅަ ހޮވުމަށް ކުދިން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން، ބޯޅަ ހޮވުމުގެ މަސައްކަތް ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ބިދޭސީންނަށް ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިއަހަރަށް ފުޓުބޯޅަ ސީޒަން ފަށައިގެން ކުރިއަށް ދަނީ އެންމެ ޝަރަފުވެރި މުބާރާތް، ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުންނެވެ. މުބާރާތް ފެށިގެން މިހާރު ސެމީ ފައިނަލާ ހަމައަށް ގޮސްފައިވާއިރު، ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ބޯޅަ ހޮވުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަނީ ދެ ތިން ބިދޭސީންނެވެ. ރާއްޖެ އެމްވީ އަށް ކަށަވަރުވެފައިވާ ގޮތުގައި އައު ސީޒަނަށް އެފްއޭއެމުން ބޯޅަ ހޮވާ ކުދިން ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް، އެ އެސޯސިއޭޝަނަށް އެކަން ކާމިޔާބުވެފައެއް ނުވެ އެވެ. ސަބަބަކީ މީގެ ކުރިން ވެސް އެފްއޭއެމާ ބޯލް ބޯއީސުންނާ ދެމެދު ޖެހިފައިވާ މައްސަލައިގެ ސަބަބުންނެވެ. ބޯޅަ ހޮވުމަށް އެފްއޭއެމުން ބިދޭސީން ހަމަޖެއްސީ އެ ސަބަބާހުރެ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި އެފްއޭއެމުން ބޯޅަ ހޮވަން ގެންގުޅު ކުދިންނާއި އެ އެސޯސިއޭޝަނާ ދެމެދު މައްސަލަ ޖެހުނީ، އެ ކުދިންނަށް ދޭންވާ ފައިސާ ނުދެވި ދިގުލައިގެން ދިޔުމުންނެވެ. އެގޮތުން ބޯޅަ ހޮވަން އޭރު ކުދިން ގެންދަމުން ދިޔައީ މެޗަކަށް 100 ރުފިޔާ ދޭން އެއްބަސްވެގެންނެވެ. ނަމަވެސް އެ ކުދިންނަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާތައްް ދިނުމުގައި ލަސްތަކެއް ދިމާވެ، ދޭން ޖެހޭ ފައިސާގެ ޖުމުލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ ގާތްގަނޑަށް 40،000 (ސާޅީސް ހާސް) އަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައިފަ އެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ބޯޅަހޮވާ ކުދިންގެ ތެރެއިން ބައެއް ކުދިންނަށް މިހާތަނަށް 8000ރ. އަނެއް ބައިކުދިންނަށް 5000ރ. ވެސް ނުދީ އެބަހުއްޓެވެ. އަދި 4000ރ. އާއި ރ.3000 އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ފައިސާ ދޭންޖެހފައިވާ ކުދިން ވެސް އެބަތިއްބެވެ. އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް އެތައް ގޮތަކުން އެ ކުދިން ކުރި މަސައްކަތް ނާކަމިޔާބުވުމުން، އެ ކުދިން ނިންމީ ބޯޅަ ހޮވަން ނުދިޔުމަށެވެ.

މިފަހުން އެފްއޭއެމަށް ވަނީ މާލީ ގޮތުން ގިނަ މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފަ އެވެ. ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުންނަށް ގެންނަ ބިދޭސީ ކޯޗުންނަށް ބަދަލު ދޭން ޖެހި، މާލީ ގޮތުން އެފްއޭއެމް ވަނީ ބޮޑު އަނދަވަޅަކަށް ވެއްޓިފަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، މިހާރު އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ ބަދަލު ދޭން އެންގި ގިނަ ކޯޗުންނަށް ބަދަލުދީފަ އެވެ. އެގޮތުން ޤައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗަކަށް ހުރި މާޓިން ކޫޕްމަން އާއި އެސިސްޓެންޓް ކޯޗަކަށް މަސައްކަތް ކުރި ރެނޭ ހިޑިންކަން ވަނީ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ހަ މިލިއަނަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ދައްކައިފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް އެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުދެވުމުގެ މައްސަލަ ވެސް ދޭތެރެއިން ފެންމަތިވެ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން އެކިއެކި ތަންތަނުން ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ފަހު އެ ތަންތަނަށް ފައިސާ ނުދައްކާ މައްސަލަ ވެސް ފެންމަތިވެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
25%
13%
0%
63%
0%
0%
ކޮމެންޓް