ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2023 | ބުދަ 19:21
އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު
އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުން
މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމަކީ އަޅުން ކުރާ ހެޔޮ ދުޢާތައް ﷲތަޢާލާ ޤަބޫލުކުރައްވާނެ ކަމެއް: އައްޝައިޚް ޒައިދު
 
އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި މަންމަގެ މަޤާމަކީ ބައްޕައަކަށް އަދާކުރެވޭނެ މަޤާމެއް ނޫން

މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމަކީ އަޅުން ކުރާ ހެޔޮ ދުޢާތައް ﷲތަޢާލާ ޤަބޫލުކުރައްވާނެ ކަމެއް ކަމަށް, އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު މިހެން ވިދާޅުވީ ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި އަތޮޅު އިޙްޔާ ފޯރަމްގައި ތަޤްރީރުކުރައްވަމުންނެވެ.

“ހިތްހެޔޮކަމުގެ އިންތިހާ” މި މައުޟޫޢަށް މި ފޯރަމްގައި ތަޤްރީރުކުރައްވާފައިވަނީ އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދާއި އައްޝައިޚް ނިމާލް މުޙައްމަދެވެ. މި މައުޟޫޢަށް ތަޤްރީރުކުރައްވަމުން ޝައިޚް ޒައިދު ވިދާޅުވީ، އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސް މީހަކު ދުނިޔެއަށް އަންނަނީ އަމިއްލައަކަށް ނޫންކަމަށެވެ. މާތްﷲ އިންސާނާ ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވާފައިވަނީ މައިންބަފައިން މެދުވެރިކުރައްވައި ކަމަށް ވާއިރު، އެ އިންސާނާ ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވުމުގެ އަސްލުކަމުގައިވާ މަންމައާމެދު ހެޔޮކޮށް ހިތަންވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމަކީ އަޅުން ކުރާ ހެޔޮ ދުޢާތައް ﷲ ތަޢާލާ ޤަބޫލުކުރައްވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މާތްﷲއާއި ރަސޫލާ ﷺއަށްފަހު ދެން އަބަދުވެސް އެންމެ އިސްވާނީ މަންމަކަމަށާއި، މި ތަރުތީބު ދަރިންނަށް ދަސްކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި މަންމަގެ މަޤާމަކީ ބައްޕައަކަށް އަދާކުރެވޭނެ މަޤާމެއް ނޫންކަމަށާއި, ބައްޕަގެ މައްޗަށް މަންމަ 3 ފަހަރަށް އިސްކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޝައިޚް ޒައިދު ވަނީ، ރަސޫލާ ﷺގެ ޙަޔާތްޕުޅުގައި ދިމާވި މިފަދަ ޙާދިޘާއަކަށް ބައްލަވާލައްވާފައެވެ.

Advertisement

މި ފޯރަމްގައި ތަޤްރީރުކުރައްވަމުން, މާތްﷲ ކާއިނާތުގައި ލައްވާފައިވާ ކޮންމެކަމަކީވެސް އޭގެ ފަހަތުގައި އެތަކެއް ޙިކުމަތްތަކެއް ލައްވާފައިވާ ކަންކަން ކަމަށް އައްޝައިޚް ނިމާލު މުޙައްމަދު ވިދާޅުވިއެވެ. އޭގެތެރެއިން މާތްﷲ އިންސާނާ ޚަލްޤުކުރައްވާފައިވާ ގޮތަށް ފިކުރުކޮށްފިނަމަ، މިކަމުގެ ފަހަތުގައިވެސް ވަރަށްގިނަ ޢިބްރަތްތަކާއި ޙިކުމަތްތައް ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައި ވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންސާނާ ހައްދަވައި ޚަލްޤުކުރައްވާފައިވާ މަރުޙަލާތައް ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވަރަށް ގިނައިން ބަޔާންކުރައްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޝައިޚް ނިމާލް ވަނީ، އިންސާނާ އުފެއްދެވުމާމެދު ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ބައްލަވާލައްވައި، އިންސާނާއަށް ބަލާލުމުން، މާތްﷲ އިންސާނާއަށް ދެއްވާފައިވާ ރަޙްމަތް ފެނިގެންދާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މައިންބަފައިންގެ މުހިންމުކަމަށް ބައްލަވާލައްވަމުން، އިސްލާމީ އުސޫލުތަކަށް ބަލާއިރުވެސް ދޭހަވަނީ މައިންބަފައިންގެ މުހިންމުކަން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެމީހުން އުފުލާ ބުރައާއި ވޭނަށް ބައްލަވައި، އެމީހުންނަށް އިޙްސާންތެރިވުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މައިންބަފައިންނަށް އަޅާލުމުގެ މުހިންމުކަމަށް ބައްލަވައި، ރަސޫލާ ﷺގެ ޙަޔާތްޕުޅުގައި ދިމާވި ޙާދިޘާތައް މި ފޯރަމްގައި ޝައިޚް ވަނީ ކިޔައިދެއްވާފައެވެ.

ތިމާ ދުނިޔޭގައި ހުއްޓައި މައިންބަފައިން މުސްކުޅި އުމުރާ ބައްދަލުކޮށްފިނަމަ އެއީ ސުވަރުގެއަށް ދިޔުމަށް ތިމާއަށް ލިބޭ ރަނުގެ ފުރުސަތެއްގެ ގޮތުގައި ދުށުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މި ފޯރަމްގައި، އިސްލާމްދީނުގައި މައިންބަފައިންގެ މަޤާމާއި، މައިންބަފައިންނަށް އިޙްސާންތެރިވުމާއި، އެދެމީހުންނަށް ކިޔަމަންތެރިވުމަށް ބާރުއަޅާފައިވާ މިންވަރު، ދެ ބޭފުޅުންވެސް ވަނީ ތަފްޞީލުކޮށްދެއްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް