ކ. މާލެ
|
15 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 14:10
އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހުރި ޗައިނާގެ މުއައްސަސާތަކާއި އެތަންތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ރައްކާތެރިކަން، އަފްޣާނިސްތާނުން ކަށަވަރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރާކަމަށް ޗައިނާއިން ބުނޭ
ތާލިބާން ސަރުކާރު
ތާލިބާން ސަރުކާރަށް ޗައިނާގެ "ސާބިތު" ތާއީދު
 
އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހުރި ޗައިނާގެ މުއައްސަސާތަކާއި އެތަންތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ރައްކާތެރިކަން، އަފްޣާނިސްތާނުން ކަށަވަރުކޮށްދޭނެ
 
ޗައިނާއިން ބުނަނީ، އަފްޣާނިސްތާނު އާރާސްތުކޮށް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް އަވައްޓެރިން އިއްތިފާގުކުރުވުމަށް އަފްޣާނިސްތާނުން މަސައްކަތް ކުރާނެކަމުގެ އުންމީދު އެބައޮތްކަމަށް

ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ކަމަށް ބުނެ، އެމެރިކާއިން އިސްވެ އޮވެ އަފްޣާނިސްތާނަށް އަރައި، 20 އަހަރު ދުވަހުގެ ހަނގުރާމައެއް ކުރުމަށްފަހު އެ ގައުމުން ފައިބައިގެން ދިޔައީ ޚިޔާލެއް ފިކުރެއް ނެތިއެވެ. ގައުމުގެ ހުންގާނު އަތުލީ، އެ ބަޔަކާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާއިން ވަރުގަދަ ހަނގުރާމައެއް ކުރި، ހަތިޔާރު އެޅި ހަނގުރާމަވެރިން ތާލިބާނުންނެވެ. އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިކަމާ ތާލިބާނުން އަމިއްލައަށް ހަވާލުވިތާ މިހާރު ދޮޅު އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފާއިތުވީއެވެ. މިވީ މުއްދަތުގައި، ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ތާލިބާން ސަރުކާރު ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ބަލައިގެންފައެއްނެތެވެ.

ދުނިޔޭގެ އިރުމަތީ ބިތުން އިވެމުންދާ އަޑުތަކަށް ބަލާއިރު، މިއަދު މި ވަނީ އެކަން ބަދަލުވެދާނެކަމުގެ އިޝާރާތްތަކެއް ފެންނަން ފަށާފައެވެ. އަފްޣާނިސްތާނާއެކު އިންތިހާ ބަދަހި ގުޅުމެއް އަމަލީގޮތުން ބާއްވަން ބޭނުންވާކަން، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ގައުމުގެ މަގާމަށް ފައިވިއްދައިގެން އޮތް ޗައިނާއިން މި ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. ޗައިނާގެ ސްޓޭޓް ކައުންސިލަރ އަދި ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޗިން ގަންގް ވަނީ، ތާލިބާން ސަރުކާރުގައި އެކްޓިންގ ފޮރިން މިނިސްޓަރުކަން ކުރަމުންދާ މައުލާވީ އާމިރު ޚާން މުއްތަގީއާ ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ. މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްދިޔައީ، އުޒްބަކިސްތާނުގެ ސަމާރުކާންދުގައި ކުރިއަށްދާ، އަފްޣާނިސްތާނުގެ އަވައްޓެރި ގައުމުތަކުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ހަވާސާގައެވެ.

ޗިން ވިދާޅުވީ، މިނިވަންކަމާއެކު އަފްޣާނިސްތާނުގެ ރައްޔިތުން ޚިޔާރުކޮށްފައިވާ އިޚުތިޔާރުތަކާއި، އަފްޣާނިސްތާނުގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތާއި، ސަރަހައްދީ އެއްބައިވަންތަކަމަށް ޗައިނާއިން އަބަދުވެސް އިހްތިރާމްކުރާކަމަށެވެ. ޗައިނާއަކީ އެއްވެސް އިރެއްގައި އަފްޣާނިސްތާނުގެ ދާޚިލީ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ވަންނަ، ނުވަތަ އަމިއްލަ މަސްލަހަތުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި އަފްޣާނިސްތާނުން އެއްޗެހިތަކެއް ހޯދައިގަންނަ ގައުމެއް ނޫންކަމަށްވެސް ޗިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ސިލްކް ރޯޑް އިކޮނޮމިކް ބެލްޓަށް ކުރިއެރުމާއި ތަރައްގީ ކަށަވަރުކޮށް، ސުލްހައިގެ މަރުކަޒަކަށް އަފްޣާނިސްތާނު ހެދުމަށާއި، އަވައްޓެރިންނާ ގާތް ގުޅުމެއް ދެމެހެއްޓުމުގެ ޝިއާރު ކުރިއެރުވުމާއި، ހުރިހާ އެންމެންގެ ޝާމިލުވުމާއި ބައިވެރިވުން އެކުލެވިގެންވާ މެދުމިނުގެ ވެރިކަމެއް ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި އަފްޣާނިސްޓާނުގެ ވަގުތީ ސަރުކާރަށް، ޗައިނާއިން ސާބިތުކަމާއެކު ތާއީދުކުރާ ކަމަށްވެސް ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އަފްޣާނިސްތާނާމެދު އަވައްޓެރިންގެ މެދުގައި އުފެދިފައިވާ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް އެދެވޭ އިޖާބައެއް ދީ، އަފްޣާނިސްތާނު އާރާސްތުކޮށް، ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް އަވަށްޓެރިން އިއްތިފާގުކުރުވުމަށް އަފްޣާނިސްތާނުން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތްކަން ޗައިނާއިން ފާހަގަކުރެއެވެ.

އީސްޓް ތުރުކިސްތާން އިސްލާމިކް މޫވްމަންޓް (އެޓިމް)އަކީ، އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ލިސްޓްކޮށްފައިވާ، އަދި ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއް ކަމަށް ޗިން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް އަފްޣާނިސްތާނުން ވެފައިވާ ވައުދު ފުއްދައި، އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހުރި ޗައިނާގެ މުއައްސަސާތަކާއި އެތަންތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ރައްކާތެރިކަން އަފްޣާނިސްތާނުން ކަށަވަރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަންވެސް ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ތާލިބާން ސަރުކާރާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމުގެ މޭރުމުން ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށްގެންދަވަމުން ޗިން ވަނީ، އަފްޣާނިސްތާނަށް ގްރާންޓް އެހީ ކަށަވަރުކޮށްދިނުމާއި، ބެލްޓް އެންޑް ރޯޑް އިނީޝިއޭޓިވް އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރުމާއި، ގަވަރނަންސް އެކްސްޗޭންޖްގެ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމާއި، އަފްޣާނިސްތާނަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މީހުން ތަމްރީނުކުރުމާއި، މަސްތުވާތަކެތި ކޮންޓްރޯލްކުރުމާއި، މިނިވަން އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީގެ ރޮނގުން އަފްޣާނިސްތާނުގެ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް އެހީތެރިވުންފަދަ ކަންކަން ޗައިނާއިން ކޮށްދޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ތާލިބާނުންގެ ފަރާތުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މުއްތަގީ ވަނީ، ޗައިނާގެ ފަރާތުން އަފްޣާނިސްތާނަށް ދިގު މުއްދަތާއި ލިބިގެންދިޔަ އެއްބާރުލުމަށްޓަކައި ޝުކުރު ދަންނަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް