ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2023 | ހުކުރު 23:45
ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގ
ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގ
ބިޒްނަސް އިންސައިޑަރ
ޗައިނާއިން ގައުމުތަކަށް ބެއިލް-އައުޓް ޕެކޭޖް ދޫކުރ
ޗައިނާއިން ގައުމުތަކަށް 240 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބެއިލް-އައުޓް ޕެކޭޖް
 
ޗައިނާއިން ދެމުންދިޔަ ބެއިލް-އައުޓް ޕެކޭޖުތަކުގެ ނިސްބަތް 2022 ވަަނަ އަހަރު ވަނީ 60 އިންސައްތައަށް އިތުރުވެގެން ގޮސްފައި
 
ރިޕޯޓުތައް ފާހަގަކުރާގޮތުން ޗައިނާގެ ބެއިލް-އައުޓް ލޯނުތައް ދޫކުރަނީ މެދު އާމްދަނީ ލިބޭ ގައުމުތަކަށް
 
ދަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ގައުމުތަކަށް އެގައުމުން ލޯނުތައް އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމާ ދިގު ގްރޭސް ޕީރިއެޑް ޗައިނާއިން ދޭކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނޭ

ޗައިނާއިން 2008 އާއި 2021 އާ ދެމެދު ތަރައްގީވަމުން އަންނަ 22 ގައުމަކަށް، 240 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބެއިލް-އައުޓް، ދީފައިވާކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން މިވަނީ ހާމަވެފައެވެ. މިއީ ޗައިނާގެ ބެލްޓް އެންޑް ރޯޑް އިނީޝިއޭޓިވްގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއުތަކަށް އެގައުމުން ދީފައިވާ ބެއިލް-އައުޓް ޕެކޭޖުކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ފާހަގަކުރެއެވެ.

ޗައިނާއިން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކުގެ 80 އިންސައްތަ ދޫކޮށްފައި ވަނީ 2016 އާއި 2021އާ ދެމެދުއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ މެދުފަންތީގެ އާމްދަނީ ލިބޭ ގައުމުތަކެވެ. އެގޮތުން ދިރާސާތަކުން ދައްކާގޮތުން، މިގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި އަރޖެންޓީނާ، މޮންގޯލިއާ އަދި ޕާކިސްތާން ހިމެނެއެވެ.

ޗައިނާއިން ވަނީ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ގިނަ އަދަދެއްގެ ގައުމުތަކުގައި އެތައް ބިލިއަން ޑޮލަރެއްގެ އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ފަށާފައެވެ. ނަމަވެސް، މި މަޝްރޫއުތަކުން، އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ފައިދާވަމުން ނުދާތީ މިމަޝްރޫއުތަކަށް އެގައުމުން ވަނީ ހުއްޓުމެއް ގެނަސްފައެވެ.

ޗައިނާއިން މިފަދަ ބެއިލް-އައުޓްތައް މިދެނީ، އެގައުމުގެ ބޭންކުތައް ސަލާމަތްކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކްގެ ކުރީގެ ޗީފް އިކޮނޮމިސްޓެއް ކަމަށްވާ ކަރމެން ރެއިންހަރޓް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ދަރަނީ ދެއްކުމުގައި ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ގައުމުތަކަށް، ޗައިނާއިން ދެމުންދިޔަ ބެއިލް-އައުޓް ޕެކޭޖުތަކުގެ ނިސްބަތް، 2010 ވަނަ އަހަރު ފަސް އިންސައްތައިން، 2022 ވަަނަ އަހަރު ވަނީ 60 އިންސައްތައަށް އިތުރުވެގެން ގޮސްފައިކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކައެވެ.

އެގޮތުން އެންމެ ބޮޑު ޕެކޭޖެއް ޗައިނާއިން ދޫކޮށްފައި ވަނީ އަރޖެންޓީނާއަށެވެ. އެއީ 111.8 ބިލިއަން ޑޮލަރެވެ. ޕާކިސްތާނަށް 48.5 ބިލިއަން ޑޮލަރިގެ ޕެކޭޖެއް ދީފައިވާއިރު، މިސްރަށް ވަނީ 15.6 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޕެކޭޖެއް ދޫކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، ނުވަ ގައުމަކަށް ޗައިނާއިން ވަނީ އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ދަށް އަދަދުގެ ލޯނު ދޫކޮށްފައެވެ.

Advertisement

މަސްރަހު ދިރާސާކުރާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ ޗައިނާއިން ގެންގުޅޭ 'ރެސްކިއު ލެންޑިން'ގެ މިސިޔާސަތަކީ އެއްވެސް ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ސިޔާސަތެއް ކަމަށް ބުނަމުންނެވެ. މިއީ ދެފުއްފެންނަ ސިޔާސަތެއް ނޫން ކަމަށްވެސް މާހިރުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

ނަމަވެސް ޗައިނާގެ ސަރުކާރުން ވަނީ މިކަންތައް ދޮގުކޮށްފައެވެ. ޗައިނާއިން ބުނަނީ އެގައުމުން ދޫކުރާ މިލޯނުތަކަކީ ދެފުއްފެންނަ ސިޔާސަތެއްގެ މައްޗަށް ދޫކުރާ ލޯނުތަކެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޗައިނާއިން މަސައްކަތްކުރަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނުނުތަކާއި ގަވައިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި، އެގައުމާއެކު މަޝްވަރާކުރާ ގައުމުތަކުން ފާހަގަކުރާ ކަންކަމަށް ޗައިނާއިން އިހުތިރާމުކުރާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޗައިނާއިން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނެއް، ގަދަކަމުން އަނބުރާ ދެއްކުމަށް އެއްވެސް ގައުމަކަށް މަޖުބޫރުކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި، ލޯނުތަކުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވުގެންދާއިރު، ސިޔާސީ އެއްވެސް ކަމަކަމަށް އެއްބަސްކުރުވާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ޗައިނާއިން ބުނެއެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ފާހަގަކުރާގޮތުން ޗައިނާގެ ބެއިލް-އައުޓް ލޯނުތައް ދޫކުރަނީ މެދު އާމްދަނީ ލިބޭ ގައުމުތަކަށެވެ. އަދި ދަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ގައުމުތަކަށް އެގައުމުން ލޯނުތައް އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމާ ދިގު ގްރޭސް ޕީރިއެޑް ދޭކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ޗައިނާއިން ލޯނުތައް ދޫކޮށްފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން، ލޯނު ދެއްކުމުގައި ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ގައުމުތަކާއެކު ލޯނު ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް އެގައުމުން ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އެމަޝްވަރާތައް ދިގުދައްމަމުންދާ ކަމުގެ ތުހުމަތުތައްވެސް ޗައިނާއަށް ކުރެވޭކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. މިގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ޒެމްބިއާ، ގާނާ އަދި ސްރީ ލަންކާ ހިމެނެއެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ޗައިނާއިން ވަނީ މިފަދަ ގައުމަކަށް ޑެޓް ރިލީފް ދިނުމަށް ވޯލްޑް ބޭންކަށާއި އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް) އަށް ގޮވާލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް