ކ. މާލެ
|
17 އޭޕްރިލް 2023 | ހޯމަ 12:57
ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުލް ޣަފޫރު މޫސާ
ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުލް ޣަފޫރު މޫސާ
މަޖުލިސް
ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން
ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން މިހާރު ހުރިވަރުގައި ހިފެހެއްޓިފައި ވަނީ ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން: މެންބަރު ޣަފޫރު
 
އެމެރިކާ ފަދަ ޤައުމުތަކުގައި އިންފްލޭޝަންގެ ނިސްބަތް ހުރީ 12-15 އިންސައްތަ އާއި ދެމެދުގައި ކަމަށް ޣަފޫރު ވިދާޅުވި
 
ރާއްޖޭގައި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު ބޮޑުވުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލާ ގަރާރެއް ހުށަހަޅާފައިވޭ

ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން މިހާރު ހުރިވަރުގައި ހިފެހެއްޓިފައި ވަނީ ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުންކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުލް ޣަފޫރު މޫސާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ހޯމަ ދުވަހު، މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ރާއްޖޭގައި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު ބޮޑުވުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލާ ހުށަހެޅި ޤަރާރުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް މަރުހަލާގާއި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އިންފްލޭޝަންގެ މައްސަލަ އަކީ ހަމައެކަނި ރާއްޖެ އަށް ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ވެސް ދިމާވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެމެރިކާ ފަދަ ޤައުމުތަކުގައި އިންފްލޭޝަންގެ ނިސްބަތް ހުރީ 12-15 އިންސައްތައާ ދެމެދުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ތަކެތީގެ އަގު އުފުލިފައި ވަނީ ޖީއެސްޓީ ބޮޑުކޮށްގެން ނޫން ކަމަށާއި، ޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރުމުން ދިއިރުޅުމުގެ އަގުތައް އުފުލިފައިވާ ކަމަށް ބުނުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރާއްޖޭގައި މުދަލުގެ އަގު ބޮޑު ވަނީ އިމްޕޯޓް ކުރާ މުދަލުގެ އަގު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ޣަފޫރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ މުޅި ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތަކެތީގެ އަގަށް އައި ބަދަލުގެ ނަތީޖާ ކަމަށާއި އެފަދަ ކަންކަމުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް ރާއްޖެ އަށް އަސަރުކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މެންބަރު ޣަފޫރު އެފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، އިންފްލޭޝަން ހުރީ އަންދާޒާތަކަށް ވުރެ ދަށުގައި ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު ވެސް ވަނީ މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު 2021 ވަނަ އަހަރު 41 އިންސައްތައިން އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށާއި 2022 ވަނަ އަހަރު 12.3 އިންސައްތައް ކުރިއެރިކަމަށެވެ. އަދި މިއަހަރު 7.6 އިންސައްތައް ކުރިއަރާނީ ސަރުކާރުން އެވަގުތާ ހާލަތަށް ބަލާފައި ސިޔާސަތުތައް ބައްޓަންކުރީމަ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަމަށެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ގައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއަރުވައި ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގައި ވަޒީފާ އިތުރުކުރުމާއި، ތަކެތީގެ އަގު ވަކި މިންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުން އެއީ އެންމެ މުހިންމު ކަންތައް ކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން 2019 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ގާތްގަނޑަކަށް 7.5 އިންސައްތަ ކުރިއެރި ކަމަށާއި، 2020 ވަނަ އަހަރު ކޮވިޑާއެކު ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑަށް އަސަރުކުރި އެއް އިގްތިސާދަށް ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ގާތްގަނޑަކަށް 33 އިންސައްތަ ދަށަށް ދިޔަ ނަމަވެސް 2021 ވަނަ އަހަރު ނެގި ފިޔަވަޅުތަކުން އިގްތިސާދު ރީބައުންޑެއް އައި ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްްޓަރު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް