ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2023 | ހުކުރު 09:32
ިއިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ
ިއިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
އުމްރާވެރިންނަށް ނުފުރުން
ސަފާ ގްރޫޕުން ދުރާލާ ވިސާ ހަމަޖައްސަން މަސައްކަތްކޮށްފައި ނުވޭ: މިނިސްޓްރީ
 
ލަސްނުކޮށް އުމްރާވެރިންނަށް ފުރޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް މިނިސްޓްރީން ގޮވާލާފައިވޭ
 
މި ވިސާއަކީ މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުންވެސް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތެއް

ސަފާ ގްރޫޕުގެ އުމްރާވެރިންނަށް އުމްރާއަށް ނުފުރުނީ ވިސާ ހަމަނުޖެހިގެން ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އަލް ސަފާ އެންޑް ހައްޖު އުމްރާ ގްރޫޕްގެ ފަރާތުން އުމްރާއަށް ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ 181 މީހުން އުމުރާއަށް ގެންދިއުން ފަހު ވަގުތު ވަނީ ކެންސަލްކޮށްފައެވެ. ދަތުރު ކެންސަލްކުރިކަން އެމީހުންނަށް އަންގާފައިވަނީ ފުރާ ވަގުތު ކައިރިވެފައިވަނިކޮށް ކަމަށް އެފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

މި މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ސަފާ ގްރޫޕުގެ ފަރާތުން މިމަހުގެ 6 ގައި އުމްރާއަށް ދިއުމަށް ފައިދާ ދެއްކި ފަރާތްތަކަށް އެ ދުވަހު ނުފުރިވަނީ އެ ވަގުތާ ހަމައަށްވެސް ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ލިބެންޖެހޭ ވިސާތަކެއް ނުލިބިވާތީ ކަމަށް އެ ގްރޫޕުން ބުނެފައިވާކަމަށެވެ.

މިއީ 3 މަސް ދުވަހަށް ލިބޭ ވިސާއަކަށް ވާއިރު އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ދުރާލާ ވިސާގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސާފައިނުވާކަން މިނިސްޓްރީއަށް ފާހަގަވެފައިވާކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ. އުމްރާ ވިސާއަކީ ސައުދީ ސަރުކާރުން އެކަމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ އެޖެންސީތަކުން އުމްރާ ކުންފުނިތަކަށް ދޭ ޚިދުމަތެއް ކަމަށާއި، މި ވިސާއަކީ މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުންވެސް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތެއް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި މައްސަލަ ދިމާވެފައިވަނީ ސައުދީ ސަރުކާރުން ނުވަތަ ދިވެހި ސަރުކާރުން ދޭންޖެހޭ އެއްވެސް ހުއްދައެއް ނޫން ކަމަށާއި، މިކަން ދިމާވީ އެ ގްރޫޕުގެ ފަރާތުން ވިސާ ހޯދުމަށް އެފުނު ސައުދީ އެޖެންސީގެ ފަރާތުން ވިސާގެ ކަންކަން ހަމަޖެހިފައިނުވާތީކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނާ ކަމަށެވެ.

މިފަދަ މަތިވެރި އަޅުކަމަށް ދިއުމަށް ފައިސާ ދައްކާ، ފުރަން އޮންނަ ދުވަހަށް ދަތުރުވެރިންނަށް ފުރޭގޮތް ނުވުމަކީ ކަންބޮޑުވާކަމެއް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އުމްރާވެރިންގެ އަތުން އިތުރު ފައިސާއެއް ނެގުމަކާ ނުލައި، ލަސްނުކޮށް އެމީހުންނަށް އުމްރާއަށް ފުރޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ސަފާ ކުންފުންޏަށް އަންގާފައެވެ. އަދި މި މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގައިދިޔަގޮތް މިނިސްޓްރީން ދަނީ އިތުރަށް ބަލަމުންނެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ސަފާ ގްރޫޕުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ މިއަހަރުގެ އުމްރާ ދަތުރު ކެންސަލް ކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ. މި ދަތުރާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ލާރި ދައްކާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ގްރޫޕުގެ ފަރާތުން ވަކިން ގުޅަމުން ދާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް