ކ. މާލެ
|
7 ޖުލައި 2017 | ހުކުރު 11:46
ރައީސް ޓްރަމްޕް
ރައީސް ޓްރަމްޕް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޖީ20 ސަމިޓް
ޖީ20 ސަމިޓް: ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރައީސް ޓްރަމްޕާއި ޕޫޓިން ބައްދަލު ކުރައްވަނީ
 
ދެ ލީޑަރުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ދެގައުމުގެ ގޯސްވެފައިވާ ގުޅުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް

ޖަރުމަނުގެ ހެމްބާގް ސިޓީގައި ހުކުރު ދުވަހު ފެށޭ ޖީ20 ސަމިޓްގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އާއި ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑީމިއާ ޕޫޓިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައްދަލު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

ދެ ލީޑަރުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ދެގައުމުގެ ގޯސްވެފައިވާ ގުޅުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށެވެ. ރަޝިޔާ އާއި އެމެރިކާގެ ގުޅުން ގޯސްވެފައި ވަނީ ސީރިޔާ މައްސަލަ އާއި، ޔޫކްރެއިން މައްސަލަ އާއި އަދި އެެމރިކާގައި އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރަޝިޔާ އިން ނުފޫޒު ފޯރުވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައާ ގުޅިގެންނެވެ. 

މިފަހަރުގެ ޖީ20 ސަމިޓްގައި ބޮޑަށް ޑޮމިނޭޓް ކުރާނީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ މައްސަލަ އާއި ބައިނަލްއަގްވާމީ ވިޔަފާރި ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. ސަމިޓާ ގުޅިގެން ބޮޑެތި މުޒާހަރާތައް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ރައީސް ޕޫޓިން އާއި ރައީސް ޓްރަމްޕް ބައްދަލު ކުރައްވާނީ ޖަރުމަނު ގަނޑިން މެންދުުރު ފަހު އެވެ. ދެބޭފުޅުންގެ ބައްދަލުވުމަށް ފަހު މީޑިއާއާ ބައްދަލު ކުރައްވާނެ ކަން އަދި ކަށަވަރެއް ނުވެއެވެ.

ޖީ20 އަކީ 19 ގައުމަކާއި އަދި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) ގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ގްރޫޕެކެވެ. ޖީ20 ގެ ގައުމުތަކުން އަހަރަކު އެއް ފަަހަރު ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން ދިމާވެފައިވާ މާލީ އަދި އިގްތިސާދީ މައްސަލަތަކާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ބައްދަލު ކުރެއެވެ. 

އިގްތިސާދީ އަދި މާލީ މައްސަލަތަކަށް ސަމިޓުގައި ބޮޑަށް އަލިއަޅުވާލެވުނަސް އެހެނިހެން ބޮޑެތި  މައްސަލަތައް ކަމަށްވާ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި، ލޭބާ ގަވާއިދުތަކާއި އަދި ކައުންޓާޓެރަރިޒަމްގެ މައްސަލަތަކަށް ވެސް ސަމިޓުގައި އަލިއަޅުވާލައެވެ.

މިފަހަރުގެ ޖީ20 ސަމިޓް އޮންނާނީ ޖަރުމަނުގެ ހެމްބާގް ގައި ހުކުރު ދުވަހާއި އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ. 

 

 

 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި