ކ. މާލެ
|
18 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 13:48
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް
މަޖިލިސް
ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން
ޝަރީފް ޓޮމްއަށް - ހަޖަމް ނުވިޔަސް ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން 7 އަހަރު ވަންދެން ޔާމީންގެ ކޮރަޕްޓް ހާއްޔެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް
 
ދައުލަތުގެ 100 އިންސައްތަ ހިއްސާވެގެން ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަނުގެ ނަމުގައި ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އުފެއްދި ތަނަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑު ހާއްޔެއް

ހަޖަމް ނުވިޔަސް ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން 7 އަހަރު ވަންދެން ޔާމީންގެ ކޮރަޕްޓް ހާއްޔެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހާއި ގުޅިގެން، ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް، މެންބަރު ތޯރިގު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ނަންގަވާ ދެއްކެވި ވާހަކައަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.

Advertisement

މެންބަރު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ސިޔާސީ ކޮށްގެން ވާހަކަދެއްކިދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މުހިންމު ކަމަކީ ކުޅިވަރުގެ ގާނޫނަށް ގެނެވޭ އިސްލާހަކީ ވޭތުވެދިޔަ 7 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އިސްލާހު ގެންނަން ފެނިއްޖެކަމަށް ފެނިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހެއް ކަމަށެވެ.

މެންބަރު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ގޮތްގޮތަށް ވާހަކަތައް އެނބުރިދާނެ ކަމަށެވެ. ހަގީގަތުގައި ފައިދާވާ ކްލަބްތައް ހުރިނަމަ، އެ ކްލަބްތައް މިހާރުވެސް ކުންފުނީގެ ގޮތުގައިވެސް އަދި ޕްރައިވެޓް އެންޓިޓީސްގެ ގޮތުގައި ވެސް ހިންގަންވީ ކަމަށާއި، އެކަމަށް ގާނޫނުން އަޅާ އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އޮޅުވާލަން ވާހަކަ ދައްކާނެ ކަމެއް ނެތް. ދައުލަތުގެ 100 އިންސައްތަ ހިއްސާވެގެން ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަނުގެ ނަމުގައި ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އުފެއްދި ތަނަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑު ހާއްޔެއްކަން މިހާ ހިސާބަށް ނުކުތް ނަތީޖާއިން އޮތީ ފެންނަން. ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑު ހާއްޔެއްކަން. އެ ހާލި ނައްތާލާ މުލުން ލުހެލުމަކީ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން އަމާޒު ހިފާފައިވާ ކަމެއް. ހަޖަމް ނުވިޔަސް ހަގީގަތް ވާނީ ހަގީގަތަށް، އެއީ ކޮރަޕްޝަންގެ ހާއްޔެއް. ހާއްޔަކަށްވެ އޮވެ ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ތަރައްގީކުރުމަށް އެ ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަނުން މިދިޔަ 7 އަހަރު ކުރި އެއްކަމެއް ވެސް ނެތް. ކަމެއް ނުކުރެވޭތީ އެތަން އުވާލަން ޖެހެނީ. ކިތައްމެ އުނދަގޫކުރިޔަސް، ދަންނަވަން އުޅޭ އެއްޗެއް ދަންނަވާނަން. ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން 7 އަހަރު ވަންދެން ޔާމީންގެ ކޮރަޕްޓް ހާއްޔެއްގެ ގޮތުގައި އޮތޭ. އެކަމުން ހާސިލް ކުރެވުނު ނަތީޖާއެއް ނެތް. މި ވާހަކަ ކިތައްމެ އަޑުއަހަން ހިތްދަތިވިޔަސް ކެތްކޮށްލައްވާށޭ.
މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

މެންބަރު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ގާނޫނަށް ގެނެވޭ އިސްލާހަކީ ކުޅިވަރުގެ މުސްތަގުބަލު އުޖާލާ ކުރުމަށްޓަކައި މުހިންމު އިސްލާހެއް ކަމަށެވެ. މިއީ ކޮންމެހެން ގެންނަން ޖެހިފައި އޮތް، ނުގެނެވި އޮތް އިސްލާހެއް ކަމަށާއި، އެހެންވީމަ މި އިސްލާހު ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ކޮރަޕްޝަން ހައްދުފަހަނައަޅާ ދިއުމުގެ އިތުރަށް ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ހަލާކުކޮށް ސުންނާފަތިކޮށްލި ތަނަކީ ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން ކަމަަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާ ވިދާޅޫވީ އެ ކޯޕަރޭޝަން އުފެދުނުފަހުން، ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ އޮތީ ވަޅުޖަހާފައި ކަމަށެވެ.

ސެލިއުޓް ނަގަން މިއަދުގެ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރަށް، ކުރިމަތިވެފައި އޮތް ދަތި އުނދަގޫތަކާއެކު ގާނޫނީ ހުރަސްތަކާއެކު، ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރަށް އެކަށީގެންވާ ހިދުމަތެއް ކޮށްދެއްވާތީ. އެމަނިކުފާނަށް މި ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ތަރައްގީކުރުމަށް ހަމަހަމަ ކަމާއެކު ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައާއި އެނޫންވެސް މުހިންމ ކުޅިވަރުތައް ތަރައްގީކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއަޅާތަނަކީ މި ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން. ވަގުތުން ވަގުތަށް އެތަން އުވާލަންޖެހޭ.
މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ކުޅިވަރުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. ހަމަހަމަކަމާއެކު ހަމަހަމަ ފުރުސަތެއް އޮވެގެން ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ތަރައްގީކުރުމަކީ ގައުމީ މުހިންމު އަމާޒެއްކަމުގައި ވާންޖެހޭ ކަމަށެވެ. ދުޅަހެޔޮ މުޖްތަމައުއެއް ބިނާކުރުމުގައި ކުޅިވަރަކީ ވެސް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާކަމެއް ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދާއި ވިޔަފާރިތަކާއި ރާއްޖޭގެ އާންމު ހާލަތަށް ބަލާއިރު، ދައުލަތުން ހަރަދު ނުކޮށް، މުޅިން ވިޔަފާރީގެ އުސޫލަށް މިކަންކަމަކީ ނުކުރެވޭނެ ކަންކަން ކަމަށެވެ.

އަދި ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަނަކީ ޕްރައިވެޓް ކޯޕަރޭޝަނެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެއީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ހަޒާނާއިން ހަރަދުކޮށްގެން ހިންގާ 100 އިންސައްތަ ސަރުކާރުގެ ތަނެއް ކަމަށެވެ. އެއީ ވިޔަފާރި މޮޑެލެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެކަން 7 އަހަރު ތަޖުރިބާއިން ފެއިލްވެފައި އޮތްކަން ސާބިތުވާއިރު، ސިޔާސީ މަގްސަދެއް ހާސިލްކުރުމަށް ވާހަކަ ދައްކާނެ ބަޔަކު ދައްކާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް