ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 18:04
ހަނިމާދޫ ބަނދަރު
ހަނިމާދޫ ބަނދަރު
އެމްޓީސީސީ
ހަނިމާދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުން
ހަނިމާދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި
 
މިއީ 65.15 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް

ހދ. ހަނިމާދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެ ކުންފުނިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމުނީ މިމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 19,870 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގެ ބަނދަރު ފުންކުރުމާއި 6,525 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ ނެރު ފުންކުރުމާއި 310 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި އެއްގަމުތޮށި ލުމާއި 704 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ބޭރުތޮށި ލުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން 140 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ރިވެޓްމެންޓު ޖެހުމާއި 90 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ގޮރޮއިންސް ޖެހުމާއި 2,583 އަކަ މީޓަރު ސަރަހައްދެއްގައި ކޮންކްރީޓު ޕޭމަންޓު ހެދުމާއި ޖެޓީއެއް ހެދުމާއި ބުރިޖު ހެދުމާއި ރޭމްޕު ހެދުމާއި ނެރު ބައްތި އަދި ބަނދަރު ބައްތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ވަނީ ކޮށްފައެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުންސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާއިން ހަނިމާދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 65.15 މިލިއަން ރުފިޔާއަށެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ވިލިނގިލި ބަނދަރު ހެދުމަށް ބޮޑު ހިލައިގެ ފަސްވަނަ ޝިޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓަށް ގެންގޮސްފި
އަވަސް އަރުވާލައިގެން އިންޓަރެސްޓް ބޮޑުކޮށް ބޮންޑު ވިއްކަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ "ދިޔަރެސް" ގައި ލިޔެފައިވަނީ ދޮގު ޚަބަރެއް: އެމްޓީސީސީ
އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިން ފޯރުކޮށްދޭ އަތޮޅުތެރޭގެ އާންމު ފެރީގެ ދަތުރުތައް ހޮނިހިރު ދުވަހަށް މެދުކަނޑާލެވޭނެކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި
ނޫމަރާ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށޭނެ: އެމްޓީސީސީ
ރައީސް ސާލިހަކީ ކަޑަޖައްސަވާ ބޭފުޅެއް ނޫން، އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް: އާޒިމް
އާރުޓީއެލް ޒޯން 1ގެ ސާވޭ: ރައްޔިތުން އަތުން އަހަރަކު 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަލާމަތް ކުރެވޭ!
އިންނަމާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ބޮޑު ހިލައިގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް ސައިޓަށް ގެންގޮސްފި
"އިންޖީނު ފައިނޭންސިންގ ޕްރޮމޯޝަން" ތަޢާރަފުކުރުމަށް އެމްޓީސީސީން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި