ކ. މާލެ
|
10 އޭޕްރިލް 2023 | ހޯމަ 11:50
އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑޮކްޓަރު ޢާއިޝަތު ޢަލީ
އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑޮކްޓަރު ޢާއިޝަތު ޢަލީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ މަސައްކަތް
"ޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނަމަ 2024ގައި އަރަބިއްޔާގެ އާ އިމާރާތުގައި ކިޔެވުން ފެށޭނޭ"
 
ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން ނުވަތަ ތަފްސީލީ ކުރެހުން މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިމޭނެ
 
އެ އިމާރާތުގެ ތަފްސީލީ ކުރެހުން ކުރެހުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށް
 
އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ އެޅުމަށް ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން 168 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ބޮޑު އަގަކަށް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ

ޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގޮސްފި ނަމަ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފަށަން ވާއިރަށް އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ އާ އިމާރާތުގައި ކިޔަވާދޭން ފެށޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޢަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެކަމަނާ އެފަދައިން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހު މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ތާރިޤް (ޓޮމް) ކުރައްވާފައިވާ ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ. މެންބަރު ތާރިޤު ވަނީ ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލަށް މާލޭގައި އާ ޢިމާރާތެއް އެޅުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް 2022 ވަނަ އަހަރު އިޢުލާންކޮށްފައިވާތީ އެ ޢިމާރާތް ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައިވަނީ ކޮން އަގެއްގައި، ކޮން މުއްދަތަކަށް ނިންމުމަށްތޯ ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ. އަދި މިހާރު މަސައްކަތް ނިމިފައިވަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ އަދި ސްކޫލް ބޭނުންކުރަން ފެށޭނެ ދުވަހެއް އެނގިވަޑައިގަންނަވާތޯ ވެސް ސުވާލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މިހާރު އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ކޮންސެޕްޓް ކުރަހާ ނިންމާފައިވާ ކަށާއި، މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ އެ އިމާރާތުގެ ތަފްސީލީ ކުރެހުން ކުރެހުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށް އެކަމަނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން ނުވަތަ ތަފްސީލީ ކުރެހުން މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށެވެ. ހޯމަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ބާޖަމާލުއްދީން ހުރި އިމާރާތުގައި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާނެ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ޢަރަބިއްޔާ ސުކޫލު ކުރިން ހިންގަމުން އައި އިމާރާތް ބޭނުން ކުރަން އެކަށީގެން ނުވާތީ، މިހާރު އެ ސުކޫލު ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގަމުން އަންނަނީ ކުރިން ފޮރިން މިނިސްޓްރީ ހިންގަމުން އައި އޮފީސް އިމާރާތުގައެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން އެ ސުކޫލު ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށް ބުނެ އަރަބިއްޔާ ސުކޫލުގެ ބެލެނިވެރިން ދަނީ ދޭތެރެދޭތެރެއިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ އެޅުމަށް ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން 168 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ބޮޑު އަގަކަށް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަނާއިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް ދިވެހިބަހާއި އިސްލާމު ކިޔަވައިދިނުމުގެ އޮންލައިން ޕްރޮގްރާމް "ރިވެލި" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި
މިނިސްޓަރުގެ އިތުރުފުޅާއެކު ހޫނު ފެނަށް ''މިނެކެ ނުލައި ކޮންމި ކަމަކު ދޮގެ ހެދުމާ އާއްމު ދާ؟''
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޕީއެސް އިސްތިޢުފާދެއްވައިފި
ދިރާސީ އައު އަހަރު ފަށާއިރު، "ގައުމިއްޔަތު މާއްދާ" ވަކި މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ކިޔަވައިދެނީ
ދިރާސީ އައު އަހަރު ބަދަލުކުރުމުން އޯލެވެލް އިމްތިހާން ކުރިމަތިވަނީ ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރާ، މިއީ ބެލެނިވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުމެއް: އިހްސާން
ދިރާސީ އައު އަހަރު ބަދަލުކުރުމުން ގިނަ ދަރިވަރުން ހިތްހަމަ ނުޖެހި، ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަނީ
ދިރާސީ އަހަރު ބަދަލު ކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސާވޭއާ ގުޅޭގޮތުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ހައްދަވަނީ އިތުރުފުޅު: އިހްސާން
ސިޔާސީ ވައުދެއް ފުއްދުމުގެ ބޭނުމުގައި ސަރުކާރުން ގެއްލުން އެ ދެނީ 95،000 ދަރިވަރުންގެ މުސްތަގުބަލަށް - އެމްޑީޕީ