ކ. މާލެ
|
10 އޭޕްރިލް 2023 | ހޯމަ 16:27
މީރާ
މީރާ
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
މީރާ
އަންދާޒާކުރި އަދަދަށްވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް މީރާއަށް ލިބިއްޖެ
 
މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ އަޅާ ބަލާއިރު 1.2 އިންސައްތަ ދަށް އަދަދެއް
 
މާރޗް މަހު 2.19 ބިލިއަން ރުފިޔާ މީރާއަށް ބަލައިގަނެފައިވޭ

މާރޗް މަސް ނިމުނުއިރު މީރާއަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އަންދާޒާކުރި އަދަދަށްވުރެ 6.4 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައިވާކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ.

މާރޗް މަހު 2.19 ބިލިއަން ރުފިޔާ މީރާއަށް ބަލައިގެންފައިވެއެވެ. މި އަދަދަކީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީއަށްވުރެ 1.2 އިންސައްތަ ދަށް އަދަދެކެވެ. ނަމަވެސް، މާރޗު މަހު ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ އަދަދަށްވުރެ 6.4 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ.

މީރާއިން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި، މިދިޔަ އަހަރުގެ މާރޗުމަހު ލިބުނު އާމްދަނީއާ އަޅައިބަލާއިރު މިއަހަރު ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ ދަށްވީ ކުންފުނިތަކާއި ފަރުދުން-ނޫން ފަރާތްތަކުގެ އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކުހާއި ނަން-ރެޒިޑެންޓް ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކުހުގެ އާމްދަނީ ދަށްވުމުންނެވެ. އަދި އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކުހުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލް ޕޭމަންޓް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ސުންގަޑީގެ ކުރިން ދައްކާފައިވުމުގެ ސަބަބުން މިއަހަރުގެ މާރޗު މަހުގެ އާމްދަނީ، މިދިޔަ އަހަރުގެ މާރޗުމަހާ އަޅާބަލާއިރު ދަށްވެފައިވާކަމަށް މީރާއިން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، 2023 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ކުއާޓަރުގެ ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލި ނެގުމުގެ މުއްދަތު 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފައިވާތީ، މާރޗު 2022 އާ އަޅާބަލާއިރު، ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ ދަށްވެފައިވާކަމަށްވެސް މީރާއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މާރޗު 2023 ގައި ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް އާމްދަނީ ލިބިފައިވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލި، ޓީޖީއެސްޓީ، އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ، ނަން-ރެޒިޑެންޓް ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް، ޑިޕާޗަރ ޓެކްސް އަދި ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ މާރޗު މަހު ލިބޭނޭ ކަމަށް އަންދާޒާކުރި ވަރަށްވުރެ އިތުރުވުންކަމުގައި މީރާއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ. ރާއްޖެ އަންނާނެ ކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދަށްވުރެ މި މުއްދަތުގައި ރާއްޖެ އައިސްފައިވާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 4 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައިވުމުގެ ސަބަބުން ޓޫރިސްޓުންނާ ގުޅޭ އާމްދަނީ އިތުރުވެފައިވާކަމަށްވެސް މީރާއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް