ކ. މާލެ
|
10 އޭޕްރިލް 2023 | ހޯމަ 02:56
ސިފައިންގެ ރޯދަވީއްލުން
ސިފައިންގެ ރޯދަވީއްލުން
އެމްއެންޑީއެފް
ސިފައިންގެ ރޯދަވީއްލުން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސިފައިންނާއެކު ރޯދަވީއްލުމެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
 
މި ރޯދަވީއްލުމުގައި ފަސްޓް ލޭޑީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެމަތީ ވެރިޔާ، އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ސިފައިންނާއެކު ރޯދަ ވީއްލުމެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ކަޅުތުއްކަލާކޮށީ ހެވިކަމުގެ މައިދާނުގައި ބޭއްވި މި ރޯދަ ވީއްލުމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެމަތީ ވެރިޔާ، ވަޑައިގެންނެވުމުން، އެ މަނިކުފާނަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީއާއި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލާއި ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއްލަޠީފުގެ އިތުރުން ސިފައިންގެ ޖެނެރަލް އޮފިސަރުންނާއި ސީނިއަރ އޮފިސަރުންނެވެ.

މި ރޯދަ ވީއްލުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒުނާ އަޙްމަދާއި ސިފައިންގެ ސީނިއަރ އޮފިސަރުންނާއި އޮފިސަރުންގެ އިތުރުން ކޮމާންޑް ސާޖަންޓް މޭޖަރުންނާއި ވޮރަންޓް އޮފިސަރުން އަދި އެންލިސްޓެޑް ސިފައިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހެއްގައި ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެމަތީ ވެރިޔާ، ސިފައިންނާއެކު ރޯދަވީއްލުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
40%
0%
0%
0%
20%
40%
ކޮމެންޓް