ކ. މާލެ
|
8 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 11:50
ނައީމާއްތަ ދިރިއުޅެމެންދިޔަ ގެ (ކަންމަތީގައި)
ނައީމާއްތަ ދިރިއުޅެމެންދިޔަ ގެ (ކަންމަތީގައި)
ރާއްޖެއެމްވީ
ނައިމައްތަގެ މަރު
ނައީމާއްތަގެ މަރު: ފުލުހުން ދޮރު ވައްޓާލިއިރުވެސް ކޮޓަރި ތެރެއިން ކުނި ވަސް ދުވާ!
 
ނައިމާއްތަ ދިރިއުޅުމެންދިޔައީ މައިންބަފައިންގެ މުސްކުޅި ގޯތީގައި އެކަނި
 
ދެ ދުވަހު ކުނިކަހަން ނުނިކުމޭ
 
މީހުން ހީކުރި ބަލިވެ އުޅެނީކަމަށް

އުމުރުން 62 އަހަރުގެ ނ. މަނަދޫ އަންނާރުމާގެ ނައީމާ މޫސާ (ނައީމާއްތަ) ގެ މަރާއެކު މުޅި މަނަދޫ ވެސް އޮތީ ސިހުމެއްގެ ތެރޭގައެވެ. މި ޚަބަރާއެކު ދެން އާންމުން ރައްޔިތުން ބަލަން ބޭނުންވި ކަމަކީ މިކަމުގައި ކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތެވެ. ސަބަބަކީ އެކި ގޮތްގޮތަށް ވާހަކަތައް ދެކެވެމުންދާތީއެވެ. ބައެއް މީހުން ބުނާގޮތުގައި ނައީމާއްތަގެ ހަށިގަނޑުގެ 21 ތަނަށް ތަނަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލީދީފައި ހުއްޓެވެ. އަދި ކަރު ވެސް ބުރިކޮށްލަން މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން މިކަމުގައި އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ނުލިބެއެވެ. އެންމެ ކުޑަމިނުން ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދިން ނަމަ އެކަން ވެސް ފުލުހުންނަށް ކަށަވަރުކޮށް ނުދެވުނެވެ.

މަނަދޫއިން ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުނީ ނައީމާއްތަ އަކީ ކުނިކަހަން އުޅޭ މީހެއް ކަމަށެވެ. އެ ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހްމާން ސަބީހު ވެސް ވިދާޅުވީ ފާއިތުވެދިޔަ ތިން މަސް ދުވަހު، ނައީމާއްތަ އަކީ ވޭޖް އުސޫލުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ މީހެއް ކަމަށެވެ.

ވޭޖް އުސޫލުން ކުނިކަހަން އުޅޭ އަންހެންވެރިން ފަތިސްނަމާދު ކުރާގޮތަށް ރަށް ކުނިކަހަން ނުކުމެވެ. އެރަށުން ވާހަކަ ދެއްކި މީހާ ބުނީ ނައީމާއްތަ އަކީ އެންމެ ކުރިން ކުނިކަހަން ނިކުންނަ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މީހެއް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޭނާ ކުނިކަހަން ނުދާ ކަމަށެވެ. އަދި ހުކުރު ދުވަހު ވެސް އޭނާ ކުނިކަހަން ނުދިއުމުން ނައީމާއްތަގެ ގާތް ރައްޓެއްސަކު އޭނާ ދިރިއުޅޭ ގެއަށް ވަދެ ކޮޓަރީގައި ޓަކި ޖެހުމުން ވެސް ދޮރު ނުހުޅުވި ކަމަށެވެ.

Advertisement

ނައީމާއްތަ ދިރިއުޅުމެންދިޔައީ މައިންބަފައިންގެ މުސްކުޅި ގޯތީގައި އެކަންޏެވެ. ދަރިން މާލޭގައި ދިރިއުޅޭތީ، ނައީމާއްތަ ކައިރީގައި އެއްވެސް ދަރިއަކު ދިރިނޫޅެއެވެ. ނައީމާއްތަގެ ޚަބަރެއް ނުވުމުން އެ ރައްޓެހި މީހާ ހީކުރީ ނައީމާއްތަ ބަލީ ކަމަށެވެ. ޚަބަރެއް ނުވުމުން ނިކުމެގެން ދިޔައީއެވެ. އަނެއްކާވެސް ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު އެ ރައްޓެހި މީހާ ނައީމާއްތަގެ ގެއަށް ދިޔައެވެ. ޚަބަރެއް ނުވުމުން ނައީމާއްތަގެ އާއިލާ މީހެއްގެ ކައިރީގައި އެ ވާހަކަ ބުންޏެވެ.

އާއިލާ މީހުން ވެސް އެ ގެއަށް ގޮސް، ދޮރު ހުޅުވުން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް އެ ރަށުން ވާހަކަ ދެއްކި މީހާ ބުންޏެވެ. އޭގެ ފަހުން އާއިލާއިން ފުލުހުންނަށް އެންގިއެވެ. ފުލުހުން އައިސް ދޮރު ވައްޓާލިއެވެ. އޭރުވެސް ގޭތެރެއިން ކުނި ވަސް ދުވާ ކަމަށް އެމީހާ ބުންޏެވެ. ކުނި ވަސް ދުވާތީ ފުލުހުން އާއިލާ މީހުން ނެރުނީ ގެއިން ބޭރަށެވެ. އެމީހުންނަށް ކޮޓަރި ތެރޭގެ ހާލަތެއް ނުވަތަ ނައީމާއްތަ ވެސް ފެންނަ ގޮތެއް ނުވިއެވެ.

ކައުންސިލްގެ ރައީސް ސަބީހު ވިދާޅުވީ ނައީމާއްތަ އަކީ މަސައްކަތަށް ރަނގަޅު، ވަޒީފާއަށް ވެސް ބަރާބަރަށް ނިކުތް މީހެއް ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާއާ މެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއަށް ވެސް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށެވެ. ރަށުގައި މިފަދަ ބޮޑު ހާދިސާއެއް ހިނގާފައިވާއިރު މިއީ ދުވަހަކުވެސް އުންމީދު ކުރި ފަދަ ހާލަތެއް ނޫން ކަމަށް ސަބީހު ވިދާޅުވިއެވެ. ނައީމާއްތަ މަރާލި ސަބަބާއި ކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތް، ރައްޔިތުންނަށް ސާފުވާނީ ފުލުހުން މައުލޫމާތުތައް ސިއްރު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، އެ މައުލޫމާތުތައް ރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުންނެވެ. އެންމެން ވެސް މިހާރު އިންތިޒާރު ކުރަމުންދަނީ މި މަރުގެ މައްސަލައިގެ ކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތް އޮޅުންފިލުވުމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
10%
4%
52%
22%
5%
7%
ކޮމެންޓް
9 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 09:53
އާާދަނު
ފުލުހުން އަމަލުކޮށްފައި ޢެވަނީ ރަނގަޅައްތޯ ސުވާލުކޮށްލަންބޭނުން. ދޮރުވައްޓާލާފަ އެތެރެޔައް ވަނުމައްފަހު އެތެރޭގެ ހާލަތު ބަލާ ޗެކްކޮށްފަ އާއިލާގެ ވާރިސުންނަށް، ނައީމާއްތަ އެވަގުތުގަ އޮތްހާލަތު ދަށްކާލަން ޖެހޭނެކަމަށް އަހަންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭ.