ކ. މާލެ
|
5 އޭޕްރިލް 2023 | ބުދަ 12:48
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ބޮމުގެ ހަމަލާގެ މައްސަލަ
ބޮމުގެ ހަމަލާގެ މައްސަލައިގައި ފެއިލްވިކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން - މާރިޔާ
 
ބޮމުގެ ހަމަލާއަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު 2 އަހަރު ވެގެންދާއިރު، ހަމަލާގެ ޝަރީއަތްތައް އަދިވެސް ކުރިޔަށް ދާއިރު މިހާތަނަށް ހުކުމެއް އައީ އެންމެ މީހެއްގެ މައްޗަށް
 
އެހެން އައްސަވާފައިވާތީ ދަންނަވަން، އަޅުގަނޑު ވަރަށް ސާފުކޮށް މި ދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން
 
ވަޒީރަކު ކުރާ ކަމެއް ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާކަމަކުން މި މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް މެންބަރަކަށް އެ ވަޒީރަކު ފެއިލްވެއްޖެކަމަށް ގަބޫލުކުރެއްވިއްޖެނަމަ އެ ވަޒީރަކާއި ދޭތެރޭގައި ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ

މެއި 6 ގެ ހަމަލާގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ދިފާއީ ވަޒީރުގެ ހައިސިއްޔަތުން އެކަމުގައި އެއްވެސް އިހުމާލެއް ވާކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރ މާރިޔާ މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަޒީރުންނާއި ސުވާލުކުރުމުގެ ބައިގައި، ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ކުރެއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ ޙައްޤުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި ބިދޭސީ ސިފައިން ތިބުމާ ދެކޮޅުހަދާ ދިވެހިންނާ މެދު އިހާނެތިކޮށް ކަންކުރުމަކީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން ކަމަނާ ތާއީދުކުރައްވާ ކަމަކީތޯ؟ އަދި ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާ ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔަރ ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނަށް ކުޑައިމީސް ކުރުމަކީ ކަމަނާ މަޢާފަށް އެދިވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް ދެކެވަޑައިނުގަންނަވަންތޯ؟ މާލޭގެ އެންމެ ބައިބޯ މަގުގައި ކަމަނާގެ ވަޒީރުކަމުގައި ބޮމެއް ގޮއްވައި، އެ މަޢުލޫމާތު ލިބި ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުނުވުމަކީ ކަމަނާ ފެއިލްވުންކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރައްވަންތޯ؟
މެންބަރު ޝިޔާމުގެ ސުވާލު

މެންބަރު ޝިޔާމުގެ ޖަވާބުގައި މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވިދާޅުވީ އެކަމަނާ ފެއިލްވިކަމަށް އެކަމަނާ ގަބޫލުކުރޭތޯ އެހެން އައްސަވާފައިވާތީ ސާފުކޮށް ދެންވޭނީ، ފެއިލްވިކަމަށް ގަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑު ފެއިލްވިކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރޭތޯ އެހެން އައްސަވާފައިވާތީ ދަންނަވަން، އަޅުގަނޑު ވަރަށް ސާފުކޮށް މި ދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން. ނަމަވެސް އެއްވެސް ވަޒީރަކު ކުރާ ކަމެއް ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާކަމަކުން މި މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް މެންބަރަކަށް އެ ވަޒީރަކު ފެއިލްވެއްޖެކަމަށް ގަބޫލުކުރެއްވިއްޖެނަމަ އެ ވަޒީރަކާއި ދޭތެރޭގައި ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަމަށް ގާނޫނު އަސާސީއާއި ގާނޫނުން ފުރިހަމަ އިހްތިޔާރު ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ގަބޫލުކުރަން.
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ

މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ދިން ހަމަލާ އާއި ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވީ ހަމަލާގެ ކުރިން އިންޓެލިޖެންސް މައުލޫމާތު ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. ސިފައިންވެސް ވަނީ އިންޓެލް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް ބުނެފައެވެ. މީގެ ކުރިން މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވެސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅޭ އެއްވެސް "ކްރިޑިބަލް، އެކްޝަނަބަލް އިންޓެލިޖެންސް" މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު 2 އަހަރު ވެގެންދާއިރު، ހަމަލާގެ ޝަރީއަތްތައް އަދިވެސް ކުރިޔަށް ދާއިރު މިހާތަނަށް ހުކުމެއް އައީ އެންމެ މީހެއްގެ މައްޗަށެވެ. ބޮމުގެ ހަމަލާގެ މައްސަލާގައި ދައުވާ އުފުލި މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ހުކުމްކޮށްފައި ވަނީ ވ. ތިނަދޫ، ހިޔާ، އަދުހަމް އަހްމަދު ރަޝީދަށް އެކަންޏެވެ. ރައީސް ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން އައިއީޑީ ގޮއްވާލިކަމަށް އިއުތިރާފުވި އަދުހަމަށް އިއްވާފައި ވަނީ 23 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެކެވެ.

އަދުހަމް ހިމެނޭގޮތަށް ޖުމްލަ ނުވަ މީހަކަށް މި މައްސަލާގައި ދައުވާކޮށްފައިވެއެވެ. އެއީ މއ. ފޭރުގޭ މުޖާޒް އަހުމަދާއި ގއ. ކޮނޑޭ، ފޮޅޭމާ، ތަހުމީން އަހުމަދާއި، ނ. މަނަދޫ، ނޫރީގެ އަލީ ހައިޝަމްއާއި، އއ. މާޅޮސް، އަސަރީގެ، މުހައްމަދު ނާޒިމާއި، ގއ. ވިލިނގިލި، ހުދުރުވާގެ ފަހުމީ އަލީއާއި، ހއ. މޮޅަދޫ، ބަހާރުގެ، އަބްދުﷲ އަލީ މަނިކާއި މ. ކުދެހިގެ، އިސްހާގާއި، އަދި ހއ. ހޯރަފުށި، އަލަނާސިގެ، މުހައްމަދު ތަސްލީމްގެ މައްޗަށެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް