ކ. މާލެ
|
10 އޭޕްރިލް 2023 | ހޯމަ 17:16
މާލޭ މަގުމައްޗަށް ޖަމާކޮށްފައިހުރި ކުނި
މާލޭ މަގުމައްޗަށް ޖަމާކޮށްފައިހުރި ކުނި
މަގުމައްޗަށް ކުނި ނެރުން
މަގުތަކަށް ކުނި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމަކަށް ނޭންގޭނެ: އީޕީއޭ
 
ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ކަންކަން ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ކުރުމަށް އީޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކުރި
 
މަގުމައްޗަށް ކުނި ނެރެން އެންގިޔަސް އެގޮތަށް އަމަލުނުކުރުމަށް އީޕީއޭއިން އަންގާފައިވޭ
 
މަގުމައްޗަށް ކުނި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމަކީ ގާނޫނުން ހުއްދަކުރާ ކަމެއް ނޫން

ކުނި އުކާލުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން އެންގިޔަސް މަގުމައްޗަށް ކުނިކޮތަޅު ނެރިފައި ނުބެހެއްޓުމަށް އެންވަޔަރަންމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން އަންގައިފިއެވެ.

އީޕީއޭއިން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ މިހާރަކަށް އައިސް މާލޭ ސަރަހައްދުގެ މަގުތަކާއި، ގޭދޮރުމައްޗަށާއި، ކަންކަންމައްޗަށް ކުނި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާއި ތަންތަނަށް ކުނި ޖަމާކުރަމުން ދިއުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ. މިގޮތަށް ކުނި ނެރުމުގެ ސަބަބުންް ދުއްވާ އެއްޗިއްސަށާއި، ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅޭ މީހުންނަށް އުނދަގޫވެ، މަގުތަކުގެ ސާފުތާހިރުކަން ގެއްލެމުންދާކަމަށް އީޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

މިގޮތުން ކުނި ނެގުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން އައިސް ގެންދާނެކަމަށް ބަލައި ބޭރުގައި ކުނި ބަހައްޓާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށް އީޕީއޭއިން ބުނެއެވެ. ވަކި ގަޑިއެއް ނުބަލައި ކުނި ކޮތަޅު ނެރުމާއި، ކުނި އުކާލުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން އަންގައިގެން ކަމަށްބުނެ މަގުތަކަށް ކުނި ނެރުމާއި، ކުނި އުކާލުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ މުވައްޒަފުން ގެއަށް ނުވައްދަންވެގެން ނުވަތަ އާންމުކޮށް އަންނަ ގަޑިއަށް ނައިސްގެން ކުނި ކޮތަޅު ބޭރުގައި ބެހެއްޓުމާއި، މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނުން ޕިކަޕެއް ފުރެންދެން މަގުމަތީގައި ކުނި ބެހެއްޓުމާއި، ބަލްކު ކުނި އުކާލުމުގެ އަގު ބޮޑު ކަމަށްބުނެ މަގުތަކަށް އަޅާފައި ބެހެއްޓުމާއި، ކުނި ގެންދާ ވެހިކަލްތަކަށް ކުނި އެޅުމުގެ ބޭނުމަށް އެކި ތަންތަނަށް ކުނި އަޅާފައި ބަހައްޓާކަން ފާހަގަވާ ކަމަށް އީޕީއޭއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އީޕީއޭއިން ބުނީ މިއިން އެއްވެސް ކަމަކީ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ގާނޫނު އަދި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ގަވާއިދުންވެސް ހުއްދަކުރާ ކަންކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ކުނިވާ ޒާތުގެ ކުނިކޮތަޅާއި އެހެނިހެން ކުނި މަގުތަކާއި ދުވާރުމަތީގައާއި ކަންކަންމަތީގައި އަދި ހުސްތަންތަނަށް ނެރިފައި ބެހެއްޓުމަކީ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް އީޕީއޭއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

ކުނި އުކާލުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން މިގޮތަށް ކުނި ނެރިފައި ބަހައްޓަން އަންގައިގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި، އެންގިޔަސް މިގޮތަށް ކުނި ކޮތަޅު މަގުމައްޗަށް ނުނެރުމަށް އީޕީއޭއިން އަންގާފައިވެއެވެ.

އީޕީއޭއިން ވަނީ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ކަންކަން ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކުނި އުކާލުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނި ވެމްކޯއިން މިހާރު ކުނި ނަގަމުންދަނީ ގޭގޭގެ ތިރިންނެވެ. އޭޕްރިލް 1 އިން ފެށިގެން މިގޮތަށް އަމަލުކުރަމުންދާއިރު ގިނަ ބަޔަކު މަގުމައްޗަށް ކުނި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން މަގުތައް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަޑިވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް