ކ. މާލެ
|
23 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 07:29
އެމްއެންޑީއެފް އުޅަނދު
އެމްއެންޑީއެފް އުޅަނދު
އެމްއެންޑީއެފް
ބަރުގޮނު އަޅަންޖެހުނީ އާންމު ރައްޔިތަކު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިއުމަށް ފުލުހުން އެދުމުން: އެމްއެންޑީއެފް
 
ބަރުގޮނު އަޅަންޖެހުނީ ކުއްޖާގެ ޙާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވާތީ
 
ފުރަތަމަ މަސައްކަތްކުރީ ބަރުގޮނު ނާޅައި ހަތަރު ސިގްނަލް ޖައްސައިގެން ދިއުމަށް

21 އޭޕްރީލް ވަނަ ދުވަހުގެރޭ އަމީރު އަޙްމަދު މަގުން ދުއްވާފައިދިޔަ އެމްއެންޑީއެފްގެ ވެހިކަލަށް ހަތަރު ސިގްނަލާއެކު ބަރުގޮނު އަޅަންޖެހުނީ ޢާންމުންގެ ކުޑަކުއްޖަކު އަވަސް ފަރުވާއަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްދިނުމަށް މަގުމަތި ބަލަހައްޓަމުންދިޔަ ފުލުހުން އެދުމުން ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން މިފަދައިން ބުނީ މިކަމާއި ގުޅިގެން އާންމުންގެ މީހަކު ކުރި ޓްވީޓަކާ ގުޅިގެން މީޑިއާތަކަށް ހިއްސާކުރި މައުލޫމާތުގައެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އެ ކުޑަކުއްޖާ ހޭނެތި އަވަސް ޞިއްޙީ ފަރުވާދިނުމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްދިނުމަށް ފުލުހުން އެދިފައިވާކަމަށެވެ. އެވަގުތަކީ އެސަހަރައްދަކީ ކާރޫބާރޫ ވަރަށްބޮޑު ވަގުތެއް ނަމަވެސް ވެހިކަލްގެ ޑްރައިވަރު ފުރަތަމަ މަސައްކަތްކުރީ ބަރުގޮނު ނާޅައި ހަތަރު ސިގްނަލް ޖައްސައިގެން ވީ އެންމެ އަވަހަށް ހޮސްޕިޓަލަށް އެ ކުއްޖާ ގެންދެވޭތޯ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ހަތަރު ސިގްނަލް ޖެއްސި ނަމަވެސް ކުރިއަށްދެވޭގޮތްނުވެ، ކުއްޖާގެ ޙާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވާތީ ބަރުގޮނު އަޅަންޖެހުނީކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފައިވެއެވެ. ހަތަރު ސިގްނަލާއެކު ބަރުގޮނު ޖައްސައިގެންވެސް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލާއި ހަމައަށް ދިއުމަށް 15 މިނެޓް ހޭދަވިކަމަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މިކަން ހިނގާފައިވަނީ 21 އޭޕްރީލް ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ސިފައިންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ހަވާ އެރުވުމުގެ ހަރަކާތް ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ފަހުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
17%
8%
8%
13%
0%
54%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ގެއްލިގެން ހޯދާ ދޯނި އަދިވެސް ނުފެނޭ، އެ ދޯނި ހޯދަން ވައިގެ މަގުން ބޭނުންކުރަނީ މޯލްޑިވިއަންގެ ބޯޓެއް: އެމްއެންޑީއެފް
މޫސުން ގޯސް: ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްތަކުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި
ހެލިކޮޕްޓަރު ޖެއްސި މައްސަލައިގައި ލީކުކޮށްލި ލިޔުމުގައި ސޮއިނުހިމެނޭތީ އެއީ ސައްހަ ލިޔުމެއް ނޫން: އެމްއެންޑީއެފް
ތިމަރަފުއްޓަށް ޖެއްސި ހެލިކޮޕްޓަރުގެ މައްސަލަ އޮޅުންބޮޅުމަކަށް
ހުއްދަ ނެތި ތިމަރަފުއްޓަށް ހެލިކޮޕްޓަރު ދަތުރު ކުރި ކަމަށް ޣައްސާން ދެއްކެވި ވާހަކަ އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދޮގުކޮށްފި
ބޭރުގެ ފަސް ޤައުމެއްގެ ސިފައިންނާއެކު "ކޯސްޓްގާޑް ބޭސިކް ޑައިވިންގ ކޯސް 12" ފަށައިފި
ރާއްޖޭގެ އަސްކަރިއްޔާގައި ޑޯނިއަރ އަދި ހެލިކަޕްޓަރު ދުއްވޭ ފެންވަރުގެ ޤާބިލު ސިފައިންނެއް ނެތް: ސަރުކާރު
"އެއަރޕޯޓް އިމަޖެންސީ އެންޑް ރެސިލިއެންސް ފޯރަމް 2024" ގައި ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުން ބައިވެރިވެއްޖެ